Finanse - polityka monetarna ĆWICZENIA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 742
Wyświetleń: 3654
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - polityka monetarna ĆWICZENIA - strona 1 Finanse - polityka monetarna ĆWICZENIA - strona 2 Finanse - polityka monetarna ĆWICZENIA - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenia prowadzi mgr Barbara Grabińska. Dokument ma dwie strony i zapisany jest w formacie .pdf.

Notatka zawiera informacje na temat: jakie wyróżniamy funkcje i zadania banku centralnego, jakie kraje posiadają największe rezerwy dewizowe, jakie wyróżniamy instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego. Można się ponadto dowiedzieć: co to jest rezerwa obowiązkowa, transakcje depozytowo - kredytowe, kredyt lombardowy, operacje depozytowe, operacje otwartego rynku, transakcje repo, stopa repo, polityka restrykcyjna, polityka ekspansywna.

Finanse – dwiczenia 
POLITYKA MONETARNA 

Funkcje banku centralnego: 
1.  Bank emisyjny – emituje pieniądz gotówkowy 2.  Bank banków – jest pożyczkodawcą dla banków komercyjnych, pożyczkodawca ostatniej 
instancji. Ustala stopę rezerw obowiązkowych (odprowadzana od depozytów); nadzór nad bankami komercyjnymi 
3.  Bank paostwa – NBP nie może bezpośrednio finansowad zadłużenia paostwa; według 
postanowieo konstytucji RP (nie może udzielad bezpośrednich pożyczek, wykupywad bonów itp.) 
 
  Bank centralny obsługuje budżet paostwa (kasowa obsługa budżetu).    Bank centralny prowadzi w imieniu paostwa politykę pieniężną.    Bank centralny prowadzi politykę kursu danej waluty (kurs płynny – zależy od sytuacji na 
rynku).  
  NBP ma możliwośd  przeprowadzenia interwencji na rynku walutowym (nabywa/sprzedaje 
waluty obce płacąc/skupując walutę polską).  
  Bank centralny jest zarządcą rezerw dewizowych – czyli gotówką w walutach obcych, papiery 
wartościowe denominowane w walutach obcych, złoto. 
 Wykorzystanie rezerw: - obsługa importu – exportu - obsługa rządu - przy interwencjach na rynku walutowym - klęski - cer zarobkowy  Największe rezerwy dewizowe posiadają: - Chiny - Japonia - Eurosystem - Arabia Saudyjska  POLITYKA PIENIĘŻNA NBP  
Celem strategicznym NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, wykorzystywana strategia bezpośredniego celu inflacyjnego. Od 2004r. realizowany jest ciągły cel inflacyjny na poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedziałem wahao +/- 1 punkt procentowy.  Instrumenty polityki pieniężnej BC Kierowane do ogółu podmiotów sektora bankowego, na które wpływają przez odpowiednie zmiany podaży pieniądza lub wysokości stóp procentowych: 
1)  Transakcje depozytowo- kredytowe 2)  Polityka rezerw obowiązkowych 3)  Operacje otwartego rynku 
 Rezerwa obowiązkowa (3,5%): - jest wyrażona w złotych; częśd środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych oraz innych środków przyjętych przez banki a podlegających zwrotowi - z wyjątkiem środków przejętych od innego banku krajowego, a także pozyskanych z zagranicy na okres co najmniej 2 lat 
Paweł Czudecki Finanse – dwiczenia 
POLITYKA MONETARNA 

- ma na celu łagodzenie wpływu bieżących zmian płynności sektora babkowego na stopy procentowe na rynku międzybankowym - służy także ograniczaniu w polskim systemie nadpłynności banków  Nadpłynnośd banków – banki mają więcej środków finansowych niż im potrzeba na akcje kredytową. Oprocentowanie rezerwy obowiązkowej – 0,9 * stopa redyskontowa weksli = 4,05% 

(…)

… bo zawierane na aukcjach, przetargach)
1. Bezwarunkowe
 Bezwarunkowego zakupu (outright purchase)
 Bezwarunkowej sprzedaży (outright sale)
2. Warunkowe
 Warunkowego zakupu (repurchase agreement – repo)
 Warunkowej sprzedaży (reverse repo)
Transakcje repo – najpierw NBP kupuje krótkoterminowe papiery wartościowe a po krótkim okresie
czasu sprzedaje te same papiery tym samym bankom po cenie wyższej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz