Aprobaty i certyfikaty techniczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 252
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aprobaty i certyfikaty techniczne-opracowanie - strona 1 Aprobaty i certyfikaty techniczne-opracowanie - strona 2 Aprobaty i certyfikaty techniczne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Aprobaty i certyfikaty techniczne
Wyroby innowacyjne wprowadzane do prakty­ki muszą uzyskać aprobatę techniczną. Doty­czy to także wyrobów, które stanowią powsta­jące na budowie części obiektów, będące po­wtarzalnym, ale nieznormalizowanym rozwią­zaniem technicznym. Jest to szczególnie istot­ne, gdy nie były one sprawdzone w krajowej praktyce budowlanej.
Aprobata techniczna jest - zgodnie z pra­wem budowlanym - pozytywną oceną tech­niczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność w budownictwie. Jest więc ona uzupełnieniem istniejących norm, ustanawianych dla znanych i sprawdzonych w praktyce wyrobów budow­lanych.
Aprobatę wydaje się na 5 lat. Jej ważność może być przedłużana na kolejne okresy. Wykaz jednostek organizacyjnych upoważnio­nych do wydawania aprobat technicznych za­wiera rozporządzenie Ministra Spraw We­wnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107 z dnia 20 sierpnia
1998 r.).
Istnieją cztery możliwości dopuszczenia wyro­bu do obrotu i powszechnego stosowania w bu­downictwie. Jest to realizowane w wyniku: 1) wydania certyfikatu na znak bezpieczeństwa (rys. 3.1); dotyczy to wyrobów ujętych w roz­porządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada
1999 r. (Dz.U. nr 5 z 2000 r.); podstawą certy­fikacji są kryteria techniczne określone jedno­znacznie w treści aprobaty; 2) wydania certyfikatu zgodności z krajową nor­mą łub aprobatą techniczną (wydanego przez niezależną jednostkę akredytowaną przez Pol­skie Centrum Badań i Certyfikacji) wystawiane­go na okres 3 lat z możliwością przedłużenia do lat 5;
3) wydania deklaracji zgodności z krajową nor­mą lub aprobatą techniczną wydaną przez do­stawcę wyrobu;
4) wydania zamieszczenia w wykazie wyrobów o drugorzędnym znaczeniu lub uznanych za wy­roby wytwarzane i stosowane wg tradycyjnych zasad sztuki budowlanej.
Wszystkie wyroby, które są legalnie dopuszczo­ne do stosowania, czyli spełniają wymagania odnośnych przepisów, powinny mieć znak „B" (rys. 3.2). Znak ten może być umieszczony na wyrobie, opakowaniu lub w dokumentach załą­czonych do wyrobów.
Ustawa Prawo budowlane przewiduje możli­wość dopuszczania ściśle określonych wyrobów do jednostkowego zastosowania w konkretnym obiekcie budowlanym z pominięciem procedur aprobacyjnych i certyfikacyjnych. W tym przy­padku w projekcie muszą być ściśle określone parametry i wymagania techniczne, a producent (wykonawca) musi wydać oświadczenie, że wykonał je zgodnie z dokumentacją wyrobu (kon­strukcji).
Na wyroby importowane prawie zawsze jest wymagana aprobata techniczna, gdyż dla nich w zasadzie nie ma odpowiednich norm PN. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz