Obowiązki agenta - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki agenta - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Obowiązki agenta
9Zarówno agenta, jak i dającego zlecenie obowiązuje zachowanie lojalności względem drugiej strony. Umowa agencyjna, jako oparta na zaufaniu obu stron kontraktu, doprowadza często do sytuacji, w których obie strony umowy (niezależne od siebie podmioty) wchodzą w posiadanie wielu cennych handlowych informacji na temat drugiej strony umowy. Zachowanie lojalności zobowiązuje strony do niewykorzystywania tych informacji wyłącznie we własnym interesie lub w interesie osób trzecich.
9Agent zobowiązany jest do przekazywania informacji dającemu zlecenie, które dla tego ostatniego mają znaczenie. Chodzi tu głównie o informacje dotyczące zawieranych umów, klientów, otrzymanych ofert itd. Ponadto agent powinien przestrzegać wskazówek dawanych przez dającego zlecenie, które są uzasadnione w danych okolicznościach. Agent i dający zlecenie są podmiotami niezależnymi od siebie i nie mają obowiązku wykonywania dawanych sobie poleceń. Jednak w tym wypadku dający zlecenie ma prawo sugerować agentowi, a ten ma obowiązek sugestie te uwzględnić, w sprawach dotyczących np. sposobu zawierania umów, sposobu prezentacji oferty dającego zlecenie, form reklamy dającego zlecenie. 9Na agencie ciąży również obowiązek podejmowania czynności potrzebnych do ochrony praw dającego zlecenie, jeżeli mieszczą się w zakresie spraw prowadzonych przez agenta. Chodzi tu zatem głównie o ochronę praw dającego zlecenie, które wynikają z zawartych przez niego za pośrednictwem agenta umów. Agent powinien zatem np. powiadamiać dającego zlecenie o wadach sprzedawanych przez agenta w imieniu dającego zlecenie towarów, wnoszonych reklamacjach, sporządzać protokoły szkody, wykonywać prawo zatrzymania itd.
9Jeżeli agent się do tego dodatkowo zobowiąże, musi on powstrzymać się od działalności konkurencyjnej względem dającego zlecenie także w okresie do dwóch lat po rozwiązaniu umowy agencyjnej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz