NUMERYCZNY MODEL TERENU I JEGO POCHODNE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
NUMERYCZNY MODEL TERENU I JEGO POCHODNE - strona 1 NUMERYCZNY MODEL TERENU I JEGO POCHODNE - strona 2 NUMERYCZNY MODEL TERENU I JEGO POCHODNE - strona 3

Fragment notatki:


  1 GIS –  Ć WICZENIA       Zaj ę cia 5  NUMERYCZNY MODEL TERENU I JEGO POCHODNE – NACHYLENIE,  ORIENTACJA, CIENIOWANIE, VIEWSHED, WATERSHED    Celem ćwiczenia jest prezentacja metod tworzenia numerycznego modelu terenu w oparciu o  zróŜnicowane metody interpolacyjne oraz wykorzystanie NMT do uzyskaniu pochodnych  informacji o terenie – nachyleniu, orientacji, cieniowaniu, liniach szkieletowych, działach  wodnych, zlewniach, zagłębieniach bezodpływowych i sposobach ich eliminowania.  Końcowym etapem jest tworzenie przedstawień 3D w oparciu o numeryczny model terenu.    Wst ę p – metody przedstawiania powierzchni trójwymiarowej    Powierzchnia opisana 3 składowymi (oprócz koordynat X i Y – zmienna Z) moŜe być  przybliŜona za pomocą róŜnych metod, gdzie zmienna Z jest przedstawiana w:  a)  nieregularnej siatce punktów (obserwacje punktowe) – mogą być to obiekty  wektorowe (punkty), obiekty TIN (Triangulated Irregular Network) bądź obiekty baz  danych,  b)  regularnej siatce (tzw. grid) reprezentowane poprzez obiekt rastrowy,  c)  izolinie reprezentowane przez obiekt wektorowy    Najczęściej opracowywaną informacją ze składową Z w programach GIS jest model terenu,  gdzie składowa Z reprezentuje wysokość w danym punkcie    Otworzyć z Getting Started rozdział  Surface Modeling  strona 23 (summary)    KaŜdy rodzaj omówionych danych moŜe być wykorzystany w jednej bądź wielu operacjach  modelowania powierzchni. Efektem zastosowanej procedury jest odmienny rodzaj obiektu. W  programie TNT wyróŜniamy procedury:  a)  Surface Fitting – efektem jej zastosowania jest „wytworzenie” numerycznego modelu  terenu w postaci gridowej (interpolacja w regularnej siatce punktów) – obiektu  rastrowego DEM (wyjaśnić róŜnicę pomiędzy DEM a DTM)  b)  Contouring – izolinie w formie obiektu wektorowego,  c)  Triangulation – obiekt TIN,  d)  Profiling – profile poprzeczne  Wybór metody zaleŜy od posiadanych danych oraz zamierzonego wykorzystania rezultatów  modelowania.    Skopiować materiały z folderu ĆWICZENIE 4 do swoich katalogów    Surface Fitting  Procedura generuje model DEM w oparciu o dane punktowe (mogą mieć formę wektora lub  bazy danych ) lub obiekt wektorowy (izolinie) lub węzły i/lub krawędzie obiektu TIN    1. Tworzenie DEM w oparciu o dane punktowe    Process  Surface Modeling..  Operation: Surface Fitting    2 Method: Minimum Curvature  (omówić rodzaje metod interpolacji)  Input Object..  wybieramy obiekt PUNKTY_WYS z projektu DEM.rvc  Input – Select: All  (bo obiekt wektorowy, a nie baza danych z wysokością) 

(…)

… spływu do konkretnego punktu – wykorzystanie przycisku: Seed Points
Ustawienie punktu i uruchomienie Run.. – efektem jest wyświetlenie zlewni i drogi spływu od
danego punktu
Obszary bezodpływowe
Modele DEM często zawierają rzeczywiste (rzadko) i wygenerowane (błędy) obszary
bezodpływowe. Procedura Fill All Depressions wypełnia je dodając wartość wyrównującą do
najniŜszej wielkości komórki granicznej (bramy w zlewni – pour point bądź miejsca wypływu
- outlet). Po wykorzystaniu tej procedury cieki przecinają obszary bezodpływowe.
MoŜna rozpoznać depresje przed generowaniem zlewni
Process > Raster > Elevation > Watershed
Input Object.. wybieramy obiekt DEM_WATER_2 z projektu WATER.rvc
wyłączamy Fill All Depressions
Run...
Analizujemy miejsca wpływu i wypływu, później stosujemy opcję wypełniemia zlewni…
… Power: 2
Run.. (zapamiętać w tym samym projekcie DEM_TIN)
4. Tworzenie poziomic z DEM
Operation: Contouring
Method: Linear
Input Object.. wybieramy obiekt DEM_PUNKTY_MC z projektu DEM.rvc
Data Handling – Filter 5x5
Parameters – Starting Level: 100, Interval: 100
Run.. (zapamiętać w tym samym projekcie POZ_DEM5)
Powtórzyć z filtrem 11x11 (POZ_DEM11)
Porównać z POZ_DEM5
3
5. Tworzenie profili…
….. (zapamiętać w tym samym projekcie SLOPE, ASPECT, SHADING)
Slope – moŜe być wyraŜony w stopniach (0-90) bądź procentach (100*tan(slope) – 45°
odpowiada 100%)
Aspect – w skalach 8-bit (0-240) lub 16-bit (0-360°)
Shading – podaje się wysokość i kierunek z którego świeci „słońce”, jest odmiennym
algorytmem od Relief Shading
Wyświetlić poprzez Display
2. Viewshed – procedura tworzy strefę widoczną z dowolnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz