Klasyfikacja środków zaskarżenia

Nasza ocena:

4
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja środków zaskarżenia - strona 1

Fragment notatki:

na temat klasyfikacji środków zaskarżenia.

Notatka zawiera: przyczyny odwoławcze, rodzaje sądów odwoławczych, apelacje, przykłady: zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia, warunki formalne środka odwoławczego, przyczyny odwoławcze, podmioty uprawnione do prowadzenia dochodzenia uproszczonego, zmiana trybu postępowania z udziałem trybu nakazowego.


KLASYFIKACJA ŚRODKÓW ZASKARŻENIA
ZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA
środki odwoławcze :
zażalenie
apelacja
sprzeciwy :
sprzeciw od nakazu karnego
sprzeciw od wyroku zaocznego
wniosek lub żądanie rozpoznania sprawy mimo objęcia jej przepisem abolicyjnym
wniosek ukaranego karą pieniężnego o jej uchylenie
quasi sprzeciw - wniosek o przywrócenie terminu zawitego
odwołania :
odwołanie od zarządzeń przewodniczącego do składu orzekającego
odwołanie do sądu od orzeczenia kolegium ds. wykroczeń
NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA
kasacja
wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądowym
wniosek o stwierdzenie nieważności orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
WARUNKI FORMALNE ŚRODKA ODWOŁAWCZEGO
środek musi być dopuszczalny przez prawo
musi być wniesiony przez osobę uprawnioną
musi być złożony w odpowiednim terminie
musi być sporządzony na piśmie, przy zachowaniu wymogu pisma procesowego
ponadto musi zawierać określenie, czego domaga się skarżący
PRZYCZYNY ODWOŁAWCZE
To określone uchybienie powodujące konsekwencje prawne w postaci uchylenia lub zmiany zaskarżonego rozstrzygnięcia .
WZGLĘDNE PRZYCZYNY ODWOŁAWCZE - art. 438 kpk
orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia :
obrazy przepisów prawa materialnego
obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia
błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia
rażącej niewspółmierności kary lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego lub innego środka
BEZWZGLĘDNE PRZYCZYNY ODWOŁAWCZE - art. 439 kpk
sąd odwoławczy niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia, na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli :
w wydaniu orzeczenia brał udział sędzia podlegający wyłączeniu z przyczyn określonych w art.40 § 1 pkt 4-5 oraz 7-9,
sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na całej rozprawie ,
sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu szczególnego albo sąd szczególny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego ,
sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu ,
zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, określonych w art. 17 § 1 pkt 5, 6, 9, 10 i 11 kpk ,


(…)

… zagrożone karą surowszą albo nie uwzględniono okoliczności zobowiązujących do nadzwyczajnego złagodzenia kary albo też błędnie przyjęto okoliczności wpływające na obostrzenie kary ,
sąd umorzył lub warunkowo umorzył postępowanie karne błędnie przyjmując popełnienie przez oskarżonego zarzucanego mu czynu .
(wznowienia te : 1-3 - tylko na korzyść oskarżonego)
w wyniku orzeczenia TK stracił moc lub uległ…
… następujące warunki :
istnienie prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie ,
niewątpliwa niesłuszność zastosowania tego środka zapobiegawczego ,
szkoda majątkowa lub niemajątkowa .
8
PRZESŁANKI PODJĘCIA WARUNKOWO UMORZONEGO POSTĘPOWANIA KARNEGO
obligatoryjne :
popełnienie w okresie próby przestępstwa umyślnego - istotne jest aby nastąpiło prawomocne skazanie za jakiekolwiek przestępstwo
… NAJWYŻSZY WYDAJE NASTĘPUJĄCE ORZECZENIA :
jednoosobowo lub w składzie 3 sędziów bada dopuszczalność kasacji . Jeśli jest niedopuszczalna to wydaje - postanowienie o pozostawieniu kasacji bez rozpoznania
SN na posiedzeniu orzeka w przypadku :
oddalenia kasacji jako oczywiście bezzasadnej
wstrzymania wykonania zaskarżonego orzeczenia
zastosowania środka zapobiegawczego, jeżeli kasację wniesiono na niekorzyść…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz