nowożytność-POSTACIE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3472
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
nowożytność-POSTACIE - strona 1 nowożytność-POSTACIE - strona 2 nowożytność-POSTACIE - strona 3

Fragment notatki:


  - Stanisław Hozjusz zm. 1579– polsk i humanista,  poeta,  sekretarz królewski,  sekretarz wielki  koronny, d yploma ta, biskup chełmiński  i warmiński,  kardynał, teolo g-polemista, jeden z  czołowych przywódców polskiej i europejskie j kontrreformacji.     - Piotr Skarga, SI właściwie Piotr Powęski z m. 1612  polski  jezuita,  teolog,  pisarz  i  kaznodzieja, c zołowy polski przedstawicie l kontrreformacji,  kaznodzieja nadworny  Zygmunta  III Wazy,  rektor  Kolegium Jezuitów w Wilnie, pi erwszy rektor Uniwersytetu Wileńskiego.  - Andrzej Komoniecki - wójt żywiecki, żyjący w latach z m. 1729. W  1686  roku został  burmistrzem a od r oku 1688  został wójtem. Był fundatorem wielu znaków cechowych  cechów  żywieckich oraz kaplicy na górze, ówcześnie Borkowskiej, dziś Burgałowskiej  wznoszącej się nad miastem. Autor  Chronografii, Dziejopisu żywieckiego  - Mikalojus Daukša (Mikołaj Dauksza) z m. 1613  – litewski pisarz, kanonik miednicki i oficjał  żmudzki. Przetłumaczył na  język litewski  Postyllę   ks. Jakuba Wujka  i  Katechizm  Jakuba  Ledesmy. B ył katolikiem i jednym z pierwszych humanistów Wielkiego Księstwa  Litewskiego. Jako jeden z pierwszych opowiadał się za rozwojem języka litewskiego jako  języka literackiego.   - Konstanty Szyrwid z m.1631–  litew ski jezuita,  kaznodzieja  i teolog  katolicki. Autor   słownika i gramaty ki języka litewskiego.   - Iwan Fedorow (Fedorowycz) z m. 1583  -wybitny działacz kultury wschodniosłowiańskiej,  jej pierwszy znany z imienia drukarz, grawer, majster odlewnictwa czcionek. Wydrukował w  starocerkiewnosłowiańskim Pismo Święte  - Piotr Mohyła z m. 1647  – bisku p, prawosławny  metropolita kijowski, świ ęty.  - Hieronim Franciszek Konarski, po wstąpieniu do pijarów przybrał imię Stanisław z m. 1773–   pisarz, pedagog, publicysta, reformator szkolnictwa i założyc iel Collegium Nobilium  w roku  1740, na zywany   patriarchą  polskich pijarów  - Jan Dantyszek z m. 1548  - polski podróż nik, dyplomata,  biskup chełmiński  rezydujący w  Lubawie  (od 1530),  warmiński  (1537), poe ta polsko-łaciński okre su renesansu,  sekretarz  królewski, pisał m iłosne elegie. Najbardziej znany utwór Dantyszka to metafizyczny  Nagrobek sobie samemu . Pierwszy w historii polsk iej dyplomacji  ambasador.   - Klemens Janicki, z m. 1543  roku polsk i poeta  piszący  w języku łacińskim,  humanista  okresu  odrodzenia.   - Mikołaj Rej z  Nagłowic  z m. 1569  - polsk i poeta  i prozaik  e poki renesansu.  Był także  politykiem  oraz teologie m ewangelickim.   - Jan Kochanowski z m. 1584–  poeta  polsk i epoki renesansu,  sekretarz królewski. B ył  przedstawicielem filozofii  eklektycznej  –  stoicyzmu, 

(…)

… i publicysta.
- Franciszek Karpiński zm. 1825– polski poeta epoki oświecenia, twórca i główny
przedstawiciel nurtu sentymentalnego w polskiej liryce.
- Franciszek Dionizy Kniaźnin zm. 1807– poeta polskiego oświecenia. Pisał wiersze
patriotyczne, religijne, ody, sielanki, erotyki, bajki i dramaty.
- Jan I Olbracht zm. 1501– król Polski w latach 1492-1501
-Władysław II Jagiellończyk zm. 1516 - król czeski…
… Władysława II Jagiellończyka.
Uchodziła za ulubienicę rodziców.
- Barbara Radziwiłłówna zm. 1551 druga żona Zygmunta Augusta, królowa polska, wielka
księżna litewska.
- Mikołaj Krzysztof Radziwiłł zwany Czarnym (od koloru włosów), zm. 1565– marszałek
wielki litewski, kanclerz wielki litewski, wojewoda wileński. Książę od 1547, pochodzący z
litewskiego rodu Radziwiłłów (Radvila), syn kasztelana trockiego…
… – Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
- Katarzyna Habsburżanka zm. 1572– królowa polska, wielka księżna litewska. Córka cesarza
Ferdynanda I Habsburga i Anny Jagiellonki, córki Władysława II Jagiellończyka.
- Katarzyna Jagiellonka zm. 1583– królowa szwedzka. Najmłodsza córka króla Polski
Zygmunta I Starego i Bony Sforzy. Matka Wazy
- Jan Sariusz Zamoyski zm.. 1605– polski szlachcic, magnat, sekretarz królewski od 1605…
… wiersze
patriotyczne, religijne, ody, sielanki, erotyki, bajki i dramaty.
- Jan I Olbracht zm. 1501– król Polski w latach 1492-1501
-Władysław II Jagiellończyk zm. 1516 - król czeski od 1471, węgierski od 1490, syn króla
polskiego Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, córki króla Niemiec, Czech i
Węgier Albrechta II Habsburga.
- Stefan Zápolya zm. 1499 - magnat węgierski, palatyn Węgier…
… i literatury sarmackiej.
- Stanisław Herakliusz Lubomirski zm. 1702) – polski magnat (książę, herbu Szreniawa bez
Krzyża), podstoli koronny (1669), marszałek wielki koronny w latach 1676-1702, marszałek
nadworny koronny 1673-1676, starosta spiski (do 1700); poeta tzw. baroku dworskiego (z
powodu swojej erudycji literackiej zwany Polskim Salomonem), mecenas sztuki. W 1673 za
obronę Spisza dostał propozycję…
… Zygmuntowi Staremu w
Krakowie i od tego czasu, aż do śmierci w 1568 r. sprawował władzę książęcą w dawnym
państwie zakonnym przemianowanym na Prusy Książęce.
- Krzysztof Szydłowiecki zm. 1532 kanclerz wielki koronny od 1515, podkanclerzy koronny
od 1511, podskarbi nadworny koronny 1507-1510, wojewoda krakowski 1515-1527,
kasztelan krakowski od 1527,
- Piotr Tomicki zm. 1535 – biskup przemyski, poznański…
…), regent Szwecji w latach 1599-1604.
- Jan Karol Chodkiewicz zm. 1621) – hetman wielki litewski od 1605, hetman polny litewski
od 1600, wojewoda wileński od 1616, starosta generalny żmudzki od 1599, hrabia na
Szkłowie, Nowej Myszy i Bychowie, pan na Mielcu i Kraśniku (w latach 1593-1611) jeden z
najwybitniejszych europejskich dowódców wojskowych początku XVII wieku. Wygrana spod
Kircholmu
- Michał…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz