Niemcy - monarchia wczesnofeudalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niemcy - monarchia wczesnofeudalna - strona 1 Niemcy - monarchia wczesnofeudalna - strona 2 Niemcy - monarchia wczesnofeudalna - strona 3

Fragment notatki:


NIEMCY MONARCHIA WCZESNOFEUDALNA (X- połowa XIII w.) [EPOKA FEUDALIZMU] 1/ Charakterystyka okresu # Państwo niemieckie (podobnie jak Francja) wyłoniło się z państwa frankońskiego po traktacie w Verdun (843) i początkowo (do 911) panowali w nim Karolingowie.
# Niemcy były monarchią wczesnofeudalną stosunkowo długo (X - połowa XIII w.) - silna władza królewska dominowała nad siłami odśrodkowymi reprezentowanymi przez wielkich feudałów. Okres ten można podzielić na 2 etapy:
do 1180 - główną rolę odgrywali książęta szczepowi ; silna władza królewska bo:
- król niemiecki był równocześnie cesarzem rzymskim (program panowania nad całym światem chrześcijańskim)
- duże zaplecze finansowe
po 1180 - główną rolę odgrywali książęta terytorialni świeccy i duchowni, którzy podjęli walkę o większe uniezależnienie się od królów niemieckich (przywileje Fryderyka II)
2/ Ustrój państwa a) Królestwo Niemieckie a cesarstwo # 962 - król Otton I przyjął z rąk papieskich rzymską koronę cesarską (państwo niemieckie zaczęto nazywać cesarstwem; osobne koronacje)
korona cesarska nie przysparzała królowi niemieckiemu żadnych dodatkowych praw na terenie Niemiec (między cesarstwem a królestwem Niemiec tylko unia personalna) ale podnosiła ich autorytet i zapewniała udział w sprawach wykraczających poza sprawy niemieckie, ale mające na nie wpływ
nawiązanie do starożytnej koncepcji państwa uniwersalnego (panowanie nad całym światem chrześcijańskim)
# Wzrost uniwersalistycznych aspiracji cesarzy do podporządkowania sobie państw spoza granic Niemiec
panowali w Królestwie Burgundii, Królestwie Włoskim, Sycylii
podporządkowanie sobie zakonu krzyżackiego w Prusach
# Aspiracje do podporządkowania sobie władców chrześcijańskich zaczęły od XIII w. napotykać opór - w wielu państwach głoszono zasadę, że „król jest cesarzem w swoim królestwie” (niezależnym i suwerennym władcą)
b) Władza królewska # Królowie niemieccy - władcy elekcyjni spośród wielkich feudałów. Długo utrzymali silną władzę - państwo szło w okresie X-XIII w. ku rozdrobnieniu feudalnemu (we Francji już było rozdrobnienie i władza królewska w tym okresie zaczęła znów rosnąć)
# Król niemiecki : przedstawiciel państwa na zewnątrz (prowadził politykę zagraniczną, wypowiadał wojnę i zawierał pokój), naczelny wódz, najwyższy zwierzchnik lenny, najwyższy sędzia; władza pochodząca od Boga
miał silną podstawę materialną - dobra koronne + regalia, # Monarchia niemiecka od początku do końca (koniec XVIII w.) była monarchią elekcyjną

(…)

… państwowego. Wiele z nich miało charakter monarchii stanowych opartych na podziale władzy między monarchę a reprezentacje stanowe (sejmy stanowe) i inne organa.
# W większych państwach - formy monarchii absolutnej (monarchia habsburska i królestwo pruskie - absolutyzm oświecony, państwa policyjne - XIII w.)
# Od XVI w. istniały w Niemczech państwa protestanckie i państwa katolickie - bo „czyj kraj…
… z 1782) - dość szeroki samorząd z wybieralnymi organami (zniesiony na początku XIX w.)
d) Charakterystyka monarchii habsburskiej
# Dużo zbieżności z monarchią pruską:
połowa XVIII w. - absolutyzm oświecony (ingerencja w życie ludzi jeszcze większa niż w Prusach) - polityka germanizacyjna ale też wiele postępowych reform (tendencje do ograniczania pozycji szlachty i możnowładztwa - dużo reform cofnięto)
NIEMCY W XIX i XX w.
[EPOKA KAPITALIZMU]
Podział na okresy:
Związek Reński (1806-1813)
Związek Niemiecki (1815-1866)
Związek Północno-Niemiecki (1866/1867-1871)
II Rzesza Niemiecka (1871-1918)
Republika Weimarska (1919-1933/1945)
III Rzesza (1933-1945)
Okres okupacyjny (1945-1949)
Okres podziału Niemiec na Niemiecką Republikę Demokratyczną i Niemiecką Republikę Federalną (1949-1990)
1/ Związek Reński…
… organizacji powiatowej, nadzór nad nimi mieli radcy skarbowi. Bardzo ograniczono samorząd miejski.
d) Absolutyzm oświecony
# Powstanie i rozwój pruskiej monarchii absolutnej miało szereg specyficznych cech, wynikających ze struktury społecznej państwa:
zahamowanie rozwoju miast, przemysłu i handlu na skutek rozpowszechnienia się gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, która umocniła panowanie feudałów…
… stanowych
nie poddały się temu Węgry, które do XIX w. zachowały ustrój stanowy z sejmem o wielkich uprawnieniach
# XVII w. - załamanie Czech, XVIII w. - okres absolutyzmu oświeconego
# Nie do końca udało się w Austrii stworzyć jednolitej administracji centralnej z podziałem na resorty. Zarząd centralny opierał się na organach kolegialnych (jak w Prusach i Francji), a ostatecznie istniały takie organa…
… ustawodawstwa socjalnego:
1878 Bismarck - ustawa antysocjalistyczna zabraniająca stowarzyszeń mających na celu dążenia socjalistyczne lub komunistyczne - odwołana pod naciskiem robotników (1890)
ustawy (1883,1884,1889): przymusowe ubezpieczenia społeczne (obciążające pracodawców) - zabezpieczenie robotnikom minimum egzystencji w wypadku niezdolności do pracy
# Ważne kodyfikacje: niemiecki kodeks cywilny (BGB…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz