Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 9

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 9 - strona 1 Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 9 - strona 2 Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 9 - strona 3

Fragment notatki:

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców dr Bożena Ciupek Wykład 9
PRZYCHODY I KOSZTY W ROZWIĄZANIACH PODATKOWYCH
Kategorie przychodów podatkowych.
Zasady ustalania wartości przychodu i momentu powstania obowiązku podatkowego
Zasady określania kosztu uzyskania przychodów.
Kategorie przychodów podatkowych.
Art. 12 i art. 12
Przychody:
Kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane.
Różnice kursowe.
Przychody z opłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku (wyjątek budynki , lokale mieszkalne i związane z nimi prawa).
Odsetki od środków na rachunku bankowym.
Odsetki od udzielanych pożyczek.
Otrzymane kary umowne.
Dotacje, subwencje, dopłaty, nieodpłatne świadczenia na pokrycie kosztów.
Wartości przedawnionych/umorzonych zobowiązań.
Wartość otrzymanych świadczeń w naturze i nieodpłatnych świadczeń z wyjątkiem otrzymanych w rozumieniu podatku od spadku i darowizn.
Zwrócone wierzytelności wcześniej zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.
Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy.
Wynagrodzenia płatników.
Otrzymane odszkodowania.
Korekty VAT.
Ad. 1. Kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane.
By powstała kwota należna w sensie podatkowym musi nastąpić wydanie towarów lub świadczenie usług - fizyczne zdarzenie, ale ustawodawcę nie interesuje czy należność zostanie uregulowania (MEMORIAŁ).
Zaliczka, przedpłaty, nie są kwotami należnymi gdyż faktycznie zdarzenie jeszcze nie nastąpiło - nie jest kategorią przychodu podatkowego.
OBOWIĄZEK PODATKOWY:
W dacie wydania towarów lub świadczenia usług, nie później niż w dacie wystawienia faktury (w ciągu 7 dni)
Kwoty należne mogą ulegać zmiany:
- ze względu na skonta, bonifikaty, upusty, - w dacie ich faktycznego zaistnienia (zapłacenia faktury ze zniżką)
- ze względu na błędy rachunkowe.
Nie ważne jest miejsce dostarczania towarów, świadczenia usług.
Gdy faktura jest w walucie obcej, przychód i tak musi być w złotych. Korzystając z średniego kursu NBP w dniu roboczym poprzedzającego dzień wystawienia faktury (zapłata od razu)
Gdy płatność jest późniejsza występują różnice kursowe.
Ad. 2. Różnice kursowe
Dla podmiotów stosujących UoR dla celów określenia różnic kursowych można wykorzystywać albo prawa podatkowego albo bilansowego.
Art. 24c) Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe mogą ustalać różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości

(…)

… sprawozdania finansowe podlegają badaniu.
Ad. 3. Przychody z opłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku (wyjątek budynki , lokale mieszkalne i związane z nimi prawa).
Zbycie:
sprzedaż dokonana przez przedsiębiorcę,
likwidacja składnika majątkowego i przekształcanie go do majątku osobistego przedsiębiorcy i przez 6 lat od 1 miesiąca od wyprowadzenia…
… (np. grunt)
Nakłady poniesione na dobro
Ad 4. Odsetki od środków na rachunku bankowym.
Wszystkie pozostawione na rachunku bankowym środki do dyspozycji stanowią przychód
Wyjątek : odsetki zgromadzone na rachunku ZFŚS
Ad 5. Odsetki od udzielanych pożyczek.
Moment określenia przychodu:
Procent prosty - data realizacji przychodu,
Kapitalizacja - data naliczenia odsetek i doliczenia do długu (MEMORIAŁ…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz