Marketing terytorialny - opracowanie na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 679
Wyświetleń: 4410
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing terytorialny - opracowanie na egzamin - strona 1 Marketing terytorialny - opracowanie na egzamin - strona 2 Marketing terytorialny - opracowanie na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Najama, rola organizacji pozarządowych w rozwoju lokalnym, rezultaty współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: działanie w ramach sponsoringu, mechanizmy finansowania sportu w polskich samorządach, modele wyboru sponsorowania projektów przez samorządy terytorialne, uwarunkowania współpracy jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami kultury, cele współpracy jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami kultury, specyfika marketingu partnerskiego.

Dodatkowow notatka zawiera zagadnienia takie jak: sieci relacji zachodzące pomiędzy samorządem regionu a jego interesariuszami, zasady nowej koncepcji obsługi klienta w urzędzie, czynniki sukcesu w działalności personelu wg Armstronga, partnerstwo publiczno – prywatne, techniki badania satysfakcji przy realizacji usług poprzez partnerstwo sektora publicznego i prywatnego.
Bibliografia:- A. Makowska Idea good governance i jej wpływ na obsługę obywatela w urzędzie,- B. Filipiak Informacja jako podstawa komunikacji między organami samorządowymi w świetle badań,- P. Blicharz, M. Gąsior Partnerstwo publiczno - prywatne jako sposób na spełnienie potrzeb społeczeństwa,- B. Filipiak Znaczenie personelu w obsłudze interesantów w jednostkach samorządu terytorialnego,- R. Wawrzyniec Samorząd regionu i jego partnerzy typologia relacji w marketingu regionu,- K. Mazurek - Łopacińska, M. Sobocińska Uwarunkowania i cele współpracy jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami kultury,- M. Zalech Wydarzenia sportowe jako element promocji miast,- B. Iwankiewicz - Rak Partnerstwo organizacji pozarządowych i administracji terenowej - cechy i znaczenie.
Omów trójkąt partnerstwa w realizacji zadań publicznych. Obszary współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną a przedsiębiorstwami publicznymi obrazuje trójkąt partnerstwa.
Trójkąt partnerstwa eksponuje potrzebę współdziałania podmiotów sektora publicznego i biznesu ze społeczeństwem reprezentowanym przez organizacje pozarządowe w realizacji zadań społecznych. Układ ten należy traktować jako optymalny system rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych w gospodarce rynkowej, w którym organizacje pozarządowe są ważnym pośrednikiem w procesach wymiany informacji pomiędzy rządem a społeczeństwem i odwrotnie. Scharakteryzuj formy współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej. Formy współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej:
Partycypacja społeczna - polega na udziale obywateli w zarządzaniu sprawami społeczności lokalnej, której są członkami i jest charakterystyczny dla społeczeństwa obywatelskiego. W układzie tym organizacje pozarządowe mogą być partnerem administracji publicznej jako reprezentanci społeczności lokalnej, wyrażając opinię oraz przekazując informację od społeczeństwa do władz publicznych i odwrotnie. Świadczący pomoc bezpośrednią poprzez wykonywanie zadań publicznych oraz kreowanie innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych.
Uzgadnianie i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, wymiana bieżących informacji oraz wsparcie finansowe i pozafinansowe działań organizacji społecznych.
Na podstawie „Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” wymienić należy następujące formy współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej:
Zlecenie realizacji zadań publicznych,
Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania

(…)

… sposób)
23. Scharakteryzuj wymogi stawiane jakości informacji w jednostkach samorządu terytorialnego. 24. Przedstaw kryteria dobrego rządzenia (good governance) w świetle prawa UE. Idea dobrego rządzenia rozwinęła się w latach 90 XX wieku pod wpływem Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego- instytucje wspierające kraje trzeciego świata. Udzielanie pomocy uzależnione zostało od spełnienia…
…. Dobre rządzenie w dokumentach BŚ i MFW zostało zdefiniowane jako : przejrzyste i odpowiedzialne rządzenie zasobami l;udzkimi, naturalnymi, gospodarczymi i środkami finansowaymi dla celów sprawiedliwego, zrównoważonego rozwoju w ramach politycznych, instytucjonalnych oraz środowiskowych które stoją na straży praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa. Idea ta zakłada że dobtre rządzenie…
… jest KOHERENCJA- integracja zarządzania poszczególnymi politykami publicznymi jak i poziomami zarządzania publicznego. 25. Omów zasady dobrego rządzenia w Polsce 1
Organizacje pozarządowe
Administracja samorządowa i terytorialna
Firmy

… organizacyjnych z funkcją zarządzania personelem Omów zasady normy ISO 9001. Systemy zarządzania jakością. Wymagania w odniesieniu do działalności urzędów administracji publicznej.
Orientacja na klienta przejawiająca się w dobrej znajomości wymagań i oczekiwań interesantów, wysokich standardach obsługi interesanta zgodnych z normą ISO 9001( ocena pracowników samorząd. dokonywana jest w oparciu o badanie…
… to takie kierowanie zasobami państwa które niesie za sobą sprawiedliwy i zrównoważony rozwój danego kraju. Otwartość- maksymalne otwarcie instytucji unijnych na obywateli i dla opini publicznej. Głównym elementem tej reguły jest Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej.
Reguła partycypacji - współdziałanie z opywatelami państw członkowskich na wszystkich szczeblach zarządzania sferą publiczną
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz