Formy i zasady wynagradzania pracowników

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy i zasady wynagradzania pracowników - strona 1

Fragment notatki:

doc zajmuje 7 stron i zawiera materiał z zakresu form i zasad wynagradzania pracowników.

Omawia takie treści jak: formy wynagradzania, charakterystyka form wynagradzania, zasady wynagradzania pracowników, skutki ustalenia wynagrodzenia niezgodnie z przepisami, hierarchia aktów prawnych, roszczenie o wyrównanie wynagrodzenia, jakość pracy jako kryterium ustalania wynagrodzenia, utrata prawa do wynagrodzenia oraz ilość pracy jako kryterium wynagrodzenia pracownika.

Notatka pozwoli zapoznać się ze sposobami wynagradzania pracowników, podstawami prawnymi oraz konsekwencjami w przypadku łamania zasad związanych z wynagrodzeniem, a także przygotować się odpowiednio na zajęcia.

FORMY I ZASADY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW
Formy wynagradzania.
Ilość pracy jako miernik wynagradzania pracownika określa się w zależności od charakteru pracy i stosowanego systemu wynagrodzeń. Tam gdzie wyniki pracy mają postać konkretnych produktów lub ich wartość jest wymierna - ilość ocenia się liczbą tych wytworów lub wartością osiągniętych wyników pracy. Tam gdzie wyniki pracy nie są jednorodne, a ilość pracy jest trudna do określenia - jako miernik ilości przyjmuje się czas pracy.
Decyzje o tym, w jaki sposób będzie mierzona praca pracowników, zapadają w chwili wyboru systemu wynagradzania pracowników określonego w zakładowych lub ponadzakładowych źródłach prawa pracy, czasem także w indywidualnych umowach o pracę.
Formy wynagrodzeń określają sposób powiązania płacy z wynikami pracy, co ma istotne znaczenie głównie dla realizacji motywacyjnej funkcji wynagrodzeń.
Poprzez odpowiedni dobór form płac można motywować pracowników do zwiększenia efektywności pracy, jak też realizacji wyznaczonych celów istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa.
Pod pojęciem formy płac należy rozumieć określoną metodę obliczania indywidualnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem poszczególnych jego składników.
Szczególna rola form płac polega na tym, że za pomocą odpowiednio dobranych metod obliczania wynagrodzeń ogólne cele przedsiębiorstwa zostaną doprowadzone do poszczególnych stanowisk roboczych i na tym poziomie skojarzone z indywidualnym interesem pracowników. Odpowiedni dobór form płac ma również istotne znaczenie dla realizacji funkcji społecznej, bowiem wpływa na stosunki interpersonalne wewnątrz zespołu, komórki, jak i przedsiębiorstwa jako całości.
Do podstawowych form wynagradzania należą:
forma czasowa,
forma premiowa,
forma akordowa,
forma zadaniowa,
forma prowizyjna,
forma kafeteryjna
Charakterystyka form wynagradzania pracowników
Forma czasowa
Jej istotą jest uzależnienie wynagradzania od czasu przepracowanego, a więc od czasu, w którym pracownik stawia do dyspozycji firmy swój potencjał pracy.
System ten jest stosowany przede wszystkim tam, gdzie nie ma możliwości obiektywnego zmierzenia ilości wykonywanej pracy np. w biurach, urzędach, szkolnictwie, ochronie zdrowia. Typowym przejawem tego systemu jest ustalone z góry wynagrodzenie za pełny miesięczny czas pracy, niezależnie od tego, ile w danym miesiącu przypada godzin do przepracowania.
W systemie czasowym z góry zakłada się, że pracownik przez cały czas pracy, z wyjątkiem przewidzianych prawem przerw, wykonuje powierzoną mu pracę z należytą starannością i przy pełnym wykorzystaniu swojej wiedzy i umiejętności. W celu umocnienia motywacji do maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu pracy stosuje się różnego rodzaju dodatki i premie, których zadaniem jest odpowiednie honorowanie odpowiedzialności, złoż

(…)

… kwalifikacji niższego wynagrodzenia lub przez wykorzystanie różnego typu dodatków honorujących pracę pracowników posiadających wyższe kwalifikacje. Ustalanie wynagrodzenia poszczególnych pracowników.
Punktem wyjścia do określenia wynagrodzenia indywidualnego pracownika powinien być obowiązujący w zakładzie układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub inny przepis ustalający warunki wynagradzania za pracę…
… i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statusów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.
Hierarchia aktów prawnych. Ustawodawca wprowadził hierarchię aktów prawnych, z której wynika, że:
postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statusów nie mogą być mniej korzystne…
… też czy praca została wykonana z należytą starannością. Ideę uzależnienia płacy od jakości realizuje przepis art. 82 k.p., który stanowi, że za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług wynagrodzenie nie przysługuje.
Roszczenia pracodawcy. Jeżeli pracodawca poniesie szkodę ze względu na złą jakość pracy pracownika np. zapłacił karę umowną za nie wywiązanie się z umowy, może dochodzić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz