NATO

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 3234
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
NATO - strona 1 NATO - strona 2 NATO - strona 3

Fragment notatki:


SPIS TREŚCI: I. TŁO, GENEZA I CELE NATO 1. Co to jest NATO ?..............................................................................str.3 2. Początki Sojuszu ................................................................................s tr.3 3. Podstawowe zadania Sojuszu ............................................................str.4 II. ORGANIZACJA I STRUKTURA NATO 1. Rada Północnoatlantycka (NACC) ..................................................str.6 2. Sekretarz Gen eralny ........................................................................ str.7 2.1 Departament Spraw Politycznych ......................... ........................str.7 3. Pozostałe organy działające w strukturach NATO ..........................str.8 3.1 Komitet Planowania Obrony ..........................................................str.8 3.2 Grupa Planowania Nuklearnego .................................................... str.8 3.3 Komitet Wojskowy ..................... .....................................................str.9 3.4 Zintegrowana Struktura Dowodzenia .............................................str.9 III. FUNKCJONOWANIE SOJUSZU 1. „Partnerstwo dla Pokoju” ..............................................................str.10 1.2 Polska w programie „Partnerstwo dla Pokoju” ..........................str.10 2. Podstawowe zasady działania Sojuszu ...........................................str.11 3. Działania w sytuacjach kryzysowych- wymiar obronny NATO.................................................................................. ............str.12 4. Współpraca gospodarcza .............................................................. str.13 5. Rozpowszechnianie informacji .......................................................str.14 IV. POLSKA W SOJUSZU PÓŁNOCNOATLAN TYCKIM 1. Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa Polski ............str.16 2. Polska droga do NATO ................................................................. str.16 BIBLIOGRAFIA ................................................ .....................................str.17 I. TŁO, GENEZA I CELE NATO

(…)

… się i podejmują polityczne i wojskowe decyzje w sprawach dotyczących ich bezpieczeństwa. Głównym celem NATO jest zagwarantowanie wolności i bezpieczeństwa wszystkim swoim członkom środkami politycznymi i militarnymi, zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych. Wartości przyświecające działalności Sojuszu to poszanowanie demokracji, praw człowieka i prawa. Od chwili powstania nadrzędnym celem…
… zachodnioeuropejskie i ich północnoamerykańscy sojusznicy z niepokojem obserwowali ekspansjonistyczne działania ZSRR. Zachodnie rządy wprowadzając w życie podjęte zobowiązania dotyczące redukcji broni, jednocześnie obserwowały, że Związek Radziecki zamierza zachować pełne stany swoich sił zbrojnych. Ponadto stało się jasne, że apele o poszanowanie Karty Narodów Zjednoczonych oraz międzynarodowych porozumień zawartych…
… między państwami członkowskimi i każde państwo wstąpiło doń dobrowolnie po przeprowadzeniu debaty publicznej i stosownej procedury parlamentarnej. Traktat gwarantuje tym państwom suwerenne prawa, jak również zobowiązania międzynarodowe zgodne z Kartą Narodów Zjednoczonych. Zobowiązuje on każde państwo członkowskie do dzielenia zagrożeń i odpowiedzialności oraz korzyści płynących ze zbiorowego bezpieczeństwa…
… w kwietniu tego samego roku.
Podpisanie Traktatu Brukselskiego w marcu 1948 roku świadczyło o zdecydowaniu pięciu zachodnioeuropejskich państw: Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga i Wielkiej Brytanii, w kwestii utworzenia wspólnego systemu obronnego oraz umocnienia powiązań między sobą tak aby mogły one przeciwstawić się ideologicznym, politycznym i wojskowym zagrożeniom zwróconym przeciwko ich bezpieczeństwu. Kolejnym krokiem były negocjacje prowadzone ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą w sprawie utworzenie jednolitego Sojuszu Północnoatlantyckiego, opartego na gwarancjach bezpieczeństwa oraz wspólnych zobowiązaniach między Europą i Ameryką Północną. Dania, Islandia, Norwegia, Portugalia i Włochy zostały zaproszone przez członków Traktatu Brukselskiego do udziału w tym procesie. Rokowania zakończyły…
… Północnoatlantyckiego (NATO) (konsekwencją taj współpracy stało się pełne członkostwo Polski w strukturach NATO co nastąpiło w dniu 12 marca 1999 roku.) i z Unią Zachodnioeuropejską oraz państwami członkowskimi tych organizacji, w tym trójstronna współpraca z Niemcami i Francją;
działania na rzecz pełnej realizacji rozszerzenia sieci ogólnoeuropejskich porozumień służących bezpieczeństwu Polski oraz w skali globalnej…
… Teresy Łoś-Nowak.
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego , Wrocław 1998
5. Gazeta Wyborcza z dn. 12.03.1999 str. 8-14
6. www.nato.pl
Włodzimierz Gierłowski „NATO” srt.17
Oliver Thranert NATO, a problemy bezpieczeństwa europejskiego str.6
Włodzimierz Gierłowski NATO” str. 20
Włodzimierz Gierłowski „NATO” str.21
Włodzimierz Gierłowski „NATO” str.19
Oliver Thranert NATO a problemy bezpieczeństwa…
… bezpieczeństwa.
2. Polska droga do NATO
Dążenia państw Europy Środkowej i Wschodniej zostały dotrzeżone przez NATO. Po 1989 roku zainicjowany został proces stopniowej transformacji Sojuszu w kierunku wzmocnienia jego funkcji politycznych oraz szerszej otwartości wobec krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W Deklaracji Londyńskiej z lipca 1990 roku NATO zaproponowało państwom rozpadającego się Układu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz