Rada Atlantycka - wykład - Sekretarz Generalny NATO

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rada Atlantycka - wykład - Sekretarz Generalny NATO - strona 1 Rada Atlantycka - wykład - Sekretarz Generalny NATO - strona 2 Rada Atlantycka - wykład - Sekretarz Generalny NATO - strona 3

Fragment notatki:

51. Rada Atlantycka- (ang. North Atlantic Council - NAC) jest najważniejszym organem decyzyjnym NATO. Wydaje ona deklaracje i komunikaty, skierowane do opinii publicznej oraz państw, które nie są członkami NATO, w których uzasadnia przyczyny podjęcia określonych działań przez Sojusz Północnoatlantycki. Ponadto, Rada Północnoatlantycka stanowi podstawową platformę konsultacyjną dla państw członkowskich w kwestiach dotyczących ich bezpieczeństwa.
Struktura i działanie
W skład Rady Północnoatlantyckiej wchodzą reprezentanci wszystkich państw członkowskich NATO. Przewodniczy jej Sekretarz Generalny.
Podstawowym szczeblem, na którym obraduje Rady Północnoatlantycka jest szczebel Stałych Reprezentantów wszystkich państw członkowskich NATO, z których każdy posiada rangę ambasadora. Spotykają się oni na posiedzeniach przynajmniej raz w tygodniu. Spotkania Stałych Reprezentantów odbywają się pod egidą Sekretarza Generalnego NATO, lub jego zastępcę. Ambasador lub Stały Reprezentant o najdłuższym stażu w radzie zostaje mianowany jej przewodniczącym. W określonych sytuacjach - np. w czasie wyborów nowego Sekretarza Generalnego NATO - przewodniczy on obradom Rady. Rada obraduje również około dwa razy do roku na szczeblu Ministrów Spraw Zagranicznych i Ministrów Obrony Narodowej. Jeden z ministrów spraw zagranicznych przyjmuje wówczas rolę Honorowego Przewodniczącego obrad. W sytuacjach nadzwyczajnych zwoływane są szczyty szefów państw członkowskich NATO. Wszystkie decyzje podjęte przez Radę Północnoatlantycką wchodzą w życie z taką samą mocą, niezależnie od szczebla, na którym zostały podjęte.
Temat obrad dotyczyć może dowolnej kwestii związanej z działalnością NATO. Może on być podjęty pod wpływem raportu jednej z podległych Radzie komisji na prośbę Stałego Reprezentanta, który działa jako pośrednik pomiędzy Radą a rządem swojego państwa lub Sekretarza Generalnego.
Podczas obrad Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu ministrów obrony narodowej, albo kiedy omawiane są kwestie obronne lub związane ze strategią obrony, w prace przygotowawcze mogą być włączone także inne wysokie komitety, które są najwyższymi rangą organami doradczymi np. Wykonawcza Grupa Robocza. Jeżeli porządek obrad przewiduje dyskusje o kwestiach finansowych, to prace przygotowawcze przed posiedzeniami są prowadzone przez Wysoki Urząd ds. Zasobów (SRB), Komitet Budżetu Cywilnego (CBC) lub Komitet Budżetu Wojskowego (MBC)- w zależności od tego, która z tych instytucji jest w danym przypadku najwłaściwsza. Wysoki Komitet, wybrany zgodnie z jego kompetencjami, w zależności od omawianego zagadnienia przyjmuje wiodącą rolę w zakresie przygotowania posiedzenia Rady oraz późniejszego nadzoru nad wdrażaniem decyzji.
Rada podejmuje decyzje jednomyślnie, bez głosowania, przez consensus. Przestrzeganie decyzji Rady jest obligatoryjne dla państw członkowskich.


(…)

… państwa regionu Azji Południowowschodniej i Oceanu Spokojnego. Po powstaniu w 1954 roku SEATO oba sojusze nawiązały współpracę. Na mocy postanowień statutu ANZUS wojska australijskie i nowozelandzkie brały udział w wojnie wietnamskiej w latach 1964-1973.W roku 1987 USA ogłosiły, że pakt przestał obowiązywać w ich stosunkach z Nową Zelandią, po tym jak ogłosiła się ona strefą bezatomową. Australia wciąż uznaje Nową Zelandię za pełnoprawnego członka.
57. Cele ANZUS- Wzajemna pomoc państw w razie napaści
Zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie O. Spokojnego
58. Członkostwo w ANZUS- 59. Organy ANZUS- Najważniejszy organem paktu jest Rada Ministrów Spraw Zagranicznych, obradująca raz w roku i podejmująca najważniejsze decyzje. Pozostałe to: Stały Komitet Koordynacyjny złożony z wiceministrów spraw zagranicznych lub ambasadorów, Wojskowa Grupa Łącznikowa skupiająca szefów sztabów, w wypadku podjęcia działań w obszarze Pacyfiku (ma charakter doradczy). Pakt gwarantuje bezpieczeństwo i pokojowe rozwiązywanie sporów międzynarodowych oraz pomoc w razie napaści na któregokolwiek z sygnatariuszy
60. Unia Afrykańska - Geneza - Powstanie UA wiąże się z dążeniami części afrykańskich przywódców do pogłębienia…
… politycznej Paktu: - Rada Północnoatlantycka (patrz 51.) - Komitet Planowania Obrony (DPC) - W jego skład wchodzą Stali Przedstawiciele państw członkowskich. Formułuje wytyczne dotyczące polityki wojskowej Paktu. - Grupa Planowania Nuklearnego (NPG) W jej skład wchodzą Stali Przedstawiciele lub ministrowie obrony państw członkowskich. Forum, na którym członkowie Sojuszu konsultują problemy związane z bronią…
…. Zaakceptowano jednak potrzebę ustanowienia współpracy na nowych zasadach. 11 lipca 2000 roku w Lomé odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Szefów Państw i Rządów OJA, w czasie którego podpisano statut nowej organizacji. 26 maja 2001 roku Akt założycielski Unii Afrykańskiej wszedł w życie. 8 lipca 2002 był ostatnim dniem funkcjonowania OJA - od 9 lipca jej zadania przejęła Unia Afrykańska[2].

… politycznej Paktu: - Rada Północnoatlantycka (patrz 51.) - Komitet Planowania Obrony (DPC) - W jego skład wchodzą Stali Przedstawiciele państw członkowskich. Formułuje wytyczne dotyczące polityki wojskowej Paktu. - Grupa Planowania Nuklearnego (NPG) W jej skład wchodzą Stali Przedstawiciele lub ministrowie obrony państw członkowskich. Forum, na którym członkowie Sojuszu konsultują problemy związane z bronią
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz