notatki makro

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
notatki makro - strona 1 notatki makro - strona 2 notatki makro - strona 3

Fragment notatki:


MAKROEKONOMIA - 1 Makroekonomia zajmuje się gospodarką jako całością oraz współzależnościami między wielkościami agregatowymi (dochód narodowy, konsumpcja, zatrudnienie, bezrobocie, podaż pieniądza, bilans płatniczy, inwestycje, oszczędności).
Popyt zagr egowany jest to suma którą gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i rząd planują wydać na dobra i usługi przy różnym poziomie cen (cena do dochodu narodowego).
P
AD Y
Poziom cen (P) Dochód narodowy (Y)
Popyt (D)
Podaż (S) Cena (P)
Ró wnowaga (E) Popyt zagregowany maleje gdy rośnie ogólny poziom cen, ponieważ zmniejsza się siła nabywcza podmiotów gospodarczych, powoduje: zmniejszenie zakupów konsumpcyjnych, rośnie stopa procentowa w wyniku inflacji, zmniejsza się eksport netto ( e kspor t netto = eksport - import ) ponieważ wyższe ceny powodują obniżenie exportu, a wzrost importu..
Podaż zagregowana - obejmuje ogólną produkcję dóbr i usług wytworzonych w gospodarce przy różnym poziomie cen.
P
AS Y
Podaż zagregowana rośnie przy wzroście ogólnego poziomu cen, ponieważ wzrost ogólnego poziomu cen powoduje wzrost zysków krótkoterminowych. Wielu producentów jest przekonanych, że nominalny wzrost sprzedaży spowodowany jest rosnącym popytem na ich dobra.
Po pyt - gotowość zakupu określonej ilości dóbr po określonych cenach.
Podaż - gotowość zaoferowania przez producenta danej ilości dóbr po danych cenach.
Równowaga makroekonomiczna - zaoferowana podaż jest równa popytowi (popyt = podaż, Y E dochód narodowy równowagi ekonomicznej).
P
A S E
A D Y
Determinanty zagregowanego popytu: - zmiany dochodów realnych,
- zmiany stóp procentowych,
- oczekiwania (dot. przyszłych dochodów, inflacji, zatrudnienia, stóp procentowych itp.),
- polityka budżetowa i monetarna.
Determinanty zagregowanej podaży: - zmiany podaży zasobów,
- zmiany technologii (wydajność pracy),
- oczekiwania (dot. przyszłych zysków, popytu, podaży),
- polityka budżetowa i monetarna.
Cele makroekonomiczne : - produkcja dóbr i usług,
- zatrudnienie (wysoki poziom zatrudnienia i niski poziom bezrobocia przymusowego).
- stabilność cen (przy zachowaniu gry sił rynkowych).


(…)

…, deponenci nie mieliby ani wystarczająco dużo czasu, ani wiedzy na temat sposobów alokacji środków pieniężnych między różne rodzaje kredytów i inwestycji finansowych.
Baza monetarna - zasób pieniądza wielkiej mocy, jest to łączna ilość banknotów i bilonu w obiegu poza bankowym oraz znajdujących się w systemie bankowym.
Sposób powiązania podaży pieniądza z bazą monetarną wyjaśnia mnożnik kreacji pieniądza. Mnożnik obrazuje wielkość zmiany zasobu pieniądza wywołanej zmianą bazy monetarnej o jednostkę.
Podaż pieniądza = mnożnik kreacji pieniądza + baza monetarna
Wysokość mnożnika kreacji pieniądza zależy od: - planowanej przez banki stopy rezerw gotówkowych- tj. stosunku rezerw do całkowitej wartości wkładów,
- planowanego stosunku gotówki w obiegu poza bankowym do całkowitej wielkości wkładów w bankach…
… się z :
- bilansu obrotów bieżących (na który składa się bilans handlowy : saldo kredytów i saldo transferów),
- bilans obrotów kapitałowych (zagraniczne aktywa w Polsce, saldo kredytów, suma zobowiązań kredytowych umorzonych i po restrukturyzacji, rewaloryzacja rezerw, aktywa za granicą).
MAKROEKONOMIA - 5
MODEL IS-LM
(r - mechanizm stopy procentowej)
Krzywa IS - jest zbiorem różnych kombinacji dochodu Y i stopy…
… o wzroście dochodu decyduje także podaż pieniądza. Te dwa warunki powodują zmianę stopy procentowej. Zmiana wydatku autonomicznego powoduje dwojaką zmianę na rynku towarowym i pieniężnym. Zmiana podaży pieniądza także wywołuje zmiany na obydwu rynkach.
AD=C+I+G+ExNETTO
Nachylenie krzywej IS zależy od stopnia reakcji popytu globalnego (AD) na zmiany stopy procentowej (r). Im silniejsza będzie ta reakcja…
bezpośrednich inwestycji zagranicznych (forma transferu technologii)).
Krzywa Philipsa - graficzny obraz odwrotnej zależności między wielkością bezrobocia (stopą bezrobocia) a stopą inflacji, teoria ta została zakwestionowana w latach 60-tych przez monetarystów oraz przedstawicieli szkoły racjonalnych oczekiwań -uważali że zmniejszenie bezrobocia kosztem wyższej inflacji jest możliwe tylko w krótkim okresie…
… pracy osób, które nie podejmują pracy z uwagi na zbyt niskie proponowane wynagrodzenie),
- przymusowe (pozostawanie bez pracy osób, które podjęłyby pracę za obowiązującą na rynku stawkę, ale nie ma dla nich wolnych miejsc pracy).
Naturalna stopa bezrobocia - minimalny procent siły roboczej, który nie znajduje zatrudnienia z powodów strukturalnych problemów gospodarczych i przechodzenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz