Obraz człowieka w społeczeństwie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2520
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obraz człowieka w społeczeństwie - strona 1 Obraz człowieka w społeczeństwie - strona 2 Obraz człowieka w społeczeństwie - strona 3

Fragment notatki:Dokument zajmuje 18 stron i ukazuje jaki wpływ na myśl socjologiczną miały takie osoby jak: Wilhelm Dithley, Herbert Spencer, Morgan, Fredo Parreto, Karol Marks, John Stuart Mill, Hegel, George Simmel, Zygmunt Freud oraz Emil Durkheim.

Swoimi zagadnieniami obejmuje takie treści jak: ewolucjonizm, czynniki pozalogiczne, pojęcie alienacji, pojęcie ideologii, materializm historyczny, teoria klas społecznych, trzy sfery ludzkiego umysłu, organicyzm, antynaturalizm oraz interakcjonizm.

Lektura notatki pozwoli pokazać jak przez lata kształtował się obraz człowieka w społeczeństwie.


HISTORIA MYŚLI SOCJOLOGICZNEJ
Wilhelm Dithley (1833-1911)
Historycyzm - Zakłada, że rzeczywistość społeczna znajduje się w procesie zmiany. Trzeba uwzględnić kontekst dziejowy, uwarunkowanie historyczne
Antyhistoryzm - rzeczywistość społeczna jest niezmienna (przedstawicielami są ewolucjoniści, funkcjonaliści)
Przełom antypozytywistyczny następuje w Niemczech. Pojawia się tam zanik dogmatów pozytywistycznych. Historycyzm może być metodą badawczą. Występuje pod różnymi postaciami:
okrywanie praw historii
skupiał się na wychwyceniu tego co specyficzne
Historyzm postuluje by uwzględnić kontekst historyczny.
Historycyzm absolutny - świadoma opozycja do naturalizmu, badanie indywidualności. Zatarcie granicy między podmiotem poznającym a przedmiotem poznania. Wilhelm Dithley (1833-1911)
Najwybitniejszy przedstawiciel Historycyzmu. Jednak nie używał on tego terminu na określenie siebie. Zwany był „Człowiekiem pierwszych tomów” bo nigdy nie kończył swoich prac.
Dopiero pod koniec życia cieszył się uznaniem. Był niechętny socjologii, nie uważał, że trzeba traktować ją jako odrębną dziedzinę. Jako pierwszy twierdził, że bibliografia stanowi cenny dokument dla socjologia co jak wiadomo zaowocowało późniejszymi pracami socjologów na ten temat. Przykładem są pamiętniki chłopskie. Według niego humanistyka jest różna od przyrodoznawstwa, jest czymś innym, zewnętrznym a nie wewnętrznym
Wyróżniał dwie nauki:
nauki o przyrodzie nauki o duchu
Różnią się one relacją pomiędzy przedmiotem a podmiotem
Mówi również o metodzie badań - punktem wyjścia jest rozumienie zjawisk, formułowanie sądów wartościujących.
Wyodrębnia szereg nauk o duchu: Ekonomia, Muzyka, Filozofia, Psychologia.
Był krytyczny wobec A. Comte i socjologii. Socjologia jest według niego niereformowalna.
Nie wyobrażał sobie innej socjologii niż socjologia pozytywistyczna. Uważał, że by poznać społeczeństwo nie potrzeba odrębnej dyscypliny. Postulował żeby psychologia opisowa była podstawą humanistyki. Twierdził, że jest pomocna dla historii. Pomija on jednak dorobek wsp. psychologii. Interesował go człowiek w historii tylko. Uważał, że nie trzeba rozkładać człowieka na małe elementy. Człowiek jest całością psychofizyczna, ma nierozerwalny związek ze zmianami, jest podstawą społeczeństwa, ucieleśnieniem społ. jako jednostka świadoma.
Odmienność nauk społecznych od przyrodniczych wynika z przedmiotu badań i metody badań.
Ewolucjonizm
Ewolucjoniści szukali przyczyn rozwoju. Podstawowym pytaniem jakie sobie zadawali było pytanie: „Z czego wynika fakt, że można spotkać zarówno narody pierwotne zacofane jak i narody cywilizowane, rozwinięte.” Byli tacy co twierdzili, że istnieje coś w człowieku co wpływa na postęp inni upatrywali przyczyny w przyrodzie. Zastanawiano się także czy postęp jest z instynktu czy siły intelektualnej. Byli tacy co uważali, że to determinizm geograficzny wpływa na rozwój, jeszcze inni, że c

(…)

… w stosunku do siebie są antagonistyczne - konkurują o środki produkcji. Ta ich walka stanowi podstawowy element dynamiki społecznej. Marks opisywał społeczeństwo głównie pod kątem walki klas. Świadomość klasowa jest związana z walką klas. Stanowi ona zespół wspólnych sposobów zapatrywania się na świat (uzależniony oczywiście od położenia klasowego). Świadomość poszczególnych jednostek i grup…
… zespół norm, które powinny być przestrzegane. Jest to przymus i dyscyplina. Musimy tłumić ID, prowadzi to jednak do chorób psychicznych ale dzięki kulturze człowiek przestaje być zwierzęciem.
Religie F uważał za iluzje. Jest ona treścią naszych pragnień. Religia staje się obsesyjna. Wynika to z kompleksu Edypa. Twierdził, że osoby wierzące głęboko są chronione przed niebezpieczeństwem chorób…
… takie jak antynaturalizm, interakcjonizm. Przedstawiciele: Ferdynand Tommies, Georg Simmel, Max Weber
W socj. podkreśla się działanie jednostek
Antynaturalizm- nauk. społeczna jest inna od nauk przyrodniczych, rzeczywistość społeczna nie jest częścią przyrody.
Interakcjonizm - społeczeństwo nie jest org. i systemem, trwa w toku interakcji społecznych. Zwraca się uwagę, że interakcje mają charakter podmiotowy. Działają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz