O Europie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
O Europie - wykład - strona 1 O Europie - wykład - strona 2 O Europie - wykład - strona 3

Fragment notatki:

12/03/09- wykład nr 4
Europa termin pochodzi z języka fenickiego i oznaczało on miejsce, w którym zachodzi słońce (zachód); Grecy natomiast nie identyfikowali się z Europą, którą uważali za terytorium barbarzyńców.
Kultura europejska uznawana za obszerny gmach składający się z czterech filarów:
Filozofia grecka:
Heraklit- pogląd na temat dużej wartości prawa: „Lud musi walczyć o prawo, jak o mury miasta”; zrównanie wartości bytu codziennego z wartością systemu prawnego
Protagoras- „Człowiek jest miarą wszechrzeczy”- ocena człowieka z jego skomplikowanym wnętrzem i potrzebami natury biologicznej; człowiek jest u źródła bytów społecznych- jeśli nie byłoby jednostki- nie byłoby państwa.
Platon i Arystoteles- formułowali swoje zdanie na temat ustroju państwowego i funkcjonowania władzy na podstawie obserwacji
Platon- twierdził, że to monarcha ma decydować o losie poddanych, bo gdy władca będzie dobry i mądry, to zaspokoi wówczas potrzeby społeczeństwa
Arystoteles- uważał, że ustrojem optymalnym jest demokracja typu ateńskiego wszyscy powinni mieć wpływ na swój los
Prawo rzymskie inspirowane poglądami i sposobami rozwiązań pewnych spraw typu greckiego; był to system obowiązujący w Cesarstwie Rzymskim; kultura prawna była rozprzestrzeniana wraz z rozprzestrzenianiem się władzy cesarza w krajach podbitych przez Rzymian prawo rzymskie zastępowało wówczas prawa zwyczajowe podbitych krajów, bądź też mieszało się z tymi systemami prawnymi
Etyka judeochrześcijańska system wartości opierający się zarówno na judaizmie jak i na chrześcijaństwie; etyka ta nakazuje dokonywania oceny prawa zgodnie z moralnością; zasada legitymizacji prawa i władzy; -za najważniejsze źródło prawa etyka ta uważa : Boga (przymierze Boga ze swoim ludem). -wiążący/obowiązujący wyraz przestrzegania prawa związany jest z posłuszeństwem względem Boga.
- później wolę boską zastępowano wolą ludzką- jednostki zobowiązały się przestrzegać obowiązującego prawa (norm nadanych przez organ państwowy)
- z tej etyki wywodzi się koncepcja wiążącego charakteru prawa- określa ona skąd pochodzi władza i jakie ma podstawy obowiązywania
Wpływy I i II filaru: pojęciowe wskazówki, w jaki sposób badać wspólnotę ludzką oraz jakie jest źródło i cel władzy państwowej.
ius communae- prawo powszechne konglomerat prawa rzymskiego (które rozprzestrzeniło się na cały kontynent europejski) z prawem zwyczajowy (germańskim) i elementami prawa kanonicznego.


(…)

…. Kodeks Napoleona (nawiązujący do prawa rzymskiego); Kodeks Prawa Karnego itd.
System prawa europejskiego obecnie jest pod agitacją Rady Europy, która powstała w 1949r. i obejmuje 47 państw suwerennych; członkostwo w Radzie Europy jest połączone ze wstąpieniem do Konwencji Praw Człowieka (umowa międzynarodowa, w której państwa zobowiązują się do przestrzegania określonych praw człowieka), jeżeli prawa te są łamane, to wówczas skargi powinny być kierowane do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.  Europejski Trybunał Praw Człowieka- rozstrzyga skargi, ale też dokonuje dodatkowej wykładni dot. tego, w jaki sposób państwa mogą ograniczać prawa człowieka.
 pod agitacją Rady Europy podpisano cały szereg konwencji, tj. Europejska Konwencja Społeczna, Konwencja dostępu do informacji publicznej itd…
… krajowego :traktaty założycielskie, umowy międzynarodowe- ustawy- rozporządzenia  akty prawne niższego rzędu muszą być zgodne z aktami wyższego rzędu; najwyżej w hierarchii są traktaty założycielskie.
 prawo pochodne- stanowione przez instytucje Unii Europejskiej (instytucje wspólnotowe)
Komisja Europejska wyznacza projekty dot. dziedzin życia społecznego
Parlament europejski zasiadają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz