Prawo administracyjne - opracowanie - źródła prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3577
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - opracowanie - źródła prawa - strona 1 Prawo administracyjne - opracowanie - źródła prawa - strona 2 Prawo administracyjne - opracowanie - źródła prawa - strona 3

Fragment notatki:

Opracowanie prawa administracyjnego zawiera podstawowe pojęcia z zakresu omawianego tematu. Notatka charakteryzuje się wysoką jakością. Innym kolorem zaznaczono pojęcia kluczowe, co ułatwia szybkie znalezienie poszukiwanych zagadnień. W opracowaniu omówiono tematy: pojęcie administracji publicznej, stosunek administracyjnoprawny, źródła prawa administracyjnego. W szczegółowy sposób opisano formy działania administracji publicznej, w tym akt administracyjny, uznania administracyjne. W drugiej notatki prawo administracyjne przedstawiono jako prawo ustrojowe, wskazując na jego podmioty, zakres działania i władztwo administracyjne. Notatka porusza zagadnienie podziału terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych. Prawo administracyjne - opracowanie analizuje kontrolę administracji publicznej, wymieniając i charakteryzując jego rodzaje nadzoru.

Pojęcie administracji publicznej: Administracja- wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągania pewnych celów. Admin. publiczna- sprawowana przez państwo w najszerszym tego słowa znaczeniu, a więc przez organy państwowe i związki publicznoprawne i inne podmioty. W ujęciu organizacyjnym(podmiotowym)- stanowi ogół podmiotów administracji, a więc organy administracji i inne podmioty wykonujące określone funkcje z adm. pub.(organy adm. pub. To naczelne i centralne organy adm. państwowej, terenowe org. Adm. rządowej, org. samorządu teryt. Oraz inne organy w zakresie w jakim zostały powołane z mocy prawa do załatwiania spraw z zakresu adm. pub.); W ujęciu materialny(przedmiotowym)- działalność państwa której przedmiotem są sprawy administracyjne.; W ujęciu formalnym- cała działalność wykonywana przez podmioty administracji bez względu na to czy ma ona charakter administracyjny czy też nie. W ujęciu negatywnym- administracja to każda działalność państwowa nie będąca działalnością ustawodawczą i sądowniczą.
Cech admin. pub. 1)zjawisko społeczne- przedmiotem administracji jest współżycie społeczne, musi zajmować się sprawami wspólnoty i członkami tej wspólnoty, ukierunkowanie admin. na interes społeczny. 2)Działanie ukierunkowane na przyszłość i inicjatywa- admin. może rozwijać swoją inicjatywę i podejmować działania według własnych wyobrażeń. Admin. realizuje określone cele państwa bądź związków publicznoprawnych, kształtuje przez to przyszłość 3)admin. zajmuje się sprawami indywidualnymi(w odróżnieniu od władzy ustawodawczej)
Władztwo administracyjne- jednostka działająca jako organ państwa może przeprowadzić swoje zarządzenia w drodze przymusu państwowego, czyli organy państwa posiadają władztwo. Władztwo administracyjne- to prawo użycia przymusu bezpośredniego przez organy admin. dla realizowania ich jednostronnych zarządzeń. Akty adm. korzystają z domniemania ważności- podmiot którego akt dotyczy jest zobowiązany dostosować się do niego. Władztwo nie jest jedyną formą działania administracji.
Postaci admin pub- adm władcza-gdy wydaje akty obowiązujące adresatów i gdy w razie potrzeby używa przymusu dla ich realizacji. Adm niewładcza- gdy działa przy pomocy środków dostępnych osobą fizycznym. Adm świadcząca- zapewnia obywatelowi określone świadczenia lub inne korzyści. Ze względu na wykonywane zadania- różne działy admin np.: budownictwa, oświaty, ochrony zdrowia, spraw socjalnych; Ze względu na podmiot: rządowa i samorządowa
Prawo administracyjne- jest zespołem norm które regulują administracyjną działalność państwa- funkcja administrowania. Podział norm prawa adm: 1)ustrojowe p

(…)

… przepisach. Rzecznik Praw Dziecka- stoi na straży praw dziecka określonych w konstytucji RP, Konwencji oprawach dziecka i innych przepisach, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych- jest organem do spraw ochrony danych osobowych. Państwowa Inspekcja Pracy- PIP tworzą Główny Inspektor Pracy i Okręgowe inspektoraty pracy oraz inspektorzy…
… w ochronie środowiska. Polskie Normy: określają wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i życia, podstawowych cech jakościowych wyrobów, itd.; Są one ustanawiane przez Polski Komitet Normalizacyjny; Zwyczaj i orzecznictwo- prawo zwyczajowe powstaje przez długotrwałe i jednolite stosowanie oraz przekonanie zainteresowanych, że to stosowanie jest prawnie nakazane. Nie jest ono źródłem prawa…
… można skutecznie powoływać się na swoje prawo), akt konstytutywny(ma charakter twórczy, tworzy, zmienia lub znosi stosunek prawny, a skutek prawny aktu następuje nie z mocy ustawy ale z mocy aktu adm; 2) akty formalne(wymagają szczególnej formy), nieformalne; 3) akty zewnętrzne, wewnętrzne; 4)akty pozytywne(w całości uwzględniają żądanie adresata), akty negatywne(nie uwzględniają choćby w części żądania strony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz