Negocjacje - Przedstawicielstwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Negocjacje - Przedstawicielstwo - strona 1 Negocjacje - Przedstawicielstwo - strona 2 Negocjacje - Przedstawicielstwo - strona 3

Fragment notatki:

NEGOCJACJE 1) Negocjacje  polegają na wzajemnym oddziaływaniu stron w celu zawarcia umowy
-w toku negocjacji strony wymieniają informacje o okolicznościach mogących mieć wpływ na ich decyzje co do zawarcia umowy
-negocjacje są procesem płynnymi i ciągłym
-w drodze negocjacji zawierane są umowy bardziej złożone, o nietypowej postaci lub dotyczące świadczeń o dużej wartości 2) Prowadzenie negocjacji  w toku negocjacji strony nie są związane swoimi oświadczeniami i zachowują swobodę decyzji co do zawarcia umowy
-negocjacje powinny być inicjowane i prowadzone zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z zamiarem zawarcia umowy w rzeczywistości 3) Zawarcie umowy  dla zawarcia umowy, strony muszą uzgodnić wszystkie postanowienia umowy, które były przedmiotem negocjacji
-jest to reguła interpretacyjna, a zatem strony mogą uznać, że umowa została zawarta już po uzgodnieniu koniecznych elementów umowy 4) List intencyjny  w toku negocjacji zmierzających do zawarcia umów handlowych o dużej wartości i skomplikowanej strukturze podpisywane są tzw. listy intencyjne (letters of intenti)
-nie są one uregulowane normami prawnymi
-są swoistymi umowami, ponieważ podmioty prowadzące negocjacje zgodnie dają w nich wyraz swoim intencjom
-nie mają charakteru definitywnej umowy cywilnoprawnej
-deklaracje tu złożone nie kreują prawnego obowiązku zawarcia umowy
-sąd również nie może zastąpić deklaracji swoim orzeczeniem, nadając jej charakter umowy definitywnej
-listy intencyjne są umowami określającymi postępowanie stron w toku negocjacji 5) Zaproszenie do zawarcia umowy  ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób poczytuje się w razie wątpliwości za zaproszenie do zawarcia umowy
-zaproszenie może określać ofertowy lub negocjacyjny lub zupełnie inny sposób zawarcia umowy
III. AUKCJA I PRZETARG 1) Przetarg i aukcja  mają charakter wielostronnego i eliminacyjnego postępowania
-ich celem jest umożliwienie podmiotowi zainteresowanemu w zawarciu określonej umowy wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty spośród ofert zgłoszonych przez uczestników postępowania
-wszyscy uczestnicy postępowania mają takie same prawa i obowiązki oraz podlegają jednolitym regułom postępowania 2) Ogłoszenie aukcji lub przetargu  oba postępowania inicjuje podmiot zamierzający zawrzeć określoną umowę (organizator aukcji lub przetargu)
-funkcję organizatora może pełnić na zlecenie i rachunek podmiotu zamierzającego zawrzeć określoną umowę inny podmiot
-organizator przejawia inicjatywę zawarcia umowy przez ogłoszenie jednego z postępowań


(…)

… w tym stosunku prawnym określa się mianem pełnomocnika
Przedstawicielstwo  źródłem umocowania są inne zdarzenia prawne niż czynność prawna reprezentowanego
-ustawa może bezpośrednio określać zdarzenia kreujące umocowanie przedstawiciela, np. rodzice są z mocy ustawy przedstawicielami małoletniego dziecka
-ustawa może nadawać organom państwowym (szczególnie sądom) kompetencję do ustanawiania przedstawiciela
§2…
…. A w imieniu własnym darowuje B samochód, jako pełnomocnik B - A przyjmuje tą darowiznę
2) gdy mocodawca na to zezwoli
-czynność pełnomocnika dokonana z „samym sobą” bez zgody mocodawcy jest dotknięta bezskutecznością zawieszoną
-poza tymi wyjątkami dokonywanie czynności „z samym sobą” jest niedopuszczalne
5) Pełnomocnik rzekomy (falsus procurator)  osoba, która dokonuje czynności prawnych w cudzym imieniu…
…, że żadna nie odpowiada jego oczekiwaniom (wówczas przetarg zostaje zamknięty i nie dochodzi do zawarcia umowy)
-na organizatorze ciąży obowiązek, pod sankcją odszkodowawczą, niezwłocznego powiadomienia na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku lub o zamknięciu
-umowa zostaje zawarta w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia organizatora o przyjęciu oferty
5) Wadium  organizator aukcji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz