Obrót nieruchomościami - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obrót nieruchomościami - wykład - strona 1 Obrót nieruchomościami - wykład - strona 2 Obrót nieruchomościami - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład XI
20 maja 2013
1. Obrót nieruchomościami
a. Przeniesienie własności lokalu, budynku, gruntu z podmiotu zbywającego na podmiot
nabywający w formie transakcji rynkowej lub pozarynkowej
b. Transakcje obrotu nieruchomości wymagają aktu notarialnego o odnotowania w księdze
wieczystej.
c. Obrót nieruchomościami stanowiącymi własnośd SP jako pomiotu publiczno prawnego
reglamentowany jest obok przepisów kodeksu cywilnego również z dodatkowymi regulacjami
zawartymi w ustawie
2. Zasady sprzedaży nieruchomosci SP
a. Nieruchomości stanowiące przedmiot własności SP mogą byd sprzedawane jednostkom
samorządu terytorialnego za cenę niższą niż ich wartośd rynkowa lub oddawane tym
jednostkom w użytkowanie wieczyste bez pobierania pierwszej opłaty - i odwrotnie
b. Nieruchomości mogą byd przedmiotem zamiany między SP a JST oraz między tymi
jednostkami, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamiennych
nieruchomości.
c. Zawarcie umów wymagają uprzedniej zgody wojewody w odniesieniu do nieruchomości
stanowiących własnośd ŚP albo zgody odpowiednio rady lub sejmiku w odniesieniu do
nieruchomości stanowiących własnośd JST.
3. Sprzedaż nieruchomości o oddawanie ich w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem i
dzierżawę jeżeli są położone na obszarach:
• terenów górniczych - wymaga, w razie braku planu miejscowego, porozumienia z organem
• właściwym do udzielania koncesji na wydobywanie kopalin;
• parków narodowych - wymaga porozumienia z dyrektorem wwłaściwego parku narodowego;
• graniczących z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele obronności i
bezpieczeostwa paostwa - wymaga porozumienia z właściwym w tych sprawach naczelnym
organem administracji rządowej.
• morskich pasów nadbrzeżnych - wymaga porozumienia z organem administracji rządowej
właściwym w sprawach morskich
4. Zasada jawności
a. Przy zbywaniu nieruchomości, których właścicielem jest podmiot władzy publicznej, musi byd
zachowana zasada jawności postępowania. Przejawia się ona w nakazie publikowania:
○ ogłoszeo o przetargu,
○ zaproszeo do rokowao,
○ wyników przetargu lub rokowao.
○ wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
b. Zasada jawności znajduje też odbicie w treści przepisów dotyczących samego przebiegu
przetargów i rokowao. Gwarantuje to jednakowe traktowanie wszystkich podmiotów
przystępujących do przetargu.
5. Warunki przetargu
Rada ministrów określa, w drodze rozporządzenia, sposób tryb przeprowadzania przetargów
na zbycie nieruchomości stanowiących własnośd SP lub JST oraz przeprowadzania rokowao po
drugim przetargu, uwzględniając koniecznośd zapewnienia jawności jednolitości
postępowania, równego dostępu do udziału w przetargu
Jawne muszą byd:
Wysokośd wadium oraz terminy i formy jego wnoszenia i zwrotu.
Sposób, terminy i treśd ogłoszenia przetargu.
Tryb powoływania, skład i sposób działania komisji przetargowej oraz organy właściwe do
powoływania składu komisji przetargowej i sposoby ich działania
Sposoby sporządzania oraz treśd protokołu

(…)

… oraz warunki
organizowania przetargu ograniczonego
6. Czynności związane z przeprowadzaniem przetargu:
a. Czynności przygotowawcze
• Określenie zasad zbywania nieruchomości - Dokonuje tego w drodze uchwały organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (odpowiednio rada lub sejmik)
• Do zbycia nieruchomości, których właścicielem jest SP, jest ponadto wymagana zgoda
wojewody
• Właściwe organy sporządzają…
… jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej.
- PISEMNY: W przetargu pisemnym uczestnicy składają pisemne oferty w terminie
wyznaczonym przez organizatora, najpóźniej na 3 dni przez terminem przetargu. Do oferty
muszą dołączyd kopię dowodu wniesienia wadium. Aby przetarg odbył się wystarczy, że
wpłynie tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu przetargu
- Przetarg ograniczony: jest przeprowadzany wtedy, gdy warunki przetargowe mogą byd
spełnione tylko przez ograniczoną liczbę podmiotów (np. zbywana nieruchomośd ma ściśle
oznaczony cel, na jaki może byd wykorzystana). O przeprowadzeniu przetargu w określonej
formie decyduje jego organizator, przy czym ma on obowiązek uzasadnienia wyboru formy
przetargu ograniczonego w ogłoszeniu o takim przetargu.
8. W części jawnej komisja przetargowa:
- stwierdza…
… lokal wraz z
pomieszczeniami przynależnymi w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział
nieruchomości w nieruchomości wspólnej
13. Zaskarżenie czynności dotyczących przeprowadzania przetargu
• W terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o
wyniku przetargu pisemnego
• Zaskarżenie składamy:
- Do wojewody - jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości SP
- Do organu…
…, która zamierza tą nieruchomośd
lub jej częśd nabyd,
Jeżeli nieruchomości nie mogą byd zagospodarowane jako odrębne nieruchomości
Ma stanowid wkład niepienieżny (tzw. aport) - do spółki lub jako wyposażenie nowo tworzonej
paostwowej jednostki fundacji
Jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest
połozona
przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie…
… komisji przetargowej oraz organy właściwe do
powoływania składu komisji przetargowej i sposoby ich działania
Sposoby sporządzania oraz treśd protokołu przeprowadzonego przetargu
Tryb postępowania w przypadku zaskarżenia przetargu
Gospodarka nieruchomościami publicznymi Strona 1
Tryb postępowania w przypadku zaskarżenia przetargu
Tryb postępowania przy przeprowadzaniu poszczególnych rodzajów przetargu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz