Narodowy Bank polski

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2415
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Narodowy Bank polski - strona 1

Fragment notatki:

pdf.

Notatka zawiera takie informacje, jak: narodowy bank Polski jako bank centralny, Rada Polityki Pieniężnej, polityka pieniężna – istota i instrumenty, operacje otwartego rynku, rezerwa obowiązkowa, operacje depozytowo-kredytowe.

Notatka pozwoli na usystematyzowanie wiadomości z zagadnienia Narodowy Bank Polski z przedmiotu Finanse.

Finanse – dwiczenia – 19-03-2012 Narodowy bank Polski jako bank centralny. 
Centralnym bankiem RP jest utworzony w 1945 roku  NBP. Podejmuje on działania zmierzające do utrzymania stabilności monetarnej i stabilności systemu finansowego, które służą tworzeniu podstaw długotrwałego rozwoju gospodarczego. Do 1989 roku prowadził on działalnośd operacyjną sferze kredytowania przedsiębiorstw i ludności oraz gromadzenia lokat, które to czynności następnie przejęły wyłonione z NBP w 1989 roku banki komercyjne tzw. banki „9” (dziewiątki). W 1993 roku całkowicie zaprzestał on działalności operacyjnej  i stał się typowym bankiem centralnym. NBP działa w oparciu o ustawę z dn. 29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim. Do jego organów należą: zarząd NBP, Rada Polityki Pieniężnej, całością prac kieruje prezes NBP. Zarząd NBP zajmuje się bieżącą działalnością banku. Jest to organ kolegialny składający się z 8 osób. Do jego obowiązków należy realizacja uchwał podejmowanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Na czele zarządu stoi Prezes NBP, który jest powoływany przez na wniosek prezydenta przez Sejm, a jego kadencja trwa 6 lat.  Prezes NBP jest równocześnie Przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej.  
Rada Polityki Pieniężnej – funkcjonuje od 01.01.1998 i składa się z 10 członków Przewodniczącego i po 3 członków mianowanych przez Prezydenta Sejm i Senat. RPP ustala założenia polityki pieniężnej paostwa oraz zasady jej realizacji . Do jej kompetencji należy między innymi określanie poziomu stóp procentowych, zasad operacji otwartego rynku oraz poziomu rezerw obowiązkowych.  NBP jako bank centralny spełnia 4 podstawowe funkcje w gospodarce rynkowej: 
  Jest bankiem  emisyjnym  - posiada monopol emisji pieniądza gotówkowego, określa wielkośd 
oraz moment wprowadzenia pieniądza do obiegu. Dodatkowo organizuje obieg pieniężny, w tym również w zakresie pieniądza bezgotówkowego 
  Jest bankiem banków – NBP jest odpowiedzialne za stabilnośd  i bezpieczeostwo z całego 
systemu bankowego, nadzoruje operacje działalności banków komercyjnych, udziela im pożyczek i kredytów oraz ustala stopę rezerwy obowiązkowej. Do kooca 2007 r. nadzór bankowy w Polsce pełniła Komisja Nadzoru bankowego i Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego umiejscowione w strukturze NBP. Od 1.01.2008 nadzór bankowy w Polsce pełni Komisja Nadzoru Finansowego jako organ   nadzoru zintegrowanego nad całym systemem finansowym. Ostatnim nadzorcą banku w ramach NBP był  prof. zw. dr hab. Alfred Janc  (UE Poznao).  
  Prowadzi rachunek budżetu paostwa, gromadzi dowody i realizuje wydatki budżetu paostwa  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz