Obliczanie deskowań

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3318
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczanie deskowań - strona 1 Obliczanie deskowań - strona 2 Obliczanie deskowań - strona 3

Fragment notatki:

Obliczanie deskowań
Jak każda konstrukcja inżynierska także urządzenia formujące beto­nowe elementy monolityczne muszą podlegać obliczeniowemu sprawdzeniu. W obliczeniach statycznych uwzględnia się:
— ciężar własny urządzenia formującego,
— ciężar świeżej mieszanki betonowej,
— obciążenie użytkowe pomostów komunika­cyjnych (jako obciążenie ciągle) oraz siły sku­pione od wózka-japonki i robotnika wyposażo­nego w narzędzia,
— parcie wiatru,
— parcie boczne mieszanki betonowej. Ciężar własny urządzenia formującego okre­śla się na podstawie jego rysunków roboczych, przyjmując, że ciężar objętościowy drewna igla­stego wynosi 6,0 kN/m3, drewna liściaste­go 7,04-9,0 kN/m3, a stali 78,5 kN/m3. Cię­żar stosowanych elementów urządzeń systemo­wych należy wypisać z odpowiednich katalo­gów. Orientacyjnie można przyjąć, że obciąże­nie od tradycyjnych deskowań stropów płaskich wraz z podłużnicami wynosi 0,3 kN/nr, a od stropów żebrowanych 0,5 kN/m2.
Ciężar objętościowy mieszanki betonowej przyjmuje się:
— dla betonu żwirowego 24,0 kN/m3,
— dla betonu żwirowego zbrojonego 25,0 kN/m — dla betonu z łamanym kruszywem bazalto­wym 28,0 kN/m3.
Obciążenia robocze i transportowe przyjmowa­ne jako równomiernie rozłożone wynoszą:
— w przypadku deskowań stropów, den sze­rokich belek, pomostów roboczych i belek oraz krążyn bezpośrednio je podtrzymujących 2,5 kN/m2,
— w przypadku elementów deskowania pod­trzymujących belki i krążyny 1,5 kN/m2,
— w przypadku stojaków slupów i jarzm rusz­towań 1,0 kN/m2.
Obciążenie siłą skupioną uwzględnia się przy sprawdzaniu wytrzymałości płyt lub desek po­mostów roboczych i transportowych. Wielkość tego obciążenia wynosi:
— przy transporcie mieszanki taczkami jedno­kołowymi 1,5 kN,
— przy transporcie mieszanki wózkami 2,5 kN,
— przy obciążeniu ciężarem robotnika z narzę­dziami 1,3 kN.
Przy obliczaniu dna deskowania oraz ścian bocznych uwzględnia się dodatkowo obciąże­nia związane ze sposobem betonowania. I tak w przypadku zrzucania mieszanki betonowej z wysokości większej niż 1,0 m i betonowaniu za pomocą naczyń (taczki, japonki, pojemniki) przyjmuje się obciążenia: 2,0 kN/m2 - przy pojemności naczyń do 0,2 m3; 4,0 kN/m2 - przy pojemności naczyń 0,2+ +0,7 m3;
6,0 kN/m2 - przy pojemności naczyń ponad 0,7 m3.
Jeżeli mieszanka betonowa jest spuszczana ryn­nami lub podawana bezpośrednio z rurociągów, obciążenie przyjmuje się 2,0 kN/m2. Obcią­żenie dodatkowe wywołane wibrowaniem mie­szanki betonowej uwzględnia się jako rów­ne 1,0 kN/m2 i oddziałujące na poziome po­wierzchnie tarcz formujących tylko przy ob­liczaniu elementów niepodlegąjących obciąże­niom roboczym i transportowym (np. dna de­skowań belek, gdzie nie będą pracować robot­nicy i nie będzie odbywać się transport). Przy sprawdzaniu wysokich rusztowań (powy­żej 8 m) podtrzymujących urządzenia formujące uwzględnia się również siłę poziomą działają­cą na wysokości pomostu roboczego w możli­wie najbardziej niekorzystnym kierunku i wy­, noszącą 0,01 wszystkich obciążeń pionowych rusztowania, licząc od góry do danego pozio­mu. Przy wszystkich wysokich rusztowaniach podtrzymujących urządzenia formujące należy również uwzględnić obciążenia wiatrem, zgod­nie z przepisami obowiązującej normy. Najtrudniejsza do określenia jest wartość bocz­nego parcia mieszanki betonowej, działającego na deskowania słupów, ścian oraz na boczne tar­cze wysokich belek. Jest to obciążenie specy­ficzne i wymaga osobnego omówienia. Parcie boczne mieszanki betonowej można w najwięk­szym uproszczeniu rozważać jako parcie bocz­ne cieczy na ścianki naczynia. Takie podejście jest o tyle właściwe, o ile mieszankę betonową można uważać za ciecz, czyli w bardzo ogra­niczonym zakresie. Traktowanie mieszanki be­tonowej jako cieczy jest dalece nieprecyzyjne, a ponadto mieszanka zmienia swoje właściwo­ści w czasie.

(…)

…, czyli w bardzo ogra­niczonym zakresie. Traktowanie mieszanki be­tonowej jako cieczy jest dalece nieprecyzyjne, a ponadto mieszanka zmienia swoje właściwo­ści w czasie.
Już określenie czynników wpływających na par­cie boczne i ich wagi wzbudza ożywione dys­kusje wśród badaczy. W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele mniej lub bardziej skom­plikowanych wzorów pozwalających na okre­ślenie wielkości tego parcia. Jest rzeczą…
… wody w porach, przekrój poprzeczny betonowanego elementu, gładkość powierzchni roboczych deskowania, nachylenie deskowania, sztywność deskowania.
3. Warunki układania mieszanki betonowej: wzrost obciążenia w obszarze podawania, wa­runki powietrzno-wilgotnościowe, sposób i cią­głość układania, głębokość i metoda wibrowa­nia (wibratorem wgłębnym lub przyczepnym), szybkość układania (tempo podnoszenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz