Obowiązki pracownika - Wynagrodzenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki pracownika - Wynagrodzenie - strona 1 Obowiązki pracownika - Wynagrodzenie - strona 2 Obowiązki pracownika - Wynagrodzenie - strona 3

Fragment notatki:

Obowiązki pracownika
-jest nim świadczenie dla pracodawcy pod jego kierownictwem w ustalonym czasie i miejscu umówionej pracy
a) aspekt ilościowy - obecność w pracy lub wykonywanie zadań
-pozostawanie do dyspozycji oznacza wykonywanie pracy
-jeżeli pracownik nie może jej wykonywać z przyczyn niezależnych od siebie to wystarczy sama gotowość do jej wykonywania
b) aspekt jakościowy - należyte wykonywanie pracy
-jest to staranność ogólnie wymagana w stosunkach danego rodzaju
-szczegółowe obowiązki to:
a) przestrzegać ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy
-nie dotyczy zadaniowego czasu pracy
b) przestrzegać regulaminu i ustalonego w zakładzie pracy porządku
c) wykonywać powierzone zadania starannie i sumiennie
d) wykonywać polecenia przełożonych
e) przestrzegać przepisów i zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych
f) dbać o dobro zakładu pracy, w szczególności chronić jego mienie i zachowywać w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę
-informacje niejawne mogą być udostępniane osobie, która posiada tzw. poświadczenie bezpieczeństwa
g) przestrzegać tajemnic ustawowo chronionych
h) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego
Zakaz konkurencji pracownika z pracodawcą
-może byś ustanowiony w drodze umowy
-może dotyczyć czasu trwania stosunku pracy
-lub czasu po jego ustaniu
-może to być umowa o pracę lub odrębna umowa
-musi mieć formę pisemną
-zawiera się ją z woli stron, a nie z mocy prawa
-zakaz ten dotyczy działalności tego samego rodzaju
-jednak może on dotyczyć działalności innego rodzaju, jeżeli w związku z nią pracownik będzie mógł wykorzystywać wiedzę i informację nabyte w czasie pracy u danego pracodawcy, których ujawnienie mogłoby narazić go na szkodę
-umowa ta nie może zabraniać podjęcia jakiegokolwiek innego równoległego zatrudnienia
a) na czas trwania umowy o pracę
-nie ma ograniczenia z zakresu podmiotowego (czasu na jaki się ją zawiera)
-precyzyjnie ustala słowo konkurencja
-zawarta w umowie o pracę
-może mieć charakter terytorialny
-wymaga formy pisemnej; ustna jest nieważna
-jednak umowa o pracę jest ważna
b) na czas po ustaniu stosunku pracy tzw. klauzula konkurencyjna


(…)

… zł brutto
-jego wysokość ogłasza się w formie obwieszczenie PRM w Monitorze Polskim do 15 września roku poprzedniego
-jego wysokość ustala Komisja Trójstronna do spraw Społeczno - Gospodarczych do 15 lipca
-jeżeli się to nie stanie to RM w drodze rozporządzenia do 15 września
-powinno być ono równe, co najmniej 68% przeciętnego wynagrodzenia w danym państwie
-66% PKB według ODCE
-50% przeciętnego…
… stosunku pracy
-są to głównie miesiące
-stosowane głównie na stanowiskach umysłowych
2. Metody wynikowe
a) akord indywidualny
-wynagrodzenie oblicza się na podstawie wyniku osiągniętego przez pracownika i ceny akordowej
-cena akordowa = stawka akordowa/norma pracy
-akord prosty - za każdą jednostkę przysługuje taka sama cena
-akord progresywny - cena akordowa jest wyższa po przekroczeniu normy
-akord degresywny - cena maleje po przekroczeniu normy
-norma pracy może być stosowana, jeżeli uzasadnia to rodzaj pracy, czyli produkcja i usługi materialne
-kryteria napięcia normy to osiągnięty poziom techniki i poziom organizacji pracy
-norma pracy nie jest składnikiem treści stosunku pracy
-jej zmiana nie wymaga, więc wypowiedzenia zmieniającego
-sprawy dotyczące norm pracy nie są objęte właściwością sądów…
… przysługuje w pełnej wysokości
-wypłaty suspensyjne to wynagrodzenie, jakie przysługuje za czas niewykonywania pracy z winy pracownika
-za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną przysługuje wynagrodzenie od pracodawcy do 33 dni w roku kalendarzowym
-za pozostały czas w granicach okresu zasiłkowego do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz