Nadzwyczajne środki zaskarżenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadzwyczajne środki zaskarżenia - strona 1 Nadzwyczajne środki zaskarżenia - strona 2

Fragment notatki:

- NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA KASACJA - w drodze kasacji strony zaskarżyć mogą prawomocny wyrok sądu odwoławczego kończący postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe. Prokurator Generalny i RPO mogą wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe jak i wykroczenie skarbowe 1. Podział : a) zwyczajna - termin do jej wniesienia wynosi 30 dni i biegnie od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem b) kasacja nadzwyczajna - dotyczy Prokuratora Gen i RPO - mogą wnieść kasację w każdym terminie; ograniczenie - nie mogą wnieść kasacji na niekorzyść oskarżonego po upływie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia 2. DEWOLUTYWNOŚĆ KASACJI - organem właściwym do jej rozpoznania jest SN 3. SUSPENSYWNOŚĆ KASACJI - wniesienie kasacji nie wstrzymuje wykonalności zaskarżonego orzeczenia 4. Podmioty uprawnione do wniesienia kasacji w sprawach o przestępstwa skarbowe:  Oskarżyciel publiczny  Oskarżony  Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej  Interwenient 5. Podmioty uprawnione do wniesienia kasacji w sprawach o wykroczenia skarbowe:  Prokurator Generalny  Rzecznik Praw Obywatelskich  Naczelny Prokurator Wojskowy - w orzecznictwie sądów wojskowych 6. Gravamen - warunkiem uwzględnienia kasacji jest konieczność wykazania przez stronę interesu prawnego w zaskarżeniu prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe 7. Przymus adwokacki - kasacja musi być sporządzona i podpisana przez adwokata lub radcę prawnego ( w przypadku gdy nie pochodzi od prokuratora, finansowego organu przygotowawczego, Prokuratora Generalnego lub RPO) 8. Podstawy kasacji - może być wniesione z powodu uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k lub innego rażącego naruszenia prawa, jeśli mogło mieć istotny wpływ na treść orzeczenia:  Kasacja na korzyść : gdy skazano oskarżonego na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania  Kasacja na niekorzyść : gdy oskarżony został uniewinniony jest niepoczytalny, umorzono postępowanie 9. Przebieg postępowania :  strona wnosi kasację do SN za pośrednictwem sądu odwoławczego  do kasacji strona dołącza dowód uiszczenia opłaty sądowej ( zwracanej w wypadku uwzględnienia kasacji)  przyjmując kasację - prezes sądu odwoławczego daje jej odpis stronom po złożeniu przez prokuratora pisemnej odpowiedzi  sąd odwoławczy przesyła akta do SN

(…)

… surowszą lub nie uwzględniono nadzwyczajnego złagodzenia kary  Sąd umorzył lub warunkowo umorzył postępowanie karne błędnie przyjmując popełnienie przez oskarżonego zarzucanego mu czynu  Jeżeli stracił moc lub uległ zmianie przepis będący podstawą skazania …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz