Nauka administracji - skrypt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1407
Wyświetleń: 3521
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka administracji - skrypt - strona 1 Nauka administracji - skrypt - strona 2 Nauka administracji - skrypt - strona 3

Fragment notatki:

NAUKA ADMINISTRACJI 1. Co jest przedmiotem badań nauki administracji? Nauka administracji bada administrację w danym ustroju a więc przedmiotem jej badań są: wpływ ustroju państwa na kształt administracji
sprawy środowiska, w którym działa administracja
sprawy struktur i wzajemnego powiązania aparatu administracyjnego wzajemne uwarunkowania tych czynników
2. Jakie metody badawcze są stosowane w administracji? Metody badawcze stosowane w administracji to:
metoda dogmatyczna : bada się działalność administracji pod względem jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, polityka administracji : bada administrację przy wykorzystaniu samej nauki administracji w celu sformułowania postulatów jak należy administrację usprawniać i zmieniać. Ostatecznie wnioski z badań tej dyscypliny powinny przyjmować postać delege lata (dotyczy obecnie obowiązującego prawa, jak je stosować i interpretować) oraz delege ferenda (dotyczy przyszłych uregulowań, jakie prawo ustanowić).
metoda empiryczn a : w swoich badaniach poszukuje się uzasadnienia w zjawiskach występujących w odcinkach badanej rzeczywistości
ograniczone stosowanie eksperymentu ze względu na skrępowanie administracji przepisami prawa.
3. Jakie czynniki kształtują administrację publiczną? Czynnikami kształtującymi administrację publiczną są:
ustrój państwa
środowisko, w którym administracja funkcjonuje (poziom kultury społecznej, jakość uwarunkowań historycznych, postęp techniczny, czynnik normatywny, czyli obowiązujące prawo)
system prawa stanowionego (art. 7 konstytucji - w RP organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa) i inicjatywy administracyjnej (obywatelskie prawo inicjatywy ustawodawczej znacznie dalej idący wpływ na administrację mają doktryny polityczne i prawne
procesy globalizacyjne i ujednolicenia w członkowskich państwach UE.
4. Jakie normy przesądzają o kształcie administracji publicznej? Na kształt administracji wpływ mają:
normy prawne - ustrojowe : administracja jest ograniczona przepisami prawa i musi działać na podstawie przepisów prawa. Wśród tych norm wyróżniamy: normy określające właściwość, ustanawiające zadania, określające prawne formy działania oraz wskazujące na kompetencje, regulujące organizację administracji publicznej
normy m oralne : przestrzeganie norm moralnych czy obyczajowych wpisane jest w specyfikę wykonywania zawodu urzędnika. Stosowanie przez administrację norm moralnych, obyczajowych łączy się z problematyką, którą określa się mianem kultury administrowania czy etyki administracji.


(…)

… instytucji
trybu działania - jej jednostek organizacyjnych lub stanowisk pracy.
24. Na czym polega decentralizacja administracji?
Decentralizacja administracji to proces przekazywania uprawnień ze szczebla centralnego na szczeble niższe, a także sposób organizacji i wykonywania władztwa administracyjnego państwa, w którym organy niższego szczebla nie pozostają w stosunku hierarchicznej podrzędności do organów wyższego szczebla i cieszą się samodzielnością w realizacji zadań. Podstawowym przykładem jest samorząd terytorialny, który swoje zadania wykonuje we własnym imieniu, na własny rachunek i na własną odpowiedzialność, oraz samorząd zawodowy i gospodarczy.
25. Co to jest porozumienie administracyjne?
Porozumienie administracyjne, jest to przekazywanie zadań między organami administracji w układach…
…, przy zachowaniu samodzielności i niezależności danego podmiotu.
16. Co to jest heterogonia celów?
Heterogonia celów przejawia się w postaci utraty poczucia łączności z całością na skutek zapomnienia, że zasadniczym sensem było przyczynienie się do osiągnięcia celów. 17. Jakie należy tworzyć zespoły by zapewnić elastyczność struktur organizacyjnych? Elastyczność chroni instytucje przed jej zniszczeniem…

podziału zadań problemowych ( np. w regulaminach zadań urzędów adm. pub.- spotykamy tam zapis o sprawach zastrzeżonych dla aprobaty naczelnego kierownika spraw przypisanych zastępcom i kierownikom niższego szczebla ich decyzji.)
podziału zadań wg kompetencji i górnej granicy kwalifikacji
21. Na czym polega depersonalizacja zarządzeń?
Depersonalizacja jest negatywną konsekwencją rozwoju wielkich…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz