bradzo fajne opracowanie - Prawo

Nasza ocena:

4
Pobrań: 385
Wyświetleń: 5362
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
bradzo fajne opracowanie - Prawo  - strona 1

Fragment notatki:Zagadnienia dotyczą kwestii takich jak: kontrola, nadzór, koordynacja, kierownictwo, centralizacja, decentralizacja, autonomia, organ administracji publicznej, rodzaje organów, zakres działania, rodzaje kompetencji, upoważnienie, zakład administracyjny, destynariusz, władztwo zakładowe, stosunki administracyjno prawne. Dodatkowo można znaleźć informacje takie jak: przedmiot stosunku, władztwo administracyjne, akty prawa miejscowego, akty normatywne, akty administracyjne, decyzja koncesja, licencja, prawomocność aktu administracyjnego, ugoda, porozumienie administracyjne.

Notatka pomocna w przyswojeniu podstawowych zagadnień.

KONTROLA - Funkcja organu polegająca wyłącznie na sprawdzeniu działalności innych jednostek bez stałych możliwości wpływania na działalność jednostek kontrolowanych, (np. poprzez wydanie nakazów). Organ wyposażony w prawo kontroli ma zazwyczaj wydawania zaleceń jednostce kontrolowanej, w przypadkach wyjątkowych kiedy chodzi o uniknięcie strat, ma prawo wydawania poleceń tzw. działań doraźnych. Kontrola to porównanie stanu faktycznego z pewnym założonym wzorcem.
NADZÓR - Sytuacja, w której organ nadzorujący jest wyposażony w środki oddziaływania na postępowanie organów (jednostek nadzorowanych), nie może wyręczać tych organów w ich działalności. Ma kompetencje kontroli + możliwość użycia środków nadzorczych:
zawieszenie w czynnościach
prawo uchylania rozstrzygnięć
prawo do wstrzymania decyzji
Zakres nadzoru, środki nadzorcze i organ sprawujący nadzór muszą być określone USTAWOWO (wyraźnie). Organ nadzorujący sprawuje odpowiedzialność za działalność jednostki nadzorowanej (działalność nadzorowana)
KOORDYNACJA - Uprawnienia wykonywane przez organ w stosunku do organów lub instytucji, które nie są bezpośrednio podporządkowane służbowo lub organizacyjnie. Są to jednostki podległe innym organom lub z założenia samodzielne; organ koordynujący ma jednak możliwość oddziaływania na instytucje koordynowane przy użyciu różnych środków w celu zharmonizowania działalności tych jednostek harmonizowanie działań.
KIEROWNICTWO - Najszersze uprawnienie, oznacza, że organ który kieruje może używać wszelkich środków w celu oddziaływania na jednostki kierowane za wyjątkiem środków, których użycia prawo mu zakazuje.
CENTRALIZACJA - Hierarchiczne podporządkowanie, czyli zależności organu niższego od wyższego, w jej ramach:
zależność osobowa
zależność służbowa
organ wyższy decyduje o obsadzie personalnej organów niższych, przede wszystkim o obsadzie na stanowiskach kierowniczych
organ wyższy kieruje pracą organów niższych za pomocą poleceń są one pozbawione samodzielności
Stosunek organu wyższego do niższego kieruje pracą organów podporządkowanych.
DECENTRALIZACJA - Przeciwieństwo centralizacji; nie ma hierarchicznego podporządkowania. Cechą charakterystyczną jest samodzielność organów niższego stopnia (maja własne kompetencje), organ wyższy nie wkracza w sprawy załatwiane przez organ niższy (tylko w przypadkach ujętych w przepisach ale jedynie nadzoruje - nie kieruje). Oznacza to faktyczną samodzielność organów niższego stopnia (samodzielność finansową - mają własne źródła dochodów i możliwość ich rozporządzania). Przykładem może być tutaj administracja samorządowa.
AUTONOMIA -

(…)

… ADMINISTRACYJNE
Władztwo w naukach prawnych ujmuje się jako mozność przeprowadzenia zarządzenia w drodze przymusu państwowego przez jednostkę lub grupę osób działających jako organy państwa. Częścią władztrwa państwowego jest władztwo administracyjne (imperium).
Polega ono na uprawnieniu organu adm. do jednostronnego kształtowania sytuacji podmiotu poprzed wydawanie aktów prawnych oraz do stosowania przymusu państwowego dla ich ?realizacji?. OAP nie musi odwoływac się do sądu, aby zastosowac przymus wobec podmiotu administrowanego.
Przejawy stosowania przymusu państwowego przez adm.
przymus egzekucyjny
kara admin./ kryminalna
Szczególna postacią władztwa admin. jest władztwo zakładowe (wcześniej).
ADMINISTRACJA RZĄDOWA…
… wystarczy ogólne upoważnienie do kierowania podmiotami będącymi adresatami; 3.brak procedury ustawowej ich wydawania, nie ma zastosowania KPA; 4.adresat aktu jest wewnątrz administracji; 5.nie mogą ustanawiać ani naruiszać niczyich praw podmiotowych; 6.nie zna egzekucji administracyjnej, a ewentualne sankcje za niewykonanie mają charakter porządkowy lub dyscyplinarny;7. nie ma potrzeby tworzenia gwarancji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz