Prospekt emisyjny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prospekt emisyjny - strona 1

Fragment notatki:

1,5 strony na temat prospektu emisyjnego - warunki prawne, prospekt emisyjny a memorandum informacyjne, części składowe prospektu, podanie ceny, obowiązki eminenta

Warunki prawne
Aby spółka akcyjna mogła być notowana na giełdzie musi spełniać szereg rygorystycznych warunków. Na wstępie musi spełniać kryteria przewidziane dla spółek publicznych, bo tylko takie mogą być notowane na giełdzie. Sporo informacji o tych warunkach umieściliśmy w eseju o rynku pierwotnym. O wprowadzeniu danego papieru wartościowego do obrotu publicznego decyduje Komisja Papierów Wartościowych i Giełd na podstawie wniosku, którego integralną częścią jest prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne.
Prospekt emisyjny a memorandum informacyjne
Prospekt emisyjny różni się od memorandum informacyjnego tym, że w memorandum spółka podaje wyniki finansowe tylko za ostatni rok obrotowy. Memorandum informacyjne jest wymagane, gdy spółka chce być notowana na regulowanym rynku pozagiełdowym, jeśli natomiast chce wejść na GPW musi sporządzić prospekt emisyjny.
Części składowe prospektu
Prospekt emisyjny jest dokumentem wymaganym przez Ustawę o publicznym obrocie pap. wart., a jego szczegółowy wzór precyzuje rozporządzenie rządu. Prospekt emisyjny składa się z następujących rozdziałów : dane o emisji - informacje o rodzaju i ilości pap. wart., celu emisji, czynników mających wpływ na cenę. Emitent musi też szczegółowo poinformować o ryzyku towarzyszącemu zakupowi jego pap. wart. i o jego planach dotyczących ich notowania, dane o emitencie - historia spółki, powiązania kapitałowe emitenta, dane o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na WZA, przedstawienie historii notowań spółki i cen jej pap. wart., dane o działalności emitenta - informacje o pozycji emitenta na rynku, rodzaju wytwarzanych produktów, wielkości i wartości sprzedaży, uzależnieniu od odbiorców i dostawców, sezonowości sprzedaży, posiadanych wartościach niematerialnych prawnych, zaciągniętych kredytach, prowadzonych przez spółkę sporach sądowych itp., ocena i prognozy emitenta dotyczącej prowadzonej przez niego działalności - m. in. o planach inwestycyjnych, prognozę wyników finansowych, sprawozdania finansowe za trzy ostatnie lata obrotowe sprawdzone przez audytora.
Podanie ceny
Cena emisyjna papieru wartościowego nie musi być podawana w prospekcie emisyjnym, ale w razie podjęcia przez spółkę decyzji o wcześniejszym niepodawaniu ceny, musi ona zostać publicznie podana nie później niż na dwa dni robocze przed rozpoczęciem emisji.
Obowiązki emitenta
Po uzyskaniu ewentualnej zgody KPWiG na dopuszczenie do publicznego obrotu, emitent deponuje papiery wartościowe z przedmiotowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Po wykonaniu tych czynności prospekt emisyjny musi zostać udostępniony publicznie (m. in. wyłożony w domach maklerskich), a jego skrócona wersja - opublikowana w dwóch dziennikach ogólnopolskich. Emitent jest zobowiązany do informowania o wszelkich zmianach w prospekcie w czasie trwania emisji, a po wejściu na giełdę postępować zgodnie z przepisami informacyjnymi, tzn. informować o istotnych wydarzeniach w spółce (np. o zmianie członka Zarządu, podpisanym kontrakcie, poniesionych stratach itd.) i publikować sprawozdania finansowe.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz