Nauka administracji - Organy administracji publicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2905
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka administracji - Organy administracji  publicznej  - strona 1

Fragment notatki:

Zagadnienia w niej poruszane, to między innymi:
administracja, administracja publiczna, podział terytorialny administracji, struktura administracji rządowej, struktura administracji samorządowej, kształcenie kadr administracji, kontrola i nadzór administracji, służba cywilna, europejska karta samorządu terytorialnego

NAUKĘ ADMINISTRACJI można określić jako n. społ., opierającą się na metodach empi­rycznych, której przedmiotem jest wiedza o istniejącej w danym ustroju adm. publ. Nauka o administrowaniu stanowi dyscyplinę dotyczącą badań prawidłowości występujących w dziedzinie zjawisk adm. Zajmuje się zatem rejestracją i systematyzowaniem zjawisk zachodzących w danej dziedzinie, a następnie wykrywaniem współzależności i związków przyczynowych między nimi, aby na tej podstawie formułować przydatne dla praktyki wnioski, zalecenia i przestrogi. Rozwój na gruncie niem-austr. i dośw. ameryk; Polska I oprac. - XIX w Skarbek “Gosp. Narod. czyli nauka admin”
ADMINISTRACJA jest elementem działania państwa, działa w oparciu o akty prawne, zawarte w Prawie Adm. Adm jest kszałt. przez: ustrój państwa, teren na którym działa, środowisko ludzi, kulturę społ, uwarunkowania histor. Adm. powst. wraz z powst. państwa; powinna działać: racjonalnie, efektywnie i fachowo. Dzieli się na: adm. publiczną i adm. prywatną
ADMINISTRACJA PUBL. (państw) - organizacja służąca do wypełniania celów racjonalnych w imię dobra ogólnego. Dobro ogólne jest dobrem większości, jest też przez tę większość uznane. Adm publ. to przyjęte przez państwo i realizowane przez jego organy i org samorz. teryt. zaspokajanie zbior. i indyw. potrzeb obyw. wynikających ze współżycia ludzi w społ. Reguła pomocniczości (subsydialności) oznacza takie rozłożenie zadań, zgodnie z którym państwo jako całość wykonuje tylko te zadania, które nie mogą zrealizowane przez samych obywateli lub przez ich wspólnoty czy organizacje. Perspektywy badania adm. publ: 1)persp. pojedynczego miejsca pracy-mikrostruktury adm.publ. Celem tworzenia stanowisk pracy jest zapewnienie należytego wykonania szczegółowo określonych zadań, wynikających z potrzeby ochrony „dobra wspólnego”); 2)persp. całościowej organizacji -makrostruktury adm. publ. Celem tworzenia rozbudowanego systemu organów adm. publicznej jest zapewnienie skutecznego sprawnego wykonania zadań wynikających z ochrony „dobra wspólnego” dla całej, objętej adm. wspólnoty. Ponieważ im wspólnota jest większa tym więcej stanowisk pracy potrzeba do jej obsługi a to wymaga powstawania ośrodków koordynujących zapewniających jednolitość praktyk i rozstrzygnięć. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ADM. PUBL: 1. działanie administracji rządowej w imieniu i na rachunek państwa, a w administracji samorządowej w imieniu własnym i na własny rachunek. 2. działanie na podstawie prawa i w granicach prawem przewidzianych - obywatel może robić to wszystko, czego prawo nie zakazuje, administracja- tylko to, na co prawo jej zezwala. 3. charakter monopolistyczny, a więc działanie w ramach powierzonych przez prawo kompetencji jako wyłączny gospodarz we właściwej kategorii sprawy 4. działanie w ramach struktur administracji rządowej, jej organów, instytucji, jednostek, a nie osób fizycznych 5.charakter władczy -możliwość stosowania środków przymusu administracyjnego, ale tylko wówczas i w takich granicach w jakich jest to dopuszczalne prawem. 6.Działanie na zasadzie kierownictwa i podporządkowania 7.Opieranie się na urzędnikach państwowych, urzędnikach służby cywilnej i pracownikach samo

(…)

… rządowej; -Ministrowie: kierują określonymi ustawowo działami adm rządowej, wypełniają zadania zlecone przez Prezesa RM, nadzorują działania terenowych organów adm rządowej; -Przewodniczący Komisji i Komitetów określonych w ustawie: Przewod. Komitetu Badań Naukowych i Przewod. Komitetu Integracji Europejskiej.Organy terenowe:-wojewoda-przedstawiciel RM w woj., zwierzchnik zespolonej adm rządowej, organ…
… stworzony w celu rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa porzez działający w jego strukturach korpus służby cywilnej. Korpus służby cyw. tworzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych m.in. w: Kancelarii Prezesa Rady Min, Urzędach Ministrów, urzedach woj, komendach, inspektorach na podstawie: mianowania lub umowy o pracę. Na czele korp. sł. cyw. stoi prezes…
… Francji jest Korsyka gdzie, władze francuskie zdecydowały się uznać odrębność narodową Korsykanów oraz przyznać częściową autonomię wyspie. Francja to państwo unitarne - takie gdzie państwo stanowi jedną całość z punktu widzenia systemu administracji, a poszczególne jednostki administracyjne całkowicie lub w znacznym stopniu podporządkowane są władzy centralnej. W tych państwach podział administracyjny oparty jest wyłącznie na kryterium racjonalnym: występuje zunifikowany system prawny, szkolnictwo, finanse, itd. Do państw unitarnych w Europie zalicza się oprócz Francji, Polskę, Grecję, Republikę Czeską, Rumunię, Szwecję. Podział adm. Francji. Kraj jest podzielony na 22 regiony (jest to podział tradycyjny, uzasadniony historycznie i uwzględniający kulturowe różnice), oraz na 96 departamentów (podział…
…. Swoim zasięgiem, oparciem historycznym oraz niektórymi funkcjami przypominają one polskie powiaty. Na czele stoi rada ds. rozwoju, w skład której wchodzą przedstawiciele lokalnych władz oraz organizacji gospodarczych, społecznych, kulturalnych z danego obszaru. WLK. BRYTANIA Dziedziczna monarchia o systemie parlamentarno-gabinetowym, państwo unitarne. Wlk.Brytania nie ma konstytucji pisanej; podstawy…
…, dystrykty, hrabstwa. Irlandia Północna: okręgi (odp.dystryktu). Szkocja: regiony, obwody (odp. dystryktu). Walia: gminy, dystrykty i hrabstwa. Hrabstwo nie pełni roli nadzorczej w stosunku do Dystryktu, podobnie jak Dystrykt nie pełni jej w stosunku do Parafii. Poszczególne stopnie samorządu w Wlk.Brytanii uzupełniają się w swoich rolach. Hrabstwa, Dystrykty i Parafie są to jednostki, które się nawzajem…
…, w którym mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy parafii posiadający prawo wyborcze. Zebranie wybiera swojego przewodniczącego, który wraz z przedstawicielem Rady Dystryktu, tworzy ciało uprawnione do reprezentowania parafii i realizacji instrukcji zebrania parafialnego.Zarówno w Szkocji, jak i Irlandii Północnej władzę sprawują Rady Dystryktów, z tym że w Irlandii większość ich zadań wykonują agencje rządu centralnego…
…, wybierany przez Zgromadzenie Narodowe (połączone izby Bundestagu i Bundesratu) na 5 lat z możliwością jednokrotnego powtórzenia. Ma on czysto dekoratywne znaczenie - jest symbolem państwa. Nie ma prawa wetowania ustaw (może je jedynie odesłać do Trybunału). Posiada prawo mianowania ambasadorów i konsuli. Władzą ustawodawczą jest Bundestag wraz z drugą izbą Radą Federalną Niemiec (Bundesrat). Bundestag…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz