niezgoda marketing umcs

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
niezgoda  marketing umcs - strona 1

Fragment notatki:

ściąga

Marketing jest procesem społecznym i zarządczym dzięki, któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów. Ta def. marketingu opiera się na następujących pojęciach: potrzeba, pragnienia i popyt, produkty, wartość, cena i zadowolenie, wymiana, transakcje i związki oraz marketing i uczestnicy rynku. Potrzeba ludzka to stan odczuwania braku zaspokojenia (np. aby przetrwać potrzeba, żywności, ubrania i poczucia bezpieczeństwa). To są potrzeby, które odczuwamy. Pragnienia są wyrazem szczególnego sposobu zaspokojenia potrzeb pierwotnych. Potrzeb nie jest wiele, ale są różnorodne. Podpragnienia rozwijają się w miarę potrzeb. Popyt - pragnienie posiadania określonych produktów poparte możliwością i gotowością ich kupienia. Pragnienia stają się popytem w momencie gdy poparte są siłą nabywczą, są motywem do działania. Potrzeby warunkują ludzkie działania. Marketingowcy nie odpowiadają za dostarczanie potrzeb lecz jedynie za tworzenie pragnień np. przez reklamy- muszą być kiedy jest nadwyżka podaży nad popytem. Produkty - ogólnie biorąc ludzie zaspakajają potrzeby i pragnienia za pomocą towarów i usług. Produkt to jest to, co można zaoferować w celu zaspokojenia potrzeby lub pragnienia. Dążność do produktu, do jego posiadania spowodowana jest usługami jakie on świadczy np. - samochód - usługa transportu. Nośnikami usług są nie tylko przedmioty materialne, ale również osoby, miejsca działania, organizacje i idee. Pod kategorią produkt możemy rozumieć też ofertę, zasoby, a także źródła satysfakcji. Usługa jest elementem niematerialnym. Wartość dla klienta jest rozumiana jako suma użyteczności jaką posiada oferowany mu przedmiot lub usługa. Zakłada się, że konsumenci będą kupować produkt w tym przedsiębiorstwie, w którym jest najtańszy (ma najwyższą wartość w stosunku do oferty. Wartość dostarczana klientowi jest różnicą pomiędzy całkowitą wartością dla klienta oraz kosztem jaki musi on ponieść w związku z jego pozyskaniem. Zadowolenie z reguły występuje po dokonaniu zakupu i jego poziom zależy od stopnia zgodności z oczekiwaniami nabywcy. Zadowolenie jest stanem odczuwanym przez jednostkę i związanym z porównaniem postrzeganych cech produktu oraz oczekiwań jednostki dot. tych cech. Zadowolenie klienta i kształtowanie dla niego wartości jest ważne ponieważ jest podstawą kształtowania siły więzi miedzy nim, a dostawcą. Wymiana, transakcje i związki.
Ogólnie marketing nabiera znaczenia gdy ludzie decydują się na zaspokojenie potrzeb i pragnień poprzez wymianę. Wymiana jest jednym z 4 sposobów zaspokajania potrzeb i pragnień. produkcja na własne potrzeby rolnicy, rzemieślnicy, przymus - zabieranie komuś kto ma, żebranie, wymiana.

(…)

… możliwością uzyskania zasobów od potencjalnego klienta. Zarządzanie marketingowe. Wszystkie procesy wymiany wymagają dużych umiejętności oraz wkładu pracy do przygotowania się do negocjowania warunków wymiany. Zarządzanie marketingowe ma miejsce wówczas, gdy przynajmniej jedna strona przyszłej wymiany określa cele i środki osiągnięcia pożądanych reakcji drugiej strony.
Zarządzanie marketingowe jest procesem planowana i realizacji pomysłów kształtowania cen promocji i dystrybucji towarów i usług i idei mających doprowadzić do wymiany spełniającej oczekiwania docelowych grup klientów i organizacji. Funkcje kierowania to:
planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola. Zarządzanie marketingowe ma za zadanie ukształtowanie poziomu i struktury popytu oraz określenie go w czasie tak aby sprzyjało to osiąganiu celu organizacji.Zarządzanie marketingowe jest to zarządzanie popytem. Rynek tworzą nabywcy - zarządzanie rynkiem nabywcy.
Na podstawie zachowań klientów określamy krzywe popytu indywidualne i zbiorowe. Żeby być skutecznym w zarządzaniu marketingowym należy wykorzystywać informacje z zakresu rynków docelowych, pozycjonowania rozwoju produktu, ustalania cen posługując się różnymi metodami…
…, zarządzanie produktem, badania marketingowe muszą być wzajemnie skoordynowane. W marketingu skoordynowanym - marketingu zewnętrznego nie ma - jest wewnętrzny dot. zatrudnianych kadr. Rentowność.
Celem zarządzania marketingowego jest pomoc przedsiębiorstwom w osiąganiu ich kryterium celu. Przyjęło się, że kryterium celu w firmach prywatnych jest zysk, a ściślej wynik finansowy. Dzieje…
… wówczas gdy popyt przewyższa podaż - każdy chce kupić towar bo dobro rzadkie i brak uwagi na cechy tego dobra, koszt towaru jest bardzo wysoki i aby zmniejszyć ten koszt staramy się zwiększyć wydajność (kapitał, ziemia, praca) zasoby wykorzystujemy poprzez technologie. Koncepcja produktu - opiera się ona na założeniu, że konsumenci potrafią znaleźć produkty, które dostarczają im zakładaną jakość, ogólne…
… (gosp. rynkowych) nadwyżka podaży nad popytem z reguły obejmuje wszystkie produkty. Stąd też dobrem rzadkim są środki finansowe jakimi dysponuje konsument są to rynki konsumenta. Konsument ma silniejszą pozycję niż sprzedawca. Marketing nie ma zajmować się sprzedażą. Można założyć, że sprzedaż zawsze będzie istniała. Celem marketingu jest poznanie i zrozumienie klienta tak dobrze aby produkt lub usługa…
… a więc kto będzie odbiorcą, marketing skoordynowany - rentowność poprzez zadowolenie klientaPlanowanie strategiczne i operacyjne, określenie strategii konkurencji z uwzględnieniem subproduktów np. turystyka/wyznaczenie budżetu marketingowego/ustalenie mieszanki marketingowej - marketing mix,
Realizacja i kontrola działań - ustalenie kto będzie kontrolował i co.
Stworzenie możliwości komisyjnych dyskusji nad stopniem…
… struktury geologicznej, warunki klimatyczne, tożsamość mieszkańców - z kim się utożsamiają i jakie zasady etyczne wyznają, infrastruktura gospodarcza oraz dominacja typu działań ekonomicznych cechy symboliczne (symbole) - pejzaż oraz architektura dawna i obecna.
Terytorialny marketing mix w ujęciu ogólnym i wg subproduktów (sektory gospodarcze) powinien uwzględniać:
ofertę terytorialną charakteryzowaną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz