Normy prawa administracyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normy prawa administracyjnego - strona 1 Normy prawa administracyjnego - strona 2 Normy prawa administracyjnego - strona 3

Fragment notatki:


NORMY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Wrocław 2009
Konstytucja RP z 1997 r. określa w art. 7, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, co oznacza związanie administracji prawem. Oznacza to, że organy administracji publicznej podejmują działania na podstawie określonych norm prawnych zawartych w aktach prawnych, najczęściej ustawy. W aktach normatywnych (Konstytucja, umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, uchwały, np. Rady Ministrów, organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego) normy zakodowane są w postaci przepisów prawnych, które wymagają zastosowanie odpowiednich reguł interpretacyjnych w celu rozkodowania normy prawnej z przepisu. Natomiast istnieją także, takie przepisy, do których nie będzie trzeba stosować reguł wykładni, ze względu na to, że normę można odczytać bezpośrednio z przepisu w sposób jednoznaczny.
P ojęcie normy prawnej, normy prawa administracyjnego oraz kompetencji Norma prawna, w rozumieniu teorii prawa, jest to „norma postępowania ustanowiona przez państwo (organy państwowe) w następstwie wykonywania posiadanej normodawczej kompetencji prawnej lub w odpowiedni sposób uznana przez państwo (uznanie prawa), wyrażająca się w sposób stanowczy powinność określonego zachowania się określonej osoby lub osób” . Natomiast przystępując do określenia normy prawa administracyjnego, wskazać należy, że są to „normy specjalne, normujące stosunki między organami administracji a jednostkami administrowanymi w sposób szczególny, tj. metodą władczą, ich przestrzeganie zabezpieczone jest władztwem publicznym. Są to normy ogólne i abstrakcyjne o charakterze materialnym oraz powszechnej mocy obowiązującej, stosowane wobec podmiotów niepodporządkowanych w danej sprawie organom administracji publicznej. Są to normy wiązane funkcjonalnie (w sensie kontroli ich przestrzegania lub w sensie ich stosowania) z organami administracji państwowej, mające charakter norm bezwzględnie obowiązujących (ius cogens) . Bezwzględny charakter norm prawa administracyjnego, polega na tym, ze normy te nie posiadają określonego adresata, co oznacza, że obowiązują każda jednostkę (obywatela). Jedynym określonym adresatem tej normy jest „organ administracji publicznej”.
Z powyższej definicji wynika, ze organy władzy publicznej (w tym organy administracji publicznej) działają na podstawie kompetencji, która jest „konstrukcja łącząca prawo z prawna formą działania administracji. W sferze wykonywania administracji kompetencje wiążemy z organem administracji rządowej bądź innym organem państwowym, z organem administracji samorządowej, czy wreszcie z organem organizacji społecznej czy prywatnej, któremu drogą ustawy, i ewentualnie także inna drogą, np. decyzji administracyjnej czy porozumienia, zlecono określone funkcje administrowania (organ administrujący w sferze administracji publicznej).


(…)

… tu będzie, że każdy kto prowadzi pojazd mechaniczny, nie korzysta z uprawnień pojazdu uprzywilejowanego i nie znajduje się w stanie wyższej konieczności dostosować się musi do dyrektywy wynikającej z normy, która w tym przypadku dotyczy ograniczenia szybkości.
Dyspozycja normy prawnej nazywamy wskazanie obowiązku lub uprawnienia, wynikającego z hipotezy. Może określać obowiązek, a także uprawnienie. Jak również może określać…
… sposób postępowania, maja wpływać na zachowania osób, do których są kierowane. Przez normę postępowania sformułowaną w określonym języku rozumie się takie wyrażenie tego języka, które określonym podmiotom (adresatom tej normy) nakazuje albo zakazuje się określone zachowanie w określonych okolicznościach. Jeśli określimy normę - idąc według zaleceń Zygmunta Ziembińskiego - jako wypowiedź, która według reguł danego…
… i konsumentów. Grzywna wymierzana na podstawie przepisów kodeksu wykroczeń między innymi za naruszenie porządku publicznego, a także za nie dostosowanie się do przepisów porządkowych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
Do kategorii sankcji egzekucyjnych M. Winceniak zalicza „kary pieniężne nakładane na uczestników postępowania administracyjnego w celu przymuszenia ich do zachowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz