Obudowa tymczasowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2373
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obudowa tymczasowa - strona 1 Obudowa tymczasowa - strona 2 Obudowa tymczasowa - strona 3

Fragment notatki:

Obudowa tymczasowa
Obudowa tymczasowa - to kratownice lub łuki nośne, na których układa się okła­dzinę jako ciągłą łub ażurową osłonę powierzchni wyrobiska. Wyróżniamy obudowę drewnianą, metalową i z ustabilizowanego płaszcza górotworu jako konstrukcyjnego materiału miejscowego. W przeszłości najczęściej stosowano obudowę drewnianą i jest ona przykładem ilustrującym zasadę etapowego, cyklicznego procesu realizacji budo­wy z zachowaniem niezbędnego bezpieczeństwa robót. Wykorzystanie obudowy stalo­wej umożliwia wdrożenie współczesnej, szerokiej mechanizacji robót. Natomiast róż­norakie metody stabilizacji górotworu w warunkach kompleksowej kontroli zachodzą­cych w nim procesów — to domena najbardziej nowoczesnej, powszechnie wdrażanej metody górniczej zwanej nową metodą austriacką (NATM).
Obudowa drewniana. Wyjściowym elementem obudowy drewnianej jest obudo­wa sztolni. Jest ona wykonywana jako wyrobisko udostępniające rozbudowę kaloty wy­robiska docelowego. Sztolnię wykonujemy na całej długości realizowanego segmentu budowli podziemnej. Po jej wykonaniu, w narożach odrzwi pod stropnice podbudowu­jemy dwa podchwyty (rys. 10.1). Są to dłużyce, które podstemplowujemy pierwszymi stemplami przyszłej kratownicy w postaci wachlarza. Stemple oparte na podwalinach tworzą nowy, trapezowy układ nośny, który podtrzymuje strop wyrobiska w zasięgu sztolni udostępniającej. Stemple i spągnice odrzwi zabezpieczających sztolnię można więc zdemontować i rozpocząć poszerzenie katoty na całej długości segmentu. Rozbu­dowę kaloty wykonujemy równomiernie zgodnie z zasadą otwieranego wachlarza. Po poszerzeniu kaloty symetrycznie na ustaloną szerokość ustawiamy następne dwie dłu­życe, które podstemplowujemy, dodając następny element wachlarza kratownicy. Pro­cedurę powtarzamy dopóty, dopóki kalota nie zostanie rozbudowana na całą szerokość (rys, 10,1).
Pod osłoną zabezpieczonej kaloty następuje pogłębienie wyrobiska i rozbudowa jej sztrosy. W tym celu wykonujemy centralny przekop i poszerzone studnie do spągu wy­robiska podziemnego. W studniach układamy nowe podwaliny, a na nich ustawiamy dwa podwójne słupy zwieńczone oczepem (rys. lO.ł). Na oczepie ustawiamy nową kra­townicę wachlarzową podstemplowując dłużyce podtrzymujące strop kaloty. Demon­tujemy poprzednią kratownicę i rozbudowujemy sztrosę podobnie jak kalotę, posze­rzając ją wachlarzowe Po pierwszym poszerzeniu układamy następne dłużyce, które podstemplowujemy stemplami opartymi na podwalinach słupów. Po całkowitym wy­drążeniu wyrobiska dochodzimy do pełnej kratownicy wachlarzowej (rys. 10.2), którą usztywniamy podłużnie rozporami. Na niej opierają się pediużne, płatwiowe lub po­przeczne, krokwiowe elementy nośne. Na elementach tych w miarę potrzeb układa się okładzinę zabezpieczającą cały strop wyrobiska. W bardzo mocnym górotworze drewnianą obudowę tymczasową może tworzyć wypukły wielobok zamknięty, dobrze rozklinowany podkładami ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz