Obowiązki przewodniczącego składu orzekającego w aspekcie zasady prawdy materialnej i koncentracji procesu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki przewodniczącego składu orzekającego w aspekcie zasady prawdy materialnej i koncentracji procesu-opracowanie - strona 1 Obowiązki przewodniczącego składu orzekającego w aspekcie zasady prawdy materialnej i koncentracji procesu-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Przedstaw obowiązki przewodniczącego składu orzekającego w aspekcie zasady prawdy materialnej i koncentracji procesu. Art. 366, 367, 368, 371 § 2, 372, 374, 384 kpk Art. 366.   § 1. Przewodniczący kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem, bacząc, aby zostały wyjaśnione wszystkie istotne okoliczności sprawy, a w miarę możności także okoliczności sprzyjające popełnieniu przestępstwa. § 2. Przewodniczący powinien dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło na pierwszej rozprawie głównej. Art. 367.  § 1. Przewodniczący umożliwia stronom wypowiedzenie się co do każdej kwestii podlegającej rozstrzygnięciu. § 2. Jeżeli w jakiejkolwiek kwestii jedna ze stron zabiera głos, prawo głosu przysługuje również wszystkim innym stronom. Obrońcy oskarżonego i oskarżonemu przysługuje głos ostatni. Art. 368.  O przychylnym załatwieniu wniosku dowodowego strony, któremu inna strona nie sprzeciwiła się, rozstrzyga ostatecznie przewodniczący; w innych wypadkach sąd wydaje postanowienie. Art. 371.  § 1. Przy przesłuchaniu świadka nie powinni być obecni świadkowie, którzy jeszcze nie zostali przesłuchani. Art. 372.  Przewodniczący wydaje wszelkie zarządzenia niezbędne do utrzymania na sali sądowej spokoju i porządku. Art. 374.  § 1. Obecność oskarżonego na rozprawie głównej jest obowiązkowa, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. § 2. Przewodniczący może wydać zarządzenie w celu uniemożliwienia oskarżonemu wydalenia się z sądu przed zakończeniem rozprawy. Art. 384.  § 1. Po sprawdzeniu obecności przewodniczący zarządza opuszczenie sali rozpraw przez świadków. Biegli pozostają na sali, jeżeli przewodniczący nie zarządzi inaczej. § 2.  Pokrzywdzony ma prawo wziąć udział w rozprawie, jeżeli się stawi, i pozostać na sali, choćby miał składać zeznania jako świadek. W tym wypadku sąd przesłuchuje go w pierwszej kolejności. § 3. Uznając to za celowe sąd może zobowiązać pokrzywdzonego do obecności na rozprawie lub jej części. § 4. Przepisy § 2 i 3 stosuje się odpowiednio do podmiotu, o którym mowa w art. 416. Zasada prawdy materialnej ( zasada prawdy obiektywnej) to dyrektywa, według której rozstrzygnięcia organów procesowych powinny być oparte na prawdziwych ustaleniach faktycznych. Zasadę prawdy materialnej należy odnosić tylko do kwestii natury faktycznej, do ustaleń faktycznych, które rozumie się jako dokonane przez organ procesowy ( na podstawie dowodów) stwierdzenia istnienia ( lub nie istnienia) faktów, które mają stanowić faktyczną podstawę rozstrzygnięcia; te procesowe ustalenia - w myśl zasady prawdy materialnej - powinny być prawdziwe. Zasada koncentracji, zgodnie z którą postępowanie karne stanowić powinno, pozbawiony zbędnych przerw i zahamowań, zwarty tok czynności i zdarzeń, prowadzących do wyczerpującego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy i skupiania wokół przedmiotu procesu pełnego materiału dowodowego, stwarzającego warunki prawidłowego urzeczywistniania prawa karnego materialnego. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz