Obróbka cieplna i hartowność stali

Nasza ocena:

3
Pobrań: 721
Wyświetleń: 4879
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obróbka cieplna i hartowność stali - strona 1 Obróbka cieplna i hartowność stali - strona 2 Obróbka cieplna i hartowność stali - strona 3

Fragment notatki:


"3.2.3. Przemiana martenzytyczna
Przemiana martenzytyczna(nazywana przemianą bezdyfuzyjną lub ścinającą) zachodzi w stalach po przechłodzeniu austenitu poniżej temperatury Ms (ang. martensite start) z prędkością równą lub większą od prędkości krytycznej. W wyniku powyższej przemiany powstaje martenzyt tj. przesycony roztwór węgla w żelazie α.
Przemiana martenzytyczna rozpoczyna się po przekroczeniu temperatury Ms i zachodzi z bardzo dużą prędkością 1000-7000 m/s."
"
Materiał do wykonania ćwiczenia to 5 próbek stali C45.
Początkowo mierzymy twardość próbek w stanie, w którym zostały dostarczone ( 3 pomiary dla każdej z próbek), wyniki zapisujemy.
Następnie hartujemy próbki. Każdą wsadzamy na 15 minut do pieca, o określonej temperaturze. Dla próbki 1 temperatura wynosi 650°C, dla próbki 2 – 750°C, a dla próbek 3,4 i 5 – 850°C. "

Sprawozdanie z laboratorium
AGH
Imię i nazwisko:
Rok akademicki:
2008/2009
Wydział:
Kierunek:
Rok studiów:
pierwszy
Semestr:
II (letni)
Temat ćwiczenia:
Obróbka cieplna i hartowność stali
Nr ćwiczenia:
Nazwisko prowadzącego:
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Wstęp
1.1 OBRÓBKA CIEPLNA jest dziedziną technologii obejmującą zespół zabiegów wywołujących polepszenie właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych metali i stopów, powodowane zmianami struktury w stanie stałym w wyniku zmian temperatury, czasu oraz działania środowiska.
Rys. 1. Klasyfikacja obróbki cieplnej zwykłej.
Każdy proces obróbki cieplnej składa się z operacji i zabiegów. Operacja obróbki cieplnej jest to część procesu technologicznego (np. hartowanie, wyżarzanie) wykonywana w sposób ciągły, przeważnie na jednym stanowisku roboczym, natomiast zabiegiem nazywamy część operacji (np. nagrzewanie, wygrzewanie, chłodzenie).
Rys. 2. Schemat operacji obróbki cieplnej.
Podstawowymi parametrami, które decydują o przemianach fazowych są: szybkość nagrzewania, temperatura wygrzewania, czas nagrzewania, wygrzewania i chłodzenia oraz szybkość chłodzenia w zależności od temperatury wygrzewania. Nagrzewanie i chłodzenie materiału może przebiegać w sposób ciągły lub stopniowy. Procesy obróbki cieplnej
2.1 WYŻARZANIE - są to zabiegi cieplne, których celem jest uzyskanie struktury w obrabianym materiale zbliżonej do stanu równowagi termodynamicznej. Wyżarzanie polega na nagrzaniu materiału do określonej temperatury, wygrzaniu w tej temperaturze i chłodzeniu z odpowiednią szybkością.
Procesy wyżarzania bez przemiany alotropowej:
Wyżarzanie rekrystalizujące Wyżarzanie odprężające Wyżarzanie stabilizujące.
Proces wyżarzania z przemianą alotropową:
Wyżarzanie ujednorodniające Wyżarzanie normalizujące
Wyżarzanie zupełne Wyżarzanie izotermiczne Wyżarzanie sferoidyzujące Rys. 3. Zakres temperatur wyżarzania stali
2.2 HARTOWANIE polega na nagrzaniu stali do temperatury austenityzowania, krótkim wygrzaniu w tej temperaturze i oziębieniu z szybkością umożliwiającą uzyskanie struktury martenzytycznej lub bainitycznej. Podczas hartowania stali niestopowych oraz stali niskostopowych materiał nagrzewamy do temperatury 30-50°C powyżej linii GSK. (Natomiast stale wysokostopowe (nierdzewne, szybkotnące) nagrzewamy do temperatur znacznie wyższych (1100-1200°C) w celu rozpuszczenia się w austenicie węglików i maksymalnego nasycenia roztworu stałego pierwiastkami stopowymi. Wyróżniamy następujące rodzaje hartowania:


(…)

…, łożyskowych oraz hartowanych powierzchniowo),
średnie 250-500°C (jest stosowane w celu nadania obrabianym elementom wysokiej granicy sprężystości przy zachowanej dużej wytrzymałości i równoczesnym polepszeniu ich właściwości plastycznych),
wysokie 500°C - Ac1 (stosowane jest głównie do stali konstrukcyjnych w celu otrzymania najbardziej korzystnych właściwości wytrzymałościowych i plastycznych).
Przemiany fazowe podczas obróbki cieplnej
3.1. PRZEMIANA AUSTENITYCZNA
Podczas nagrzewania stali, powyżej temperatury Ac1, rozpoczyna się przemiana perlitu w austenit, nazywana przemianą austenityczną. W stalach podeutektoidalnych po przekroczeniu temperatury Ac3 rozpoczyna się przemiana ferrytu w austenit, a w stalach nadeutektoidalnych po osiągnięciu temperatury Accm- proces rozkładu cementytu.
Przemiana…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz