Ocena działalności i kondycji finansowej firmy metodą wskaźnikową-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena działalności i kondycji finansowej firmy metodą wskaźnikową-opracowanie - strona 1 Ocena działalności i kondycji finansowej firmy metodą wskaźnikową-opracowanie - strona 2 Ocena działalności i kondycji finansowej firmy metodą wskaźnikową-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

OCENA DZIAŁALNOŚCI I KONDYCJI FINANSOWEJ FIRMY METODĄ WSKAŹNIKOWĄ
Wskaźniki finansowe są narzędziami interpretowania sprawozdań finansowych. Mogą on dać wgląd w dwa ważne obszary zarządzania: uzyskany zwrot z zainwestowanego kapitału i kondycję finansową firmy. Metodę wskaźnikową wykorzystuje się dla potrzeb posiadaczy kapitału, czyli kredytodawców, inwestorów (np. akcjonariuszy) lub też dla kierownictwa firmy, jako źródło informacji o sytuacji przedsiębiorstwa. Metoda wskaźnikowa pozwala określić sytuację firmy w dniu sporządzenia dokumentów finansowych firmy. Aby dokonać oceny, należy obliczone wartości wskaźników porównać ze średnimi dla branży, w której działa firma. Można porównywać je ze wskaźnikami osiąganymi przez bezpośrednich konkurentów przedsiębiorstwa, jeśli dane takie są dostępne.
Innym sposobem analizy, jest ocena trendów na przestrzeni co najmniej kilku lat. Im dłuższy okres analizy, tym cenniejszych dostarcza informacji. Metoda wskaźnikowa jest szybką i efektywną metodą uzyskania wglądu w operacje i funkcjonowanie firmy. Nie jest jedna wolna od pewnych ograniczeń. Przede wszystkim bazuje wyłącznie na przeszłości nie uwzględniając przewidywanych warunków działania przedsiębiorstwa w przyszłości. Innym ograniczeniem jest fakt, że jakość analizy zależy od jakości informacji księgowych, na których jest oparta. Dobry analityk rzadko oczekuje, że analiza wskaźników przyniesie mu pełną odpowiedź. Raczej liczy na to, że zdobędzie wskazówki co do tego, gdzie skoncentrować dalsze badania, które mogą wymagać rozmaitych technik kontrolnych, jak wizyty w firmie, wywiady z dostawcami i klientami, poszukiwania biblioteczne i zasięganie opinii u kredytodawców.
Zazwyczaj wyróżnia się cztery kategorie wskaźników:
płynności
zyskowności (rentowności)
zadłużenia
sprawności działania (aktywności)
Dla firm, których papiery wartościowe znajdują się w obrocie publicznym, dodatkowo oblicza się wskaźniki rynku kapitałowego
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI
Płynność finansowa przedsiębiorstwa jest mierzona jego zdolnością do natychmiastowego zgromadzenia gotówki ze wszystkich dostępnych źródeł, takich jak kredyt bankowy, sprzedaż zbędnych aktywów i innych operacji. Wskaźniki płynności mają węższy zakres. Pozwalają ocenić możliwości firmy do spłaty jej bieżących zobowiązań (czyli takich, których płatność wymagana jest w okresie jednego roku) w oparciu o posiadaną gotówkę i inne aktywa bieżące (inaczej - środki obrotowe). Do aktywów bieżących, czyli takich, które można szybko upłynnić, a więc zamienić na gotówkę, oprócz samej gotówki (w kasie, na koncie, w postaci czeków) zalicza się zazwyczaj krótkoterminowe lokaty i krótkoterminowe papiery wartościowe (obligacje), należności i zapasy. Możliwość szybkiej sprzedaży majątku trwałego lub uzyskania kredytu bankowego nie jest zatem brana pod uwagę przy obliczaniu wskaźników płynności.


(…)

…-to-Equity ratio)
zadłużenie długoterminowe
______________________
kapitały własne
dźwignia finansowa (leverage ratio)
całkowite aktywa
________________
kapitały własne
wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem (times-interest-earned) dochód przed płatnością odsetek i podatku
__________________________________
odsetki
Stosunek funduszy pożyczonych do funduszy własnych jest ważnym wskaźnikiem wypłacalności firmy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz