Niemcy-skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Niemcy-skrypt - strona 1

Fragment notatki:

NIEMCY
NIEMCY W OKRESIE MONARCHII WCZESNOFEUDALNEJ (X-POŁOWA XIIIW)
911-Książęta wybrali na króla Niemiec księcia szczepowego Franków, Konrada
919-936- książe saski Henryk I Ptasznik na tronie Niemiec- narzucił swój autorytet i zwierzchnictwo książętom szczepowym
936-973- panowanie Ottona I Wielkiego- początek wschodniej ekspansji politycznej Niemiec na kraje słowiańskie
962- Otton I koronowany w Rzymie na cesarza przez papieża
1180-zwycięstwo cesarza Fryderyka I z rodu Welfów-sukces władzy królewskiej i zmierzch potęgi księstw szczepowych
Uniwersalizm cesarski panowanie nad całym światem chrześcijańskim- konflikt między tiarą a koroną
I.STOSUNKI GOSPODARCZE
1.Rozwój gospodarczy- Niemcy- kraj rolniczy opierający się na wielkiej własności a w jej ramach na drobnych gospodarstwach uprawianych przez feudalnie uzależnionych chłopów
XIIW- Ożywienie gospodarczej- pojawienie się szerszej gospodarki wymiennej, powstanie miast i związany z tym rozwój handlu i przemysłu cechowego
2.Powstanie stanu szlacheckiego. Rycerstwo przekształciło się w stan dziedziczny(przywileje) - o przynależności do stanu szlacheckiego decydowały narodziny z ojca rycerza (wielka własność lenna- rozwarstwianie się feudałów, powstawanie różnych grup szlacheckich - różne prawa)
XIIw- zakaz wstępowania chłopów w stan rycerski
3.Książęta szczepowi terytorialni(Xw wyższa szlachta [książęta rzeszy, rycerstwo, ministerałwie])
a)od Xw. Na terytorium Niemiec, odrodziły się dawne księstwa szczepowe, nawiązujące do pierwotnego germańskiego osadnictwa szczepowego. Należały do nich: księstwo saskie, alamańskie (szwabskie), frankońskie, bawarskie oraz lotaryńskie. Na czele tych księstw stali książęta zwani hercogami (oni wybierali króla niemieckiego i to z reguły z własnego grona)
1180-spór między dwiema dynastiami szczepowymi Hohenstaufów i Welfów -Henryk Lew (oskarżony o felonię) skazany na wygnanie. Likwidacja potęgi książąt szczepowych i zmniejszyć ich księstwa przez lenna; jego księstwa rozdzielone między wasali; powstały nowe lenna (hrabstwa, marchie, palatynaty); od XIIw powstały biskupstwa i inne jako lenna królewskie
b)po upadku Henryka Lwa, ukształtowało się w Niemczech nowe pojęcie wyższej szlachty, którą tworzyli odtąd książęta Rzeszy. Stan ten obejmował panów świeckich i duchownych, którzy dzierżyli lenno bezpośrednio od króla i nie byli wasalami żadnego pana świeckiego
4.Ministeriałowie służebnicy-(Xw)osoby rekrutujące się z ludności niewolnej, którym królowie i możnowładcy powierzali funkcje jak swoim wasalom w sł wojskowych i zarządzie seniorii. Pozostawali w ścisłej zależności od pana i dzięki temu panowie mieli z nich większe korzyści niż z niezdyscyplinowanych wasali. Panowie wynagradzali ich utrzymaniem na dworze, żołdem oraz nadawali ziemie w formie lenna, które określano jako lenno służebne; nasilenie w XIIw


(…)

… miejsce zajęły Monarchia Habsburska i Królestwo Pruskie
XVIIIw- rozwinięcie się absolutyzmu oświeconego i wykształcenie się formy państwa policyjnego.
NIEMCY W XIX I XXW
1806-koniec istnienia I Rzeszy Niemieckiej
XIXw- dążenia narodu niemieckiego do jedności państwowej
1815-1866- Spór o hegemonię Niemiec między Austrią a Prusami- zw. Prus
I.ZWIĄZEK REŃSKI (1806-1813) -> konfederacja
1.Upadek I Rzeszy…
… a sądem III Instancji Najwyższy Trybunał Administracyjny w Berlinie (sąd kasacyjny oraz rozstrzygający merytoryczne sprawy)
3.Kodyfikacje pruskie
1794 - Landrecht Pruski; do 1900 obowiązuje jego część kodeksu cywilnego
1900- wprowadzenie w życie kodeksu cywilnego (BGB) na terenie II Rzeszy; usunięto niektóre przepisy feudalne i partykularne
XIXw-połowa- Prusy podjęły inicjatywę kodyfikowania…
… kolegialnym - Kamerom Wojny i Domen, a one były ściśle podporządkowane Generalnemu Dyrektorium. Departamenty podzielone zostały na powiaty (landrat na czele)
3.Absolutyzm oświecony- pojawił się w drugiej połowie XVIIIw. Przeprowadzone reformy, mające na celu ograniczyć najbardziej rażące przerosty feudalnego ustroju: ograniczenia poddaństwa na wsi, ograniczenie monopolu cechów i otwarcie pola dla wolności…
… sejmików czeskich po klęsce powstania pod Białą Górą
XVIIIw- okres absolutyzmu oświeconego związany z panowaniem Marii Teresy oraz jej następcy, Józefa II
Zarząd centralny opierał się na organach kolegialnych. Ostatecznie utrzymały się następujące organa (podporządkowane monarsze współpracującemu z Radą Stanu):
a)Kancelaria Stanu- z kanclerzem na czele- sprawy zagraniczne
b)Zjednoczona Kancelaria Nadworna…
… obwodowymi na czele. Sprawowali oni nadzór nad miastami i dominiami c)Dominia-utworzone w 1784r. Gromady wiejskie podlegały zwierzchności pana. Miały pewne formy samorządu, z wójtem na czele mianowanego przez pana
d)Miasta-dość szerokim samorządem z wybieralnymi organami, wydziałem miejskim, magistratem i burmistrzami
4.Charakterystyka monarchii habsburskiej XVIIIw- zapanował absolutyzm oświecony. Nastąpiła…
…, dopuszczała stosowanie analogii w odniesieniu do przestępstw w niej nie przewidzianych, co otwierało pole do samowoli sądu.
-proces- zapewnienie pierwszeństwa przed tradycyjnym postępowaniem skargowym postępowaniu inkwizycyjnemu; duży wpływ sądownictwa koscielnego
-postępowanie skargowe- rozpoczęcie procesu zależało od woli strony.
W procesie karnym wyszczególniły się cechy:
a)proces wdrażał sędzia z urzędu…
…: nastąpiły przegrupowania terytorialne, które doprowadziły do zasadniczej redukcji ogólnej liczby państw niemieckich; reformy wew
1806 - mediatyzacja terytoriów Rzeszy - drobne terytoria włączono do większych
II.ZWIĄZEK NIEMIECKI (1815-1866)
1.Powstanie i ustrój Związku Niemieckiego
1814-1815-Kongres Wiedeński- nie utworzono jednolitego państwa Niemieckiego. Akt związkowy powołał do życia Związek Niemiecki
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz