Nawiązanie stosunku pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nawiązanie stosunku pracy - strona 1 Nawiązanie stosunku pracy - strona 2

Fragment notatki:

NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY §1 ZAGADNIENIA OGÓLNE Z podjęciem zatrudnienia wiążą się przede wszystkim skutki w sferze indywidualnego stosunku pracy( obowiązek wykonywania pracy, wynagradzania za pracę itd.), ale również skutki na płaszczyźnie zbiorowego prawa pracy(np. związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników bez względu na ich przynależność związkową). Fakt zawarcia umowy o pracę stwarza możliwość po stronie pracowników uczestniczenia w zarządzaniu zakładem(forma zorganizowania pracodawcy jest nieważna) .
Etapem poprzedzającym zawarcie umowy o pracę są negocjacje. Nie jest on uregulowany w prawie i wiąże się z zasadami uczciwości. Stronny winny przekazać sobie wszelkie informacje istotne ze względu na przyszłe zatrudnienie. Zakres informacji, które może żądać pracodawca wyznacza art. 22 1 KP. Dodatkowo jednak pracodawca może żądać od kandydata na pracownika innych danych osobowych, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów rangi ustawowej. Inne dane mogą być pracodawcy przedstawione wyłącznie z inicjatywy kandydata do pracy, niewymuszonej postawą pracodawcy. Nie ma wymaganej formy co do udostępniania danych, lecz pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych w związku za zatrudnieniem.
Nawiązanie stosunku pracy jest prawem, a nie obowiązkiem(wyjątkiem jest tutaj tylko sytuacja obligatoryjnego pozostawania spółdzielni pracowniczej i jej członka w stosunku pracy). W pewnych sytuacjach ustawodawca nakłada na pracodawcę ograniczenia w swobodzie doboru pracowników(art. 230 i 231 KP- obowiązki przenoszenia pracowników)
Podmiot reprezentujący pracodawcę wobec załogi i działający w jego imieniu określony został w art. 3 1 §1 KP. Nawiązanie stosunku pracy należy do wyłącznej kompetencji uprawnionego do tego podmiotu, bez konieczności współdziałania w tym zakresie z jakimkolwiek podmiotem, a zwłaszcza z przedstawicielami pracowników.
W powszechnym prawie pracy przyjmuje się że zdolność do czynności prawnych, właściwy stan zdrowia oraz posiadanie odpowiednich kwalifikacji są wystarczającymi przesłankami do zatrudnienia pracownika. Niektóre jednak pragmatyki uzależniają zatrudnienie od spełnienia dodatkowych warunków(posiadanie obywatelstwa polskiego, prezentowanie nienagannej postawy moralno-etycznej itd.).
Warunkiem zawarcia stosunku pracy jest zawarcie umowy o pracę, mianowanie pracownika, jego powołanie lub wybór. Jest to warunek konieczny a zarazem wystarczający.
Nawiązuje się on w terminie określonym jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli termin ten nie został określony to w dniu zawarcia umowy( art. 26 KP). Przyjęto tutaj jednak teorię umowy, a więc rozpoczęcie stosunku pracy nastąpi w określonym terminie bez względu na to czy pracownik faktycznie do niej przystąpi( bo np. będzie chory)


(…)

… sposobem zawarcia umowy o pracę mamy do czynienia zwłaszcza wówczas, gdy upłynął termin umowy na czas określony lub próbny a pracownik dalej świadczy pracę na rzecz tego samego podmiotu, a pracodawcą pozostaje co do tego faktu świadomy.
Kwestią dyskusyjną jest skuteczność umów o pracę zawartych z pracownikami, dla których przepisy przewidują pozaumowne podstawy nawiązania stosunku pracy(mianowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz