Nauka o administracji - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 12012
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka o administracji - wykłady - strona 1 Nauka o administracji - wykłady - strona 2 Nauka o administracji - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Nauka o administracji to wykłady poświęcone administracji publicznej. Dokument ma 17 stron i jest bardzo kompleksowym zbiorem wiedzy o nauce administracji. Zawiera problemowo scharakteryzowane zagadnienia, wyraźnie od siebie oddzielone. Notatka opisuje między innymi:Wpływ ustroju na model administracji publicznej, Rola prawa w administracji publicznej, Zasady budowy struktur administracji, centralizację i decentralizację, organy administracji publicznej, wewnętrzny podział struktur administracji publicznej. Łącznie notatka zawiera 19 szczegółowo przeanalizowanych pojęć z zakresu nauki administracji. Jest to notatka z wykładu dotycząca teoretycznej analizy administracji publicznej, możliwie występujących modeli administracji publicznej. Szczegółowo przeanalizowany został również temat kontroli administracji publicznej. Notatka nauka o administracji pozwala uporządkować wiedzę w temacie nauki administracji, napisana jest jasnym i przystępnym językiem. Na pewno okaże się pomocna dla wszystkich studentów administracji i kierunków pokrewnych.

1.zasady dyscypliny związane z administracją
Tradycyjnie do katalogu dyscyplin nauki o administracji zaliczano naukę prawa administracyjnego, naukę administracji i politykę administracyjną. Ponadto mogą to być również: historia administracji i informatyka administracyjna, nauki polityczne, socjologia, ekonomia, teoria organizacji. Administracja publiczna może być w szczególności przedmiotem dociekań socjologicznych. Administrator, stosując jako narzędzie poznania wyniki badań socjologicznych, łatwiej i lepiej realizować będzie nałożone na niego zadania w zakresie oddziaływania na różne grupy społeczne.
A.P. może być także oparta na zasadach teorii organizacji. W ramach badań na administracją, ogranicza się ona do problemów uproszczenia administracji, jej potanienia. Nie bierze pod uwagę złożonych procesów społecznych, uwarunkowań administracji od obowiązującego prawa, doktryn politycznych. Jeśli chodzi o prawo administracyjne to przedmiotem są obowiązujące przepisy prawne dotyczące zadań, struktury i form działania ad. Pub. Oraz treści praw i obowiązków adresatów, nakładanych na nich w wyniku realizacji norm prawa administracyjnego.
Charakterystyczną metodą badawczą jest metoda analityczno -prawna, która polega na egzegezie tekstu prawnego. Zadaniem badacza jest tu ustalenie treści norm prawnych i zbadanie ich związków, ujmowanie ich w pewną całość dla wydobycia pewnych idei przewodnich czy zasad, które ułatwią stosowanie prawa.
Ad.pub. występuje też w polityce administracyjnej. Rozumie się przez nią określoną wiedzę dotyczącą ustalania dla administracji pewnych programów działania, ich ocenę oraz weryfikację w toku realizacji przed administrację. Polit. Ad.to określony program działania, który zakłada realizację określonych celów za pomocą prawnych i pozaprawnych środków, jakimi dysponuje administracja. Program ten jest z reguły ustalony poza organizacją administracji, co nie wyklucza jednak udziału administracji w jego ustalaniu. Istotnym elementem Pol. Administracyjnej jest ocena zarówno ustalonego programu jak i sposobu jego realizacji. Pol. Admin. Opierając się na dorobku nauki administracji, może wartościować różne zjawiska w obrębie administracji i na tej podstawie wysuwać postulaty jak należy zmieniać administrację i ją usprawniać. 2.Wpływ ustroju na model administracji publicznej
W państwie absolutnym (policyjnym) zaczął tworzyć się zalążek nowej administracji i nowego aparatu administracji. P

(…)

… postępowania wyjaśniającego, które odbywa się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego lub Ordynacji podatkowej. W sprawach rozstrzygnięć indywidualnych w układach wewnętrznych, gdzie decyzja przybiera postać polecenia służbowego, proces jej przygotowania nie jest sformalizowany. Przy wydawaniu decyzji o charakterze ogólnym, w których wkracza się w dobra jednostki z reguły wydaje…
… społeczeństwu. Parlament, jako reprezentant społeczeństwa, ustala granice działania administracji, która przecież w okresie państwa absolutnego nadużywała swej władzy wobec jednostki i dlatego należy się zabezpieczyć przed powtórzeniem podobnej sytuacji.
Państwo kapitalistyczne w okresie liberalizmu przybiera z reguły najpierw postać monarchii konstytucyjnej a następnie republiki. Aparat administracji…
… kwalifikacje. Ustawa o służbie cywilnej z 1998r stwierdza, że każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny. Szczególne wymagania stawia się kadrze kierowniczej. Przy tym należy tu odróżnić stanowiska związane z polityką państwa lub polityką lokalną. Tu zazwyczaj na plan pierwszy wysuwają się kwalifikacje polityczne, a nie zawodowe. Gdy chodzi o kierownictwo fachowe, ustawa o służbie cywilnej nie wypowiada się w tej kwestii. Trzeba także sprawdzić przydatność kandydata. Jednym ze sposobów poznania kandydata na urzędnika są wstępne staż i praktyki lub aplikacja. Mają one na celu nie tylko przystosowanie kandydata do pracy na danym stanowisku, ale jednocześnie ocenę jego przydatności do pracy w danym dziale…
….Wpływ grup nieformalnych i grup interesów
W każdym zakładzie pracy, a w tym także w aparacie admin, wytwarzają się wskutek różnych przyczyn więzi nieformalne. Więzy te powodują, że w zespołach pracowniczych, a zwłaszcza większych zespołach, tworzą się grupy nieprzewidzialne w przepisach. Są to właśnie owe grupy nieformalne. Są one zazwyczaj przedmiotem zainteresowań socjologów. Byt i działalność grup
…, technicznego. b)Kryterium składu osobowego prganu pozwoli też na wyodrębnienie organów kolegialnych i jednoosobowych (monokratycznych). Kolegialność jako metoda działania, pojmowana jako cecha strukturalna organu, \ oznacza konieczność współpracy wielu osób, powołanych do łącznego podejmowania rozstrzygnięć czy innych czynności. Kolegialność jako cecha strukturalna organu - organy kolegialne przeciwstawiamy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz