Obliczenie robót ziemnych metodą poprzeczników-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1855
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczenie robót ziemnych metodą poprzeczników-opracowanie - strona 1 Obliczenie robót ziemnych metodą poprzeczników-opracowanie - strona 2 Obliczenie robót ziemnych metodą poprzeczników-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska
Przedmiot : [TECHNOLOGIA BUDOWY DRÓG]
Temat: Obliczenie robót ziemnych metodą poprzeczników.
OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania
umowa z inwestorem (Politechnika Wrocławska)
mapa do celów projektowych w skali 1:1000 aktualna na 09.03.2011 r.
rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 14.05.1999 r.)
niweleta drogi
Lokalizacja
Projektowana droga położona jest na terenie Gminy Wrocław, jest obiektem nowoprojektowanym i stanowić będzie główną drogę objazdową miasta Nowojowice. Droga zaprojektowana jest w ciągu drogi Wojwódzkiej 395, biegnie wyznaczonym geodezyjnie korytarzem przez grunty użytkowane rolniczo omijając wieś Nowojowice. Na wlocie i wylocie obwodnicy zaprojektowano skrzyżowania skanalizowane. Długość projektowanej drogi wynosi 2+756 km. Zakres opracowania
Opracowanie projektowe obejmuje część drogową w ramach, którego ujęto:
Trasowanie drogi wraz z krzywymi przejściowymi
Niweleta drogi wraz z łukami pionowymi
Dobranie przekroju drogi
Stworzenie ramp przechyłkowych
Obliczenie robót ziemnych metodą poprzeczników
Stan Istniejący
Stan istniejący to pas gruntu wyznaczony geodezyjnie o szerokości w liniach rozgraniczenia 50,0 m. grunty stanowią w części teren zabudowany, a w części pola uprawne niskich klas użytkowane rolniczo. Grunty w obszarze przyległym do projektowanej trasy są zmeliorowane a wody „melioracyjne” odprowadzone są do rowu - zbieracza. Projektowana trasa drogi przecina prostopadle 1 rów - zbieracz z zastosowaniem przepustu prefabrykowanego z rur żelbetowych Ø 60 cm.
Stan projektowany
Przedmiotową drogę projektuje się jako jednojezdniową dwupasową w klasie G o przekroju szlakowym i następujących parametrach:
prędkość projektowa - 60 km/h
prędkość miarodajna - 80km/h
szerokość jezdni - 7.0 m
szerokość pobocza - 1.5m spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%
spadek jezdni na rampie przechyłkowej - 6%
spadek pobocza: 6% - w kierunku rowu, na rampie 8% od strony wewnętrznej
rowy obustronne o przekroju trapezowym o szerokości dna 0.40 m, minimalnej głębokości 1.0m

(…)

… wewnętrznej
rowy obustronne o przekroju trapezowym o szerokości dna 0.40 m, minimalnej głębokości 1.0m
nachylenie skarp - 1:1.5
grubość warstwy ścieralnej 5cm z betonu asfaltowego
grubość warstwy wiążącej 6cm z betonu asfaltowego
podbudowa zasadnicza 7cm z betonu asfaltowego
podbudowa pomocnicza 20 cm z tłucznia kamiennego
Roboty ziemne
Do robót ziemnych przyjęto maszyny o następujących parametrach:
Spycharka: V do 500m3, L do 150m
Zgarniarka: V do 5000m3, L do 1000m
Koparka: bez ograniczeń, do reszty robót
Bilans robót ziemnych występuje na odcinkach:
0+000 - 0+660
1+680 - 1+800
2+100 - 2+525
Objętość wykopu wynosi 11250,6 m3 a objętość nasypu 19781,7 m3. Bilans robót ziemnych na terenie równy jest -8531,2m3.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz