Obowiązywanie umowy międzynarodowej - ważność

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2562
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązywanie umowy międzynarodowej - ważność  - strona 1 Obowiązywanie umowy międzynarodowej - ważność  - strona 2

Fragment notatki:

OBOWIĄZYWANIE UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ. WAŻNOŚĆ 1) Wyrażenie zgody  przesłanką obowiązywania umowy m-dowej jest wyrażenie zgody przez państwo na
związanie się umową
-państwa układające tekst umowy mogą dowolnie określić formę i procedurę wyrażania zgody na związanie się
umową m-dową
Art. 11 Konwencji Wiedeńskiej z 1969r. - stanowi, że zgoda państwa na związanie się traktatem może być wyrażona
poprzez:
a) podpisanie
b) wymianę dokumentów stanowiących traktat
c) ratyfikację
d) przyjęcie
e) zatwierdzenie
f) przystąpienie
g) w jakikolwiek inny uzgodniony sposób 2) Zasada pacta sunt servanda  tzw. zasada świętości umów
-jeżeli umowę wyrażono we właściwej formie i umowa została zawarta, wówczas strony umowy zobowiązane są
wykonywać jej postanowienia w dobrej wierze, czyli przestrzegać postanowień umowy
-obowiązek ten wynika z powszechnie obowiązującej normy zwyczajowej, która została potwierdzona w wielu aktach
i umowach m-dowych:
 Deklaracja Londyńska z 1871r. - stanowi, że żadne mocarstwo nie może się zwolnić ze zobowiązań
traktatu ani zmienić jego postanowień w inny sposób niż za zgodą pozostałych stron osiągniętą w drodze
porozumienia
 Karta NZ - stanowi, że zasada pacta sunt servanda jest jedną z podstawowych zasad postępowania
członków ONZ
-art. 2 ust.2 KNZ stanowi, że wszyscy członkowie ONZ powinni z dobrą wiarą wypełniać zobowiązania
zaciągnięte przez nich zgodnie z KNZ
 Konwencja Wiedeńska - art. 26 stanowi, że każdy obowiązujący traktat wiąże strony i powinien być
wykonywany przez strony w dobrej wierze
15
-art. 27 stanowi, że strona nie może powoływać się na uregulowania wewnętrzne, żeby usprawiedliwić
niewywiązywanie się z postanowień umowy
-zasada znajduje zastosowanie do wszystkich ważnie zawartych i będących w mocy umów m-dowych
-prawo m-dowe wymaga dla ważności umowy, aby:
a) decyzja związania się umową została podjęta prawidłowo (swobodnie, przez kompetentne organy; nigdy
jako wynik, np. oszustwa)
b) decyzja została rzeczywiście wyrażona (przez upełnomocnionego do tego przedstawiciela państwa)
c) by przedmiot umowy był zgodny z prawem (tzn. z normami ius cogens ) 3) Przyczyny nieważności umowy międzynarodowej  Konwencja Wiedeńska określa enumeratywnie przyczyny
nieważności umowy oraz określa tryb postępowania w związku z nieważnością umowy
-katalog przyczyn jest bardzo długi
- przyczyny dzielą się na grupy:
1) przyczyny związane z naruszeniem prawa wewnętrznego kontrahentów dotyczącego zawierania umów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz