Obiekty gruntowe- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obiekty gruntowe- opracowanie - strona 1 Obiekty gruntowe- opracowanie - strona 2 Obiekty gruntowe- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Obiekty gruntowe – definicja
Człowiek gospodarując powierzchnią ziemi, dokonuje jej podziału.
Wyodrębnione części gruntów – obiekty gruntowe (lub powierzchniowe):
 są przystosowane do spełniania różnorodnych funkcji,
 użytkowane przez określone osoby lub grupy ludzi.
Obiekt gruntowy (powierzchniowy) to część powierzchni gruntu jednorodna pod względem
określonej cechy (lub kilku cech), która wyróżnia tę część od otoczenia.
Obiekty gruntowe – rodzaje
Wyodrębnia się trzy zasadnicze rodzaje podziału gruntów, a tym samym obiektów
gruntowych:
 podział użytkowo – jakościowy gruntów,
 podział administracyjny i własnościowo – gospodarczy,
 podział dla celów dokumentacyjno – technicznych.
Obiekty gruntowe – podział użytkowo-jakościowy
Podział użytkowo – jakościowy
sieć granic naturalnych lub wyznaczonych przez
człowieka, które wyodrębniają na określonym obszarze powierzchni ziemi obiekty gruntowe,
cechujące się odrębnością ze względu na:
 cel i sposób aktualnego użytkowania gruntów oraz stan urządzenia i
zagospodarowania (wyposażenia w budowle i elementy trwałego zainwestowania),
 jakość walorów przyrodniczych gruntu (glebowych, wilgotnościowych,
ukształtowania terenu i in.) wyrażoną w systemach klasyfikacji tych walorów,
 określone przeznaczenie gruntów na wybrane cele (np. w ramach odpowiednich
studiów i planów),
 określone ograniczenia możliwości użycia gruntów na wybrane cele
(np. strefy ochronne, skażone, trudne do uprawy itp.),
 oszacowaną wartość gruntu, wyrażoną
w pieniądzu lub innych jednostkach wartości.
Podstawowe obiekty podziału użytkowo – jakościowegopodział użytkowy:
kontury użytków gruntowych (użytki
gruntowe),
parcele.

podział jakościowy:kontury klasyfikacyjne,
kontury klasoużytków,
kompleksy rolniczej przydatności
gleb,
wyłączenia taksacyjne,
kontury szacunkowe.


Obiekty gruntowe – podział administracyjny i własnościowo – gospodarczy
Obiekty podziału administracyjnego oraz własnościowo – gospodarczego są związane
z określonymi prawami do gruntu.
Podział administracyjny i własnościowo -gospodarczy
sieć granic
wyznaczających obiekty gruntowe, przynależne wg określonych tytułów prawnych do
poszczególnych jednostek administracyjnych
i osób.
Prawa te mogą mieć charakter:
 administracyjny (podległość określonej instytucji władzy terytorialnej),
 własnościowy (prawo do dysponowania
i użytkowania nieruchomości),
 gospodarczy (wykorzystanie gruntów do prowadzenia działalności gospodarczej
związanej z produkcją rolniczą, leśną lub inną).
Podstawowe obiekty podziału administracyjnego i własnościowo – gospodarczego
w zakresie podziału administracyjnego:
• jednostka administracyjna (państwo, województwo, powiat, gmina)
• miejscowość (miasto, wieś),
w zakresie podziału własnościowego:
nieruchomość gruntowa,
działka ewidencyjna,
w zakresie podziału gospodarczego:
• obszar gospodarstwa (rolnego, leśnego),
• działa gospodarcza (dział gruntowy gospodarstwa),
• masyw płodozmianowy (masyw uprawowy),
• pole ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz