Naturalne odwadnianie osadów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Naturalne odwadnianie osadów - wykład - strona 1 Naturalne odwadnianie osadów - wykład - strona 2

Fragment notatki:

ODWADNIANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH - Odwadnianie naturalne      Odwadnianie jest procesem usuwania wody z osadu w celu zmniejszenia jego  obj ętości.  Woda wolna  jest usuwana z osadu w procesie  zagęszczania .  Woda  kapilarna  usuwana jest w procesie  odwadniania mechanicznego lub  naturalnego . Woda ta wyst ępuje w zakresie uwodnień od 50 do 80%.  Woda  zwi ązana  (adsorpcyjna) usuwana jest w procesach  suszenia . Występuje ona przy  uwodnieniach od 0,1% do 50%. Odwadnianie stosuje si ę zarówno dla osadów  surowych jak i dla osadów po stabilizacji (rys. 13). O rodzaju rozwiązania  technologicznego decyduje tak że wielkość oczyszczalni.    Odwadnianie to wykorzystuje naturalne procesy filtracji i parowania.  Prowadzone jest na poletkach osadowych lub w lagunach osadowych. W  urz ądzeniach tych odwadniać należy osady ustabilizowane lub osady mineralne.  Szybko ść odwadniania osadów zależy od grubości warstwy osadu, struktury osadu  (wymiarów cząstek) oraz wilgotności i temperatury powietrza.    Popularnym urz ądzeniem do odwadniania naturalnego w małych  oczyszczalniach s ą  poletka osadowe.  Filtracja cieczy nadosadowej przez warstwę  osadu i warstw ę piasku zależy od oporu właściwego, który decyduje o tym że udział  filtracji jest niewielki. Dominuj ącym procesem decydującym o odwadnianiu (usunięcie  wody kapilarnej i wolnej) jest bilans opadu i parowania. Czas odwadniania osadu na  poletkach jest do ść długi i wynosi od 1 do 1,5 miesiąca. W Polsce w okresie  zimowym, ze wzgl ędu na niską temperaturę i wielkość opadów proces ten nie  zachodzi. Odwadnianie na poletkach mo żna przyspieszyć poprzez wprowadzanie  polimerów nawet do 50%, przykrycie poletek dachem oraz grubość warstwy osadu,  która nie powinna być wyższa od 0,3m. Wysuszony osad musi być składowany przez  okres przynajmniej 1 roku na terenie oczyszczalni a dalej musi znale źć  przeznaczenie. Odwodniony osad na poletkach ma uwodnienie rz ędu 50 do 60%.  Wysuszony osad mo żna kompostować z odpadami komunalnymi lub może być  sk ładowany na składowisku odpadów.  Laguny osadowe  s ą to zbiorniki ziemne (najczęściej) o wysokości warstwy  osadu od 1 do 2 m. Efektywno ść odwadniania osadów jest mniejsza niż na poletkach  osadowych ze wzgl ędu na znacznie większą grubość warstwy osadu. Eksploatacja  lagun wykaza ła, że w urządzeniu tym osady odwadniają się do uwodnienia  ko ńcowego wynoszącego 80 do 85%. Osad odwodniony w lagunach jest plastyczny  (ciastowaty), co utrudnia jego wywo żenie. Laguny są archaicznym rozwiązaniem nie  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz