Nierówności społeczne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nierówności społeczne- opracowanie - strona 1 Nierówności społeczne- opracowanie - strona 2 Nierówności społeczne- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Nierówności społeczne.
Nierówność społeczna z socjologicznego punktu widzenia jest nierównością struktury społecznej. Polega ona głównie na nierównym podziale dochodów i prestiżu społecznego.
Nierówność społeczna w wąskim rozumieniu stanowi tylko część nierówności. Dla celów analitycznych wyróżnia się zazwyczaj 3 rodzaje nierówności:
a) Nierówność polityczna, która pojawia się wtedy, gdy nie ma bezwzględnej równości ludzi wobec prawa, tzn. pewnej ludzie lub grupy osób są ponad prawem oraz nie ma równości w statusie obywatelskim. Dzieje się tak wtedy, gdy określone osoby lub grupy w pełni uczestniczą w życiu publicznym, inni zaś niekoniecznie z własnej woli w tym życiu nie uczestniczą. O nier6wności politycznej mówimy również wtedy, gdy w ogóle społeczeństwo obywatelskie nie istnieje; tzn. wtedy tylko określona grupa ludzi sprawuje władzę absolutną, która nie jest kontrolowana ani przez prawo, ani opinię publiczną, zaś decyzje tych osób lub grup są zdecydowanie ważniejsze od przepisów prawnych i należy im się podporządkować 140
b) Nierówności ekonomiczne, które odnoszone są najczęściej do rozkładu dochodów w danym społeczeństwie czy mówiąc inaczej do rozmiarów nierówności dochodowych. Nierówności te mogą również odnosić się do bardziej ustrukturalizowanych całości np. do nierówności branżowych lub też do dostępu do trudno osiągalnych dóbr i usług.
c) Nierówności społeczne, które dość często definiowane są jako nierówne możliwości kształcenia /np. między młodzieżą miejską i wiejską,141 nierówne szansę na lepsze pozycje społeczne czy też jako nierówne nagrody za podobny wkład jednostki na rzecz społeczeństwa. To ostatnie rozróżnienie nierówności odnosi się do funkcjonowania w społeczeństwie zasady nier6wnej płacy za tę samą pracę lub równej płacy za różną pracę.
Pojęcie nierówności społecznej bardzo wyraźnie odnoszone jest do społecznych wyobraźni na temat równości i sprawiedliwości. Stąd też możemy przyjąć, iż " (...) nierówność --
[Author:OD]
społeczna to taki sposób osiągani apozycji społecznych, który jest sprzeczny z potocznym poczuciem sprawiedliwości lub ściślej który nie jest społecznie legitymizowany. 142 Pojęcie legityrnizacji używane również w politolog ii oznacza przyzwolenie, legityrnację społeczną, w tym przypadku określonym rozmiarom i postaciom nierówności występujących w społeczeństwie. Nie jest bowiem tak, iż każda postać i każdy rozmiar nierówności /politycznej, ekonomicznej czy społecznej jest nie legitymizowany, a więc wywołuje zarazem poczucie deprawacji /upośledzenia/. Powszechnie akceptowana zasada równości szans, czy równości startu życiowego, przy nierównych dyspozycjach biologicznych, intelektualnych czy osobowościowych prowadzi do istotnych przecież nierówności. Ponadto w społecznych wyobrażeniach na temat równości i sprawiedliwości społecznej nie argumenty logiczne lecz nastawienia emocjonalne odgrywają istotną rolę; stąd duża tutaj rola propagandy i stosowanych w niej technik perswazyjnych.


(…)

…, dość rzadko stosowanej, w której badacza interesują nierówności mające systemowe uwarunkowania i odnoszą się do dużych odłamów społeczeństwa.
Przyznać jednak trzeba, iż socjologiczne analizy procesów ruchliwości społecznej są jednym z najlepszych sprawdzianów tego, czy występuje i w jakim stopniu, w danym społeczeństwie choćby równość szans, umożliwiająca jednostkom i grupom awans wewnątrzpokoleniowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz