Nośność pojedynczej kotwi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nośność pojedynczej kotwi - strona 1 Nośność pojedynczej kotwi - strona 2 Nośność pojedynczej kotwi - strona 3

Fragment notatki:

Nośność pojedynczej kotwi
Charakterystykę nośną pojedynczych kotwi ustala się na ogół doświadczalnie, wy­ciągając z górotworu zabudowaną kotew (rys. 7.50). Z reguły wyznacza się trzy wiel­kości właściwe pracy kotwi:
• siłę wstępnego sprężenia, jaką nadajemy kotwi po jej zabudowaniu, aby zapewnić jej współdziałanie z masywem gruntowym lub skalnym, np. około 60 kN dla kotwi eks­pansywnych osadzanych w skale,
• nominalna nośność kotwi ustalana na podstawie jej obciążenia siłą nominalną, np. 100 kN z żądaniem, aby jej wydłużenie, wysuw z otworu wiertniczego nie przekraczał ustalonej wartości np. 2,5% czy 3 cm,
• nośność graniczna rzędu 220 kN oznaczająca maksymalną siłę, przy której nastę­puje albo zerwanie kotwi, albo jej wyrwanie z górotworu. Racjonalnie zaprojektowana kotew powinna mieć równoważną wytrzymałość jej cię­gna (pręta, kabla lub liny) i zakotwienia w górotworze. Niszczące próby nośności ko­twi powinny więc kończyć się normalnym rozkładem ilości ich zerwania lub wyrwa­nia. Nośność tak zaprojektowanej kotwi można określić na podstawie wytrzymałości jej cięgna, czyli: Pojedyncza kotew spełnia w górotworze kilka zadań, do których należy zaliczyć mię­dzy innymi (rys. 7.51):
• podwieszanie naruszonego górotworu odprężonego do stropu zasadniczego niena­ruszonego bądź zakotwienie klina odłamu w masywie poza jego zasięgiem,
• spinanie warstw skalnych czy zbrojenie górotworu w celu uzyskania współpracu­jącego ustroju nośnego zdolnego równoważyć różne naprężenia: zginające, rozciąga­jące, ścinające, • zmianę, stanu naprężenia na skutek wstępnego sprężenia kotwi tub przejęcie przez nie naprężeń rozciągających.
Rzeczywista rola kotwi w pracy całego układu obudowa-górotwór zależy od relacji między stanem naprężenia górotworu a nośnością kotwi. Im większe naprężenia w góro­tworze, tym mniejsze możliwości pojedynczej kotwi w zakresie ingerencji w pracę ukła­du. Jedynie kotwie gruntowe o bardzo wysokiej nośności rzędu kilku MN mogą istot­nie zmieniać stosunkowo małe naprężenia przypowierzchniowe. Kotwie osadzane w skale zwykle o małej nośności kilkudziesięciu kN nie są w stanie wpływać w istotny sposób na bardzo duże naprężenia na znacznych głębokościach pod powierzchnią tere­nu. W rym przypadku kotwie traktujemy jako elementy grupowe współdziałające z góro­tworem, jako podstawowym ustrojem nośnym. Zmobilizowany kotwiami górotwór do pracy statycznej stanowi masywną konstrukcję nośną zdolną zrównoważyć znaczne obciążenia nawet na dużych głębokościach. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz