Ocena projektów inwestycyjnych - Efektywność

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena projektów inwestycyjnych - Efektywność - strona 1 Ocena projektów inwestycyjnych - Efektywność - strona 2 Ocena projektów inwestycyjnych - Efektywność - strona 3

Fragment notatki:

8. METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Zagadnienia mierzenia i oceny efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw należą do najważniejszych problemów analizy i diagnozowania stanu i perspektyw firm działających w otoczeniu rynkowym .
Badanie ekonomicznej efektywności jest niezbędną procedurą poprzedzającą podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej .
Ocena każdego projektu inwestycyjnego powinna nastąpić w sposób :
absolutny - czyli odpowiedzieć na pytanie czy podjęcie danego projektu jest ekonomicznie uzasadnione ?
relatywny - czyli wyłonić spośród realnych wariantów inwestycyjnych ten o największej efektywności ekonomicznej.
Rachunek ekonomiczny dla dużych , długotrwałych , kosztownych i ryzykownych przedsięwzięć inwestycyjnych powinien być sporządzony wg kilku metod i powinien być uaktualniany w miarę potrzeb i możliwości.
Wiarygodność wyniku rachunku ekonomicznego jest w dużym stopniu uzależniona od odpowiedniego dobrania metody przeprowadzania rachunku do danego przedsięwzięcia oraz od jakości danych ekonomiczno-finansowych będących podstawą tego rachunku .
Przyjmując za kryteria klasyfikacyjne zakres przedmiotowy przedsięwzięć inwestycyjnych (pojedyncze inwestycje lub programy inwestycyjne) oraz warunki realizacji (deterministyczne lub niedeterministyczne) dzielimy je na cztery klasy .
Pojedyncze przedsięwzięcia w warunkach deterministycznych oceniane są za pomocą metod klasy I , do których należą m.in. metody statyczne i dynamiczne. Pojedyncze przedsięwzięcia w warunkach niedeterministycznych oceniane są za pomocą metod klasy II , do których zaliczamy m.in. analizę wrażliwości i metodę drzewa decyzyjnego czy analizę ryzyka.
METODY 1. Okres zwrotu -PB (Payback Period)
2. Zdyskontowany PB
3. Wartość obecna netto inwestycji, NPV (Net Present Value)
4.Wewnętrzna stopa zwrotu, IRR (Internal Rate of Return)
5.Wskaźnik zyskowności, PI (Profitability Index).
1. Okres zwrotu a) dla równych rocznych wpływów gotówkowych w kolejnych latach życia projektu, NCFi = const, i = 1,2,...,n
PB = NIN V/NCF b) dla różnych NCFi PB = t + (b-c)/d-c), gdzie t- ostatni pełny rok, w którym skumulowana NCF jest mniejsza niż wydatek inwestycyjny,
b - wydatek inwestycyjny -NINV,
c - skumulowane wpływy gotówkowe w roku t,
d - skumulowane wpływy gotówkowe w roku t+1.
Przykład: Rozważmy dwa projekty A oraz B. W obu przypadkach wydatek inwestycyjny jest jednorazowy i wynosi 50 000zł. Przewiduje się 6-letni czas życia projektu. Wpływy gotówkowe z obu projektach w zł. przedstawia tabela #.
Tab. # Wpływy gotówki w rozważanym projekcie.


(…)

… - SML firmy i rozważane projekty (na podstawie pracy Rys. 8. Uwzględnienie  versus średni ważony koszt kapitału WACC (na podstawie pracy W zadaniu szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych, po zastosowaniu metody IRR i porównaniu wewnętrznej stopy zwrotu projektów z ważonym kosztem kapitału, menedżer zaakceptuje projekty P3 i P4, ponieważ stopy zwrotu R3 i R4 są większe od ważonego kosztu…
… , oprócz kryteriów o charakterze finansowym , również rynkowych , ekologicznych , technicznych , prawnych etc.
Metody te składają się z szeregu następujących po sobie etapów .
Etap I to wyznaczenie kryteriów wstępnych (progowych) , które określają jakie warunki muszą być spełnione , aby inwestycja była zaakceptowana .
Mogą być nimi przykładowo następujące stwierdzenia :
wartość bieżąca netto (NPV…
… firmy.
4) Średni ważony koszt kapitału inwestycyjnego.
a. Najtańszą formą pozyskania kapitału inwestycyjnego jest zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 5 mln. zł. Ponieważ zgodnie z celową strukturą kapitału firmy, ta forma finansowania stanowi 40 % całego funduszu, a więc wielkość kapitału inwestycyjnego W1 uzyskanego najniższym kosztem może wynosić najwyżej
W1 = = 12,5 mln. zł.
Na kwotę tę…
… = 40 % podatku dochodowego.
Aby optymalnie dobrać fundusz inwestycyjny należy teraz obliczyć koszt kapitału inwestycyjnego oraz wyznaczyć budżet optymalny.
I. Obliczenie kosztu kapitału inwestycyjnego.
1) Koszt długu kd kd = id (1 - t) = 9% * 0,6 = 5,4 % dla kredytu 5 mln. zł
k'd =i'd (1 - t) = 10% * 0,6 = 6 % dla kredytu 5 mln. zł
2) Koszt akcji preferowanej kap = 10 %
3) Koszt kapitału własnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz