Obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych - wykład  - strona 1 Obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych - wykład  - strona 2 Obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych - wykład  - strona 3

Fragment notatki:

Obowiązki informacyjne emitentów pap. wartościowych wprowadzonych do publicznego obrotu
1. Zasady ogólne
Zasada przejrzystości
Wszyscy uczestnicy rynku powinni mieć jednakowy dostęp do tej samej informacji.
Konieczność upublicznienia przez emitentów wszelkich możliwych i ważnych informacji, m.in. poprzez raporty bieżące i okresowe.
Publikacji podlega:
skrót prospektu emisyjnego;
każda informacja powodująca zmianę treści prospektu emisyjnego w okresie jego ważności;
informacje o wszelkich zdarzeniach, które w sposób znaczący mogłyby wpłynąć na cenę lub wartość papieru wartościowego.
2. Najważniejsze definicje
Znacząca umowa
jedną ze stron jest emitent lub jednostka zależna, a wartość przedmiotu wynosi co najmniej 10% wartości kapitałów własnych emitenta lub wartości przychodów ze sprzedaży emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.
Aktywa znacznej wartości
aktywa stanowiące co najmniej 10% (20% w przypadku emitentów dopuszczonych do obrotu na rynku nieurzędowym) wartości kapitałów własnych emitenta lub wartości przychodów ze sprzedaży emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Podmiot powiązany to
podmiot dominujący w stosunku do emitenta, jednostka podporządkowana wobec podmiotu dominującego albo współmałżonka, krewni i powinowaci do drugiego stopnia, przysposobiony lub przysposabiający oraz inne osoby, z którymi podmiot dominujący jest powiązany osobiście, a także podmiot, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą
osoba zarządzająca lub nadzorująca emitenta w chwili przekazania informacji, jej współmałżonek, krewni i powinowaci do drugiego stopnia, przysposobiony lub przysposabiający oraz inne osoby, z którymi jest powiązany osobiście, a także podmiot, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą
Prospekt emisyjny
Dokument zawierający informacje, które inwestor powinien wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o inwestycji w dane papiery wartościowe;
Jego treść może różnić się w zależności od rodzaju emisji, emitenta oraz papierów wartościowych, które na jego podstawie są wprowadzane do publicznego obrotu.
Prospekt emisyjny zawiera m.in. (w zależności od rodzaju emisji, emitenta i papieru wartościowego):
- podstawowe informacje dotyczące planowanej oferty;
najważniejsze informacje o emitencie i jego grupie kapitałowej, dane finansowe emitenta i jego grupy kapitałowej, dane o emisji i cele emisji,

(…)

…, której dotyczą.
sporządzenie raportu przez podmiot
przekazanie go do KPWiG i spółki prowadzącej giełdę lub rynek pozagiełdowy
przekazanie go do wskazanej przez KPWiG agencji prasowej (obecnie do Polskiej Agencji Prasowej)
B. Obowiązki w zakresie raportów bieżących
Sytuacje, w których emitent ma obowiązek sporządzić raport bieżący:
zmiana wysokości aktywów emitenta, ich nabycie lub zbycie w znacznej wartości…
… będący jednostkami dominującymi przekazują dodatkowo:
SKONSOLIDOWANE raporty kwartalne, półroczne i roczne.
D. Terminy przekazywania raportów okresowych
Raport kwartalny - 35 dni od zakończenia kwartału (w przypadku IV kwartału 45 dni)
Raport półroczny - 3 miesiące od zakończenia półrocza
Raport roczny - do 14. dnia przed walnym zgromadzeniem, które ma zatwierdzić raport
Skonsolidowany raport kwartalny…
… lub zbycia akcji spółki publicznej:
przekroczył próg 5% albo 10 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA);
w przypadku posiadania powyżej 10% głosów na WZA zmienił dotychczasowy stan posiadania o co najmniej:
* 2% w przypadku spółek dopuszczonych do obrotu na regulowanym rynku giełdowym;
*5% w przypadku pozostałych spółek publicznych.
Spółka ma obowiązek poinformować…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz