Obowiązki akcjonariuszy- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki akcjonariuszy- opracowanie - strona 1 Obowiązki akcjonariuszy- opracowanie - strona 2 Obowiązki akcjonariuszy- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

II OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY
Obowiązek pełnej zapłaty ceny emisyjnej za nabywane akcje.
Posiadacze akcji imiennych mogą być zobligowani do określonych świadczeń pieniężnych. W niektórych przypadkach zarząd spółki może wydać akcje imienne przed dokonaniem przez nich pełnej wpłaty.
Obowiązki informacyjne.
Akcjonariusze zwiększający lub zmniejszających udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, przy osiągnięciu lub przekroczeniu 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% i 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu są zobowiązani poinformować o tym fakcie spółkę oraz KNF.
Obowiązek informacyjny powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów, jeśli akcjonariusz posiada powyżej 10% głosów na WZA. Ten przepis odnosi się do spółek publicznych, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. W przypadku spółek publicznych, których akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym, akcjonariusze posiadający powyżej 10% głosów na WZA zobowiązani są informować o zmianie posiadanego udziału, jeśli zmiana ta wyniesie co najmniej 5% głosów.
Obowiązek ogłoszenia wezwania.
Akcjonariusz posiadający mniej niż 33% ogólnej liczby głosów ma obowiązek ogłoszenia wezwania w przypadku, gdy poprzez nabycie akcji zwiększy jego udział w spółce o więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w czasie krótszym niż 60 dni. Natomiast akcjonariusz, który posiada pakiet akcji dający mu co najmniej 33% ogólnej liczby głosów, jest zobowiązany ogłosić wezwanie, jeżeli zamierza zwiększyć udział w spółce o więcej niż 5% w czasie krótszym niż 12 miesięcy.
Akcjonariusz może nabyć akcje pozwalające mu przekroczyć próg 33% ogólnej liczby głosów jedynie wtedy, gdy ogłosi publiczne wezwanie na sprzedaż lub zamianę akcji w liczbie zapewniającej osiągnięcie poziomu 66% głosów. Z kolei jeżeli akcjonariusz zamierza nabyć taką ilość akcji, w wyniku czego przekroczyłby próg 66% ogólnej liczby głosów, jest zobowiązany dokonać takiej transakcji ogłaszając wezwanie na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki.
W przypadku emitenta o złożonej historii finansowej może się zdarzyć, że historyczne informacje finansowe, które jego dotyczą (tzn. jego spraw. finansowe - jednostkowe lub skonsolidowane) mogą nie obejmować całej zorganizowanej działalności gospodarczej emitenta, gdyż jej część będzie uwzględniona w informacjach finansowych sporządzonych przez inną jednostkę a nie konsolidowanych czy uwzględnianych w sprawozdaniach „naszej” Spółki . Może tak być w przypadku, gdy emitent np.:
dokonał znaczącego nabycia innej jednostki, które nie zostało jeszcze uwzględnione w jego sprawozdaniach finansowych;


(…)

… (WE) nr 809/ 200463.
W przypadku gdy emitent papierów wartościowych ma złożoną historię finansową lub poczynił znaczące zobowiązania finansowe, konieczne jest włączenie do dokumentu rejestracyjnego określonych informacji finansowych dotyczących jednostki innej niż emitent w celu umożliwienia inwestorom rzetelnej oceny sytuacji finansowej emitenta. W tej sytuacji Komisja Nadzoru Finansowego wymaga…
…, odniesienia do terminu „transakcja" w załączniku II należy rozumieć odpowiednio.
Komisja Nadzoru Finansowego, żądając zamieszczenia w dokumencie ofertowym informacji finansowych, stosowanych zasad rachunkowości i badania sprawozdań finansowych, opiera się na wymogach określonych w punkcie 20.1 „Historyczne dane finansowe" załącznika I66, z zastrzeżeniem możliwości adekwatnego ich dostosowania w zakresie…
… się we wspólnej własności, ale nigdy nie tworzyły grupy;
został utworzony jako odrębna osoba prawna w następstwie podziału istniejącego przedsiębiorstwa.
W takich przypadkach całość lub część działalności gospodarczej emitenta w okresie, za który emitent zobowiązany jest do przedstawienia historycznych informacji finansowych, prowadzona była przez inną jednostkę.
Aby w takich sytuacjach prospekt emisyjny
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz