Negocjaje umów, aukcje i przetarg - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Negocjaje umów, aukcje i przetarg - omówienie - strona 1 Negocjaje umów, aukcje i przetarg - omówienie - strona 2 Negocjaje umów, aukcje i przetarg - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron.
II. Negocjacje (art. 72 kc) Pojęcie negocjacje są procesem płynnym, w którym nie da się łatwo oddzielić kolejnych etapów, w przeciwieństwie do trybu ofertowego. W tym trybie zawierane są z reguły umowy bardziej złożone, o nietypowej postaci lub dot, świadczeń o dużej wartości; Prowadzenie negocjacji ze względu na ich płynność strony nie są związane swoimi oświadczeniami, ale powinny zgodnie z art. 72 § 2 prowadzić negocjacje uczciwie, w szczególności w zgodzie z dobrymi obyczajami, nie dla pozoru → sankcja odszkodowawcza do wysokości negatywnego interesu umownego (odpowiedzialność ta opiera się na podstawie deliktowej);
dodatkowo kodeks przewiduje ochronę informacji poufnych przekazanych w toku negocjacji, jeśli strona przekazała je z zastrzeżeniem poufności, to druga strona zobowiązana jest do ich nie ujawniania i nie wykorzystywania do własnych celów chyba, że strony uzgodniły inaczej (art. 72 1 kc) → odpowiedzialność odszkodowawcza do pełnej wysokości szkody z art. 361 kc; Zawarcie umowy trudności przy ustalaniu kiedy została zawarta umowa → wg art. 72 umowa zostaje zawarta po uzgodnieniu wszystkich postanowień , które były przedmiotem negocjacji , tak więc zakres prowadzonych negocjacji określa minimalną treść, jaka powinna być objęta konsensem stron;
wg Radwańskiego nie ma wątpliwości że norma ta to jedynie reguła interpretacyjna i możliwe jest, by strony uznały, że umowa zostaje zawarta po ustaleniu elementów koniecznych (istotnych) umowy, a kwestie sporne zostaną rozstrzygnięte w sposób ustalony przez same strony (np. przez dodatkową umowę, powołanych arbitrów) albo przez sąd państwowy, który kieruje się wówczas wskazaniami art. 56 kc;
tryb ofertowy i negocjacyjny nie są rozłączne - tzn. możliwe jest stosowanie ich przemienne; List intencyjny kształtuje się praktyka stosowania listów intencyjnych (na wzór amerykański) w negocjacjach dot. umów o dużej wartości. Brak regulacji prawnej, jak i jednolitej judykatury czy doktryny;
wyrażają one dążenie stron do zawarcia negocjowanej umowy (definitywnej), ale same nie są umowami definitywnymi, więc nie wynikają z nich prawa i obowiązki, będące celem stron. Nie mogą też być potraktowane jako umowa przedwstępna, chyba że spełniają jej warunki, a deklaracje o chęci zawarcia umowy, nie mogą być podstawą do żądania, by sąd zastąpił oświadczenie woli swoim orzeczeniem, gdyż przedmiotem regulacji mogą być jedynie zachowania, a nie przeżycia;
w listach intencyjnych mogą pojawiać się pewne oświadczenia kreujące stosunek prawny, które stanowią umowy uboczne w stosunku do umowy negocjowanej, ale oświadczenia te nie są swoistą cechą tych listów;
niektórzy autorzy uznają ich doniosłość prawną jako umów określających postępowanie stron w toku negocjacji. Mogą one regulować tryb prowadzenia negocjacji, jak i określać zakres uzgodnionych już zagadnień, a naruszenie tych zobowiązań nie uzasadnia przymusowego zawarcia umowy definitywnej, gdyż strona zawsze może przerwać negocjacje, ale jeśli uczyni to bezzasadnie ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą →

(…)

… specialis do kodeksu (np. licytacja publiczna, czy przetarg z ustawy Prawo o zamówieniach publicznych);
Ogłoszenie aukcji albo przetargu
organizator aukcji/przetargu może być zastępowany przez inny podmiot (np. dom aukcyjny);
ogłoszenie może być skierowane do ograniczonego albo nieograniczonego kręgu adresatów, w dowolny sposób;
treść musi zawierać:
zaproszenie do składania ofert, które nie musi wprawdzie…
…;
w razie nie spełnienia przesłanki drugiej - ogłoszenie to nie inicjuje trybu aukcyjnego/przetargowego, a w razie spełnienia pierwszej przesłanki jest to zwykłe zaproszenie do składania ofert;
możliwa jest zmiana lub odwołanie warunków tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ogłoszeniu lub w warunkach aukcji/przetargu (art. 701 § 3 kc);
organizator (od chwili udostępnienia warunków), a oferent (od chwili…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz