Obliczania hydrogramu jednostkowego - sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczania hydrogramu jednostkowego - sprawozdanie - strona 1 Obliczania hydrogramu jednostkowego - sprawozdanie - strona 2 Obliczania hydrogramu jednostkowego - sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:

1.  Podstawa opracowania :  Sprawozdanie zostało przygotowane na zlecenie Katedry Hydrotechniki na Wydziale  Inżynierii  Lądowej i Środowiska Politechniki Gdaoskiej, w ramach dwiczeo z przedmiotu  Gospodarka Wodna.    2.  Cel projektu:  Celem sprawozdania jest obliczenie hydrogramu jednostkowego odpływu danej zlewni-  South Branch  od ujścia do Bear Brook.      3.  Wstęp teoretyczny:    Zlewnia – jest to obszar, z którego wody spływają do danej rzeki , jeziora, bagna itd. Lub do  jej fragmentu. Zlewnia dotyczy wód powierzchniowych, a także wód podziemnych. Może byd  ona częścią dorzecza danej rzeki (gdy zlewnia obejmuje cały system rzeczny składający się z  rzeki głównej i jej dopływów).  Możemy rozróżnid zlewnię bezpośrednią, z której wody  spływają bezpośrednio lub za pośrednictwem małych cieków oraz pośrednia tzn. obszar  niekontaktujący się z danym zbiornikiem bezpośrednio, z którego wody są doprowadzane do  tego zbiornika za pośrednictwem większego cieku (lub cieków).    Zlewnia ma wpływ na naturalną retencję wód, sposób zasilenia rzek i jezior oraz ich bilansu  wody. Decyduje też w dużym stopniu o morfologii koryt rzek i potoków. Jej charakter też ma  znaczenie w formowaniu się naturalnego składu chemicznego wód, pojawianiu się zawiesiny,  tworzeniu osadów dennych. W kształtowaniu się właściwości wód na terenie zlewni biorą  udział nie tylko jej naturalne elementy składowe (podłoże i szata roślinna), lecz również  zewnętrzne czynniki - klimat i działalnośd człowieka.     Parametry kształtu zlewni:  - długośd zlewni L [km]  największa odległośd w linii prostej między ujściem i punktem najbardziej oddalonym na  dziale wodnym  - długośd maksymalna zlewni Lmax[km]    długośd doliny rzeki głównej od ujścia do punktu na dziale wodnym w przedłużeniu odcinka  źródłowego  - średnia szerokośd zlewni B *km+  stosunek powierzchni zlewni  A [km 2+ do jej długości maksymalnej: B=L/A  - obwód zlewni P*km+   długośd działu wodnego określona na podstawie mapy topograficznej  - wskaźnik wydłużenia zlewni Cw   iloraz średnicy koła o polu równym polu powierzchni zlewni do jej Lmax:        - wskaźnik kolistości zlewni    stosunek pola powierzchni zlewni do pola koła o tym samym obwodzie co obwód zlewni          Hydrogram - wykres przedstawiający zmiennośd w czasie przepływu (m³/s), stanu wody lub  innych parametrów takich jak np. zmian a stężenia  roztworów.  Wyróżnia się hydrogram  jednostkowy, który obrazuje odpływ powierzchniowy spowodowany opadem efektywnym o 

(…)

… ilości wody zretencjonowanej w zlewni do jej maksymalnej wartości równy
jest stosunkowi wysokości opadu efektywnego do wysokości opadu całkowitego
pomniejszonego o stratę początkową.
Dla potrzeb metody należy podzielid gleby na 4 grupy w zależności od możliwości
powstawania odpływu powierzchniowego. Grupy te to:
1) Gleby o dużej przepuszczalności, znikomy spływ powierzchniowy, duży współczynnik…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz