Normy techniczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normy techniczne - strona 1 Normy techniczne - strona 2

Fragment notatki:

Normy techniczne
Polskie Normy
Podstawę prawną normalizacji projektowania, wykonania, badania i odbioru wyrobów lub ro­bót stanowi ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.
O normalizacji (Dz.U. nr 55, poz. 251, zm. 1995 nr 95, poz. 471 i 1997 nr 121, poz. 170). Ustawa ustala cele i zasady prowadzenia dzia­łalności normalizacyjnej. Bazuje ona na podsta­wowej zasadzie, funkcjonującej w krajach nale­żących do Unii Europejskiej, iż stosowanie usta­nowionych norm jest dobrowolne, i taką zasadę przyjmuje jako docelową. Uwzględniając aktu­alne potrzeby i stosowaną praktykę, ustawa za­wiera delegację upoważniającą właściwych mi­nistrów do ustalania, w drodze rozporządze­nia, wykazów Polskich Norm, obowiązujących w całości lub w części w określonej dziedzinie. Ustawa dopuściła możliwość włączenia do wy­kazów norm obowiązujących także norm bran­żowych (BN), zobowiązując jednocześnie do ich zamiany na Polskie Normy (PN) w terminie do 31 grudnia 1997.
Wykaz obowiązujących norm był zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regional­nego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 38, poz. 456). To rozporządzenie zo­stało uchylone rozporządzeniem Ministra Infra­struktury z dnia 12 września 2002 r. zmie­niającym rozporządzenie w sprawie wprowa­dzenia obowiązku stosowania niektórych Pol­skich Norm dla budownictwa (Dz.U. nr 156, poz. 1304).
Obecnie w dziedzinie budownictwa nie ma rów­nież obligatoryjnych norm branżowych. Produ­cenci mogą nadal wytwarzać wyroby budowla­ne zgodnie z określoną normą branżową do cza­su wygaśnięcia jej ważności oraz wprowadzać te wyroby do obrotu i stosowania na podstawie dokumentu potwierdzającego zgodność z daną normą BN (certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności). Normy branżowe są stopniowo wy­cofywane.
W ramach przygotowań do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej są prowadzone działa­nia zmierzające do wprowadzenia norm eu­ropejskich do Polskich Norm, polegające na opracowywaniu i ustanawianiu norm PN-EN. Zestaw wszystkich Polskich Norm publikowa­ny jest w każdym roku w „Katalogu Polskich Norm" i aktualizowany na bieżąco w ciągu ro­ku w „Dodatkach do Katalogu Polskich Norm. Aktualizacja". W katalogu tym są zamieszczo­ne normy PN, a także normy zgodne z norma­mi europejskimi oznaczone symbolami PN-EN lub z europejskimi i międzynarodowej organiza­cji normalizacyjnej ISO, oznaczone symbolami PN-EN-ISO.
Normatywy Techniczne Projektowania (NTP). Wytyczne Techniczne Projektowania (WTP)
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. nie zawiera żadnej delegacji do ustalania prze­pisów odpowiadających dawnym NTP i WTP. Zawarte jest w nim jedynie stwierdzenie, że: „Obiekt budowlany należy projektować, budo­wać, użytkować i utrzymywać zgodnie z przepi­sami, w tym techniczno-budowlanymi, obowią­zującymi Polskimi Normami (PN) oraz zasada­mi wiedzy technicznej". Istniejące NTP i WTP mogą być traktowane jedynie jako pewien zasób wiedzy technicznej, który można ewentualnie w sposób dobrowolny i krytyczny wykorzystać. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz