Neorenesans - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Neorenesans - omówienie zagadnienia - strona 1 Neorenesans - omówienie zagadnienia - strona 2 Neorenesans - omówienie zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Neorenesans
Jest to nurt w architekturze XIX-wiecznego historyzmu, nawizujcy formalnie do architektury renesansowej. W krajach Europy Œrodkowej nawizywano przede wszystkim do tzw. renesansu pnocnego.
Neorenesans osign najwiksze znaczenie midzy 1870 i 1890. Formy neorenesansowe byy uwaane przez architektw œcisego historyzmu za wice, w odrnieniu od historyzmu romantycznego, ktry dopuszcza swobodn interpretacj. Odwoanie do stylu historycznego odnosio si jednak najczœciej jedynie do elewacji. Neorenesans by propagowany m.in. przez niemieckiego architekta Gottfrieda Sempera.( Galeria Drezdeska, F. von Gartner - Biblioteka w Monachium).
Gottfried Semper
We Francji rozwin si pod wpywem gotycyzujcego renesansu ( w Paryu Htel de Ville, Th. Ballu i J.B. Deperthes).
W Polsce najpopularniejszymi przedstawicielami byli H. Marconi (np. gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Paac Zamoyskiego), J. Huss (np. Dom Pod Gryfami przy placu Trzech Krzyy).
H.Marconi
W stylu neorenesansowym wznoszono przede wszystkim obiekty uytecznoœci publicznej, takie jak banki, ratusze czy szkoy, jak rwnie wiele kamienic czynszowych. Rzadko kiedy wznoszono w stylu koœcioy. Styl dotyczy take urzdzania wntrz. Najwikszy zesp architektury neorenesansowej znajduje si w Wiedniu, m.in. wiksza czœ budowli Ringu.
Rwnolegle z neorenesansem rozwija si neobarok, ktry okoo 1885 osign rwne mu znaczenie. Okoo 1900 neorenesans wychodzi ostatecznie z mody.
Neorenesans poprzedza epoka klasycyzmu. Formy greckie i rzymskie ze wzgldu na swj doniosy i patetyczny charakter byy uywane za czasw wojen napoleoskich i rewolucji francuskiej. Renesans postrzegany by jako zwracajcy si ku czowiekowi i pochwalajcy uroki ycia, sta te w opozycji do idei architektury jako wyrazu duchowoœci chrzeœcijaskiej, uwaany by nawet za „neopogaski”. Z tych samych wzgldw w stylu neorenesansowym wznoszono przede wszystkim obiekty œwieckie. Powrt do filozofii renesansowej w neorenesansie kierowa prosto do nurtw mistycznych w architekturze romantycznej. Neorenesans jest zwizany szczeglnie z rewolucj przemysow, towarzyszy dobie XIX-wiecznego pozytywizmu. Gwatowna urbanizacja wymagaa stosownego budownictwa i architektury, ju nie patetycznej i wzniosej, ale wyraajcej pozytywistyczny optymizm i wiar w postp. Inwestorami najczœciej byli przemysowcy, wczesna buruazja i nuworysze. Neorenesans i jego mutacje byy doskonaym kostiumem historycznym dla elity owych czasw. Wyczerpywaa si rwnie wyobraŸnia architektw w stylu klasycystycznym, nawet jeœli zaczli traktowa go nad wyraz swobodnie. Z wymienionych wyej przyczyn budownictwa sakralnego jest bardzo mao i dopiero w drugiej poowie stulecia jest go nieco wicej. Wszystkie one nosz znamiona eklektyzmu.

(…)

… po stronie pnocnej. Na parterze mieœciy si biura firmy, na pietzre reprezentacyjne salony, a w oficynie i na poddaszu pokoje mieszkalne.
Fasada paacu ozdobiona zostaa neorenesansowym wystrojem o penych elegancji formach, nawizujcych do architektury woskiej. Parter, zdobiony rustyk w tynku, peni funkcj cokou dla reprezentacyjnego pitra, tzw. piano nobile, z okami ujtymi form aediculi i bocznymi wykuszami. Gr…
… manieryzmowi Ludwika XIII. Ale architekci XIX-wieczni, czsto rezygnowali z dosownego odtwarzania wzorw XVI- i XVII-wiecznych i przykadowo budowl obleczon toskaskim renesansem przykrywali typowo francuskim dachem mansardowym. Jesli okreœlenie 'kostium francuski” weszo w obieg leksykalny polskiej sztuki, o tyle nie spotykamy okreœlenie „kostium woski”. Spotykamy take odwoania do renesansu i manieryzmu…
…. Piotrkowskiej, blisko Nowego Rynku, pooon naronie. Pozwolio to na wystawienie duej trzypitrowej kamienicy, zoonej z dwch skrzyde frontowych, ustawionych pod katem prostym, i skrzyda bocznego. Caoœ miaa rzut podkowy z wewntrznym dziedzicem. Obiekt otrzyma wystrj o formach dojrzaego renesansu woskiego. W udany sposb wyeksponowany zosta naronik o ksztacie trjbocznym. Akcentuje go pkolisty wykusz i oœmioboczna…
… prasie okreœlono ja jako jedn z najpikniejszych w mieœcie.
Twrca budowli, ktrym wedug informacji prasowych by J. Jung, nada jej dekoracyjne formy renesansu francuskiego z elementami „stylu Franciszka I”, zwaywszy, e architekt ten by absolwentem synnej paryskiej Ecole des Beaux-Arts, nie mone to dziwi. Dominujcy akcent tworzy œrodkowy ryzalit wsparty przez figury atlantw, a zwiczony cynkowym wysokim…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz