Norma moralna a norma prawna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 987
Wyświetleń: 3052
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Norma moralna a norma prawna-opracowanie  - strona 1 Norma moralna a norma prawna-opracowanie  - strona 2 Norma moralna a norma prawna-opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

NORMA MORALNA A NORMA PRAWNA RÓŻNICE WALIDACYJNE - dotyczące podstawy ich obowiązywania: 1) NORMY PRAWNE - mają obowiązywać ze względu na określony autorytet prawodawczy, posiadający kompetencję do ich ustanawiania; obowiązywanie prawne wymaga zatem spełnienia szeregu warunków formalnych (właściwość organu prawodawczego, od którego pochodzą określone normy, zachowanie odpowiedniego trybu, niesprzeczność z innymi normami prawnymi itp.); przypisuje się im charakter heteronomiczny - obowiązują one ze względu na autorytet zewnętrzny; mają względnie określone granice obowiązywania (terytorialne, personalne, czasowe); tworzą system o charakterze dynamicznym , w którym rozstrzygające znaczenie dla przynależności normy do systemu mają powiązania o charakterze kompetencyjnym; o obowiązywaniu dowiadujemy się poprzez sprawdzenie czy została ona wyrażona w przyjmowanych w danym systemie źródeł prawa (przede wszystkim w tekstach prawnych) 2) NORMY MORALNE - obowiązują ze względu na ich akceptację przez podmiot dokonujący ocen moralnych; przypisuje się im charakter autonomiczny - nie mogą zostać narzucone z zewnątrz, bez wewnętrznej akceptacji przez osobę, której mają dotyczyć; wskazania zakresów obowiązywania jest znacznie trudniejsze; (o ile w ogóle przybierają postać systemu) tworzą system statyczny , w którym na pierwszy plan wysuwają się powiązania treściowe; ustalenie ich obowiązywania następuje w drodze tak czy inaczej charakteryzowanej introspekcji
RÓŻNICA W PRZEDMIOCIE ICH NORMOWANIA : 1) NORMY PRAWNE - dotyczą zachowań zewnętrznych (zaś intencji, pobudek czy stanów psychicznych jedynie wówczas, i o tyle, o ile znalazły one odzwierciedlenie w jakimś zewnętrznym, prawnie nieobojętnym, zachowaniu) 2) NORMY MORALNE - same odczucia czy przeżycia wewnętrzne (np.. życzliwość wobec innych, współczucie, zawiść, pogarda itp.)
RÓŻNICA W RODZAJU SANKCJI, JAKIE WIĄŻĄ SIĘ Z ICH NARUSZENIEM : 1) NORMY PRAWNE - ich przestrzeganie zagwarantowane jest (przynajmniej na ogół) zorganizowanymi sankcjami wymierzanymi przez aparat państwa 2) NORMY MORALNE - sankcje mają charakter przede wszystkim wewnętrzny, indywidualny (wyrzuty sumienia, poczucie wewnętrznego dyskomfortu), a ewentualnie zewnętrzne, wtórne sankcje społeczne, sprowadzają się zwykle do niezorganizowanego, spontanicznego wyrazu dezaprobaty czy odrzucenia społecznego (izolowanie itp.)
PERSPEKTYWA PSYCHOLOGICZNEJ TEORII PRAWA : 1) NORMY PRAWNE - charakter dwustronny (imperatywno-atrybutywny); obowiązek jednej strony pociąga za sobą istnienie uprawnienia po stronie, na czyją rzecz obowiązek ów powinien być zrealizowany 2) NORMY MORALNE - charakter jednostronny (wyłącznie imperatywny), a więc charakter bezroszczeniowy; obowiązek moralny

(…)

…; zasady takie odgrywają mniejszą lub większą rolę zarówno w ustaleniach walidacyjnych (związanych z ustaleniem, jakie przepisy obowiązują), jak i interpretacyjnych (wpływając na ustalenie ich znaczenia i wynikających z nich skutków prawnych); zasady takie brane są pod uwagę niezależnie od tego czy odsyłają do nich same przepisy; falsyfikacja pozytywizmu prawniczego => stanowi on ujęcie prawa nieadekwatne…

2. RELACJE POJĘCIOWE POMIĘDZY PRAWEM A MORALNOŚCIĄ
POZYTYWIZM PRAWNICZY - istnienie prawa stanowi problem odrębny od jego moralnej wartości, a prawo może mieć - w zależności od decyzji prawodawcy - dowolną treść, nie przestając być „prawem”; nawet najbardziej niemoralne prawo nadal jest prawem, choć może zasługiwać na negatywną ocenę moralną
TEORIE PRAWA NATURY - prawo pozytywne pozostaje „prawem…
… jest przekonanie, zgodnie z którym prawo powinno zapobiegać zachowaniom niemoralnym i karać je niezależnie od tego czy wyrządzają one komukolwiek szkodę
5. PATERNALIZM PRAWA - pogląd, w myśl którego wystarczającym uzasadnieniem regulacji prawnej jest dobro osoby, której zachowania są przedmiotem regulacji; paternalizm dotyczy wszelkich sytuacji, których narzuca się danej osobie określone zachowanie z tego względu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz