Nauka administracji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2744
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka administracji - strona 1

Fragment notatki:

Nauka administracji to 5 stronicowa notatka, która zawiera informacje, o tym czym jest administracja, jakie są jej kompetencje. Zawiera strukturę organizacyjną administracji i wymienia i pokrótce charakteryzuje jej organy.Opisuje również metodę empiryczną. Notatka wskazuje, że administrację publiczną należy traktować jako pewną całość z punktu widzenia organizacyjnego, funkcjonalnego i prawnego i wymienia jej najważniejsze funkcje. Dokument nauka administracji to plik poświęcony jedynie najważniejszym zagadnieniom administracji publicznej.

Administracja to wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągnięcia pewnych celów.
Administracja jest działalnością trwałą, celową i planową.
Etymologicznie administracja to czynność podporządkowana rozkazom, wykonywać kierować, moment celowości działania.
Synonim- zarządzanie przewodnictwo.
Administracja publiczna jest sprawowana przez państwo, a więc przez organy państwowe, jak też i związki publiczno-prawne i inne podmioty administracji.
Administracja państwowa- system podmiotów utworzonych i wyposażonych przez ustawę w kompetencje do prowadzenia organizatorskiej i kierowniczej działalności na podstawie ustaw w kierunku wewnętrznym i wewnętrznym, przy czym zarówno przebieg, jak i skutki działalności zewnętrznej przypisywane są zawsze państwu. W teorii wyróżniamy administrację publiczną w ujęciu:
Organizacyjnym (podmiotowym) ogół podmiotów administracji, a więc organy administracji i inne podmioty wykonujące określone funkcje z zakresu administracji publicznej.
Materialnym (przedmiotowym) jest to taka działalność państwa, której przedmiotem są sprawy administracyjne albo zadania i kompetencje w zakresie władzy wykonawczej.
Formalnym jest to działalność wykonywana przez podmioty administracji bez względu na to, czy posiada ona charakter administracyjny czy tez nie.
Najtrudniej jest ustalić pojecie administracji w pojęciu materialnym.
Administracja jest to każda działalność państwowa nie będąca działalnością ustawodawcza i sądowniczą. Ustawodawstwo polega na stanowieniu norm prawnych najwyższego rzędu administracja zaś na ich wykonywaniu.
Administrację publiczną należy traktować jako pewną całość z punktu widzenia organizacyjnego, funkcjonalnego i prawnego. Działalność administracji ukierunkowana jest na interes publiczny- w skali kraju jak tez w zasadniczej jednostce podziału terytorialnego kraju.
Administracja rzadowa działa w imieniu państwa i na rachunek państwa, administracja samorządowa w imieniu jednostki samorządowej i na jej rachunek.
Administracja wykonując ustawy, przejawia aktywność, inicjatywę, generalne normy przekształca w rzecztwistość przy tym podejmuje tez działania wynikające z ogólnie przypisanych jej uprawnień i zadań.
Administracja publiczna jest związana przepisami prawa, w tym i prawem przez siebie stanowionym.
Działalność administracji publicznej poddana jest kontroli, co różni ją od sądów.
Administracja w ramach swoich kompetencji działa zarówno z własnej inicjatywy, jak też zainteresowanych podmiotów.
Administracja w swojej działalności rozstrzyga sprawy jednostkowe, co odróżnia ją od ustawodawstwa.
Administracja publiczna będąc wyposażona we władztwo, może stosować (sama bez ingerencji sądów) środki przymusu dla przeprowadzenia swoich zarządzeń.


(…)

… zasadniczego lub specjalnego podziału terytorialnego kraju.
Naczelne-Rada Ministrów kolegialny organ władzy wykonawczej; Ministrowie kierujący określonymi działami administracji rządowej, oraz ministrów wypełniających zadania wyznaczone im przez premiera. Są jednocześnie członkami kolegialnego organu władzy wykonawczej jak i jednoosobowymi odrębnymi organami administracji rządowej. Centralne-tworzone są n…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz